přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Povodí Odry, státní podnik

Povodí Odry, státní podnik, je správce významných a určených vodních toků, provozuje a udržuje vodní díla ve vlastnictví státu, k nimž má právo hospodařit.

Povodí Odry, státní podnik, vznikl k 1. lednu 2001 na základě zákona č. 305/2000 Sb., o povodích, jako právní nástupce Povodí Odry, a.s. Funkci jeho zakladatele vykonává Ministerstvo zemědělství. Z hlediska právního je státní podnik právnickou osobou provozující podnikatelskou činnost s majetkem státu vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

Při naplňování předmětu své činnosti postupuje státní podnik zejména podle zákona o povodích, zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů včetně souvisejících platných právních předpisů.

Na území o celkové rozloze 6 252 km2 spravuje státní podnik Povodí Odry 5 925 km vodních toků v hydrologickém povodí Odry a v dalších vymezených hydrologických povodích. Základní údaje o spravovaném území a majetku státního podniku naleznete zde.

Podrobné informace o své činnosti, aktuální hydrologické informace a další odborné informace publikuje Povodí Odry, státní podnik, na svých webových stránkách www.pod.cz. Naleznete zde mimo jiné aktuální informace o vodních stavech a průtocích, povodňových stavech, jakosti povrchové vody, vodních dílech a mimořádných manipulacích a plánování v oblasti vod.