přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Předmět činnosti státního podniku

Předmět činnosti podniku je dán zakládací listinou a vyplývá ze zákonných norem, zejména zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, zákona č. 305/2000 Sb., o povodích, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku v platném znění.

Hlavní činnosti státního podniku Povodí Ohře:

 • sledovat stav koryt vodních toků a pobřežních pozemků z hlediska funkcí vodního toku;
 • pečovat o koryta vodních toků, zejména udržovat koryta vodních toků ve stavu, který zabezpečuje při odvádění vody z území dostatečnou průtočnost a hloubku vody a přitom se co nejvíce blíží přírodním podmínkám, udržovat břehové porosty na pozemcích koryt vodních toků nebo na pozemcích sousedících s korytem vodního toku tak, aby se nestaly překážkou odtoku vody při povodňových situacích, pokud takové povinnosti nemají vlastníci pozemků s koryty vodních toků sousedící;
 • provozovat a udržovat v řádném stavu vodní díla v korytech vodních toků nezbytná k zabezpečení funkcí vodního toku, popřípadě vodnímu toku převážně sloužící, která správce vodních toků vlastní, případně je užívá z jiného právního důvodu;
 • připravovat a zajišťovat úpravy koryt vodních toků, pokud slouží k zajištění funkcí vodního toku;
 • vytvářet podmínky umožňující oprávněná nakládání s vodami související s vodním tokem; při mimořádných situacích na vodním toku jen pokud to umožňují hydrologické podmínky a stav vodního toku;
 • oznamovat příslušnému vodoprávnímu úřadu závažné závady, které zjistí ve vodním toku a jeho korytě, způsobené přírodními nebo jinými vlivy; současně navrhovat opatření k nápravě;
 • spolupracovat při zneškodňování havárií na vodních tocích, a v povodí jim spravovaných vodních toků, pokud mohou ohrozit jakost vody;
 • udržovat splavnost využívaných dopravně významných vodních cest a označovat a vytyčovat plavební dráhu na vodních cestách;
 • řídit a ovlivňovat podle komplexního manipulačního řádu hospodaření s vodami v soustavě vodních nádrží;
 • podávat podněty ke zpracování, úpravám a ke koordinaci manipulačních řádů vodních děl jiných vlastníků;
 • předkládat Ministerstvu zemědělství, na jeho výzvu, ke schválení návrh komplexního manipulačního řádu, který koordinuje manipulační řády jednotlivých vodních děl tvořících soustavu vodních nádrží, a navrhovat vodoprávním úřadům změny povolení k nakládání s vodami, pokud jsou schváleným manipulačním řádem dotčena;
 • spolupracovat se správci drobných vodních toků při řešení úkolů týkajících se vodních toků v celé oblasti povodí Ohře a dolního Labe;
 • požadovat předložení povolení nebo souhlasu vodoprávního úřadu týkajícího se vodního toku a zjišťovat, zda jsou tato rozhodnutí dodržována;
 • dávat pokyny pro manipulaci s vodními díly jejich uživatelům v rámci komplexního manipulačního řádu soustavy vodních nádrží na vodním toku, pokud to vyžaduje mimořádná situace;
 • vytvářet a vést příslušné evidence pro zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod;
 • zajišťovat zpracování vodohospodářské bilance oblasti povodí Ohře a dolního Labe;
 • pořizovat plán oblasti povodí Ohře a dolního Labe;
 • informovat příslušné úřady o nahlášené havárii;
 • plnit úkoly při ochraně před povodněmi;
 • spolupracovat při provádění vodoprávního dozoru na základě vyžádání vodoprávních úřadů;
 • přijímat výsledky měření od příslušných osob oprávněných k nakládání s vodami;
 • zpracovávat vyjádření vodoprávním úřadům z hlediska zájmů sledovaných plánem oblasti povodí Ohře a dolního Labe po jejich schválení nebo zájmů sledovaných směrným vodohospodářským plánem v platném znění a dalších zájmů sledovaných správcem povodí;
 • zpracovávat a předkládat návrhy na stanovení záplavových území u vodních toků v jeho správě;
 • stanovovat cenu za odběr povrchové vody z vodního toku v jeho správě a vybírat platbu k úhradě správy těchto vodních toků a správy povodí;
 • dodržovat podmínky a povinnosti, za kterých bylo vodní dílo povoleno, zejména schválený manipulační řád, popřípadě provozní řád, a předkládat vodoprávnímu úřadu ke schválení návrh na jeho úpravu tak, aby byl v souladu s komplexním manipulačním řádem soustavy vodních nádrží;
 • provozovat vodohospodářský dispečink;
 • provádět na vlastní náklad u vodních děl, k nimž má právo hospodařit nebo je užívá z jiného právního důvodu, technickobezpečnostní dohled, pokud tomuto dohledu vodní díla podléhají;
 • provádět na svůj náklad opatření, která mu vodoprávní úřad uložil k odstranění závad zjištěných na vodních dílech, zejména při vodoprávním dozoru;
 • zpracovávat a předkládat příslušnému vodoprávnímu úřadu návrhy na stanovení ochranných pásem vodních děl, se kterými má právo hospodařit, je-li to třeba k jejich ochraně;
 • osazovat plavební znaky na vodní cestě;
 • zpracovávat a předkládat příslušnému vodoprávnímu úřadu návrh na stanovení ochranných pásem vodních zdrojů vodárenských nádrží, s nimiž má právo hospodařit nebo je užívá z jiného právního důvodu;
 • vykonávat veškerá vlastnická práva k majetku státu, se kterým má státní podnik právo hospodařit s podmínkou souhlasu zakladatele při právních úkonech s určeným majetkem a souhlasného stanoviska dozorčí rady v rozsahu daném zakladatelem ve statutu podniku;
 • poskytovat informace, vydávat odborné účelové publikace z oblasti své působnosti a spolupracovat s veřejností;
 • vykonávat činnosti související s užíváním hmotného majetku ve vlastnictví státu, včetně majetkoprávního vypořádávání akcí investiční výstavby a oprav a prodejů nepotřebného majetku na vlastní účet.

Další podnikatelské činnosti související s hlavním předmětem činnosti:

 • výroba elektřiny v malých vodních elektrárnách a rozvod elektřiny v rámci provozu movitého a nemovitého majetku;
 • smluvní údržba nebo správa vodohospodářských děl jiných vlastníků;
 • specializovaná protipovodňová ochrana;
 • chov ryb;
 • projektová činnost v investiční výstavbě;
 • komplexní inženýrské služby ve vodohospodářské a ekologické výstavbě včetně inženýrské činnosti v investiční výstavbě;
 • laboratorní činnost včetně odběru vzorků související se zjišťováním jakosti životního prostředí;
 • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej;
 • pronájem strojů a přístrojů;
 • pořádání odborných tuzemských a mezinárodních konferencí a seminářů;
 • exkurze a drobné služby cestovního ruchu;
 • osvětová a odborná vydavatelská a publicistická činnost v oblasti vodohospodářské a ekologické;
 • služby rozmnožovací techniky;
 • silniční motorová doprava nákladní;
 • opravy silničních vozidel;
 • zemní práce;
 • ubytovací služby a bytové hospodářství;
 • hostinská činnost;
 • pronájem nemovitostí;
 • úřední měření;
 • poskytování software;
 • výroba, rozmnožování a nahrávání zvukových a zvukově-obrazových záznamů.

Zdroje financování:

 • platby k úhradě správy vodních toků a správy povodí dle § 101 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách;
 • příjmy z podnikatelské činnosti;
 • finanční prostředky na opatření ve veřejném zájmu dle § 102 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (např. provoz a údržba vodních cest, ochrana před povodněmi, odstraňování povodňových škod, rekonstrukce rybníků atd.).