přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Směrnice o ochraně podzemních vod

Tato směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/118/ES o ochraně podzemních vod před znečištěním a zhoršováním stavu stanovuje specifická opatření s cílem zajistit předcházení a kontrolu znečišťování podzemních vod.

Podzemní vody jsou největším sladkovodním zásobníkem na světě a tvoří více než 97 % z celkového objemu sladkých vod (mimo ledovce a ledové kry). Zbylá 3 % tvoří vody povrchové (jezera, řeky, bažiny) a půdní vlhkost. Dosud se na podzemní vody pohlíželo především jako na zdroje pitné vody (zásobování cca 75 % obyvatel Evropské unie je z podzemních vod), je však zřejmé, že podzemní vody jsou také důležitým zdrojem pro průmysl (např. chladicí vody) a zemědělství (zavlažování). Je stále jasnější, že na podzemní vody nelze pohlížet jen jako na zásoby vody, ale také jako na důležitou složku životního prostředí, kterou je potřeba chránit. Podzemní vody hrají významnou roli v hydrologickém cyklu, jsou rozhodujícím faktorem existence mokřadů a vodních toků a působí jako kompenzátor během suchých období. Jinak řečeno, tvoří základní odtok, který dotuje po celý rok systémy povrchových vod (vodní toky), užívaných v mnoha případech pro rekreaci či zásobování.

Směrnice o ochraně podzemních vod před znečišťováním (2006/118/ES) byla oficiálně přijata v prosinci 2006. Doplnila tak Rámcovou směrnici o vodě (dále jen „WFD“) o jasně stanové environmentální cíle v oblasti podzemních vod a to z hlediska chemického stavu.

Směrnice o podzemních vodách (dále jen „GWD”) zavádí postupy při určování norem jakosti podzemních vod a opatření k omezení a zamezení vstupu znečišťujících látek do podzemních vod. Směrnice stanovuje kritéria kvality, která zohledňují místní podmínky a umožňuje na základě dat z monitoringu a nových vědeckých znalostí jejich další zlepšení. Směrnice tak představuje přiměřenou a vědecky platnou odpověď na požadavky WFD, jakými jsou hodnocení chemického stavu podzemních vod, identifikace a zvrat významných vzestupných trendů znečištění.

Dodržování podmínek této směrnice se od 1. ledna 2009 promítá také do Kontroly podmíněnosti (Cross Compliance), konkrétně DZES 3 „Ochrana podzemních vod před znečištěním nebezpečnými látkami“.

Související odkazy