přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Povodí Vltavy, státní podnik

Povodí Vltavy, státní podnik, je správce významných a drobných vodních toků, provozuje a udržuje vodní díla ve vlastnictví státu, k nimž má právo hospodařit.

Státní podnik Povodí Vltavy vznikl k 1. lednu 2001 na základě zákona č. 305/2000 Sb., o povodích. Funkci jeho zakladatele vykonává Ministerstvo zemědělství. Státní podnik je právnickou osobou provozující podnikatelskou činnost s majetkem státu vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

Při naplňování předmětu své činnosti postupuje Povodí Vltavy, státní podnik, zejména podle zákona o povodích, zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle souvisejících právních předpisů.

Na území o celkové rozloze 28 708 km2 spravuje Povodí Vltavy, státní podnik, více než 23 000 km vodních toků v hydrologickém povodí významného vodního toku Vltava a v dalších vymezených hydrologických povodích, z toho je 5 470 km významných vodních toků a téměř 12 000 km drobných vodních toků, jejichž správcem byl určen. Dále spravuje přibližně 6 500 km drobných vodních toků, jejichž správu vykonává do doby, než bude jejich správce určen. Další údaje o spravovaném území naleznete zde.

Podrobné informace o své činnosti, aktuální hydrologické informace a další odborné informace publikuje Povodí Vltavy, státní podnik, na svých webových stránkách www.pvl.cz. Naleznete zde mimo jiné aktuální informace o vodních stavech a průtocích, povodňových stavech, jakosti povrchové vody, vodních dílech a mimořádných manipulacích a plánování v oblasti vod.