přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Ochrana krajinných prvků

Ochrana krajinných prvků je zabezpečena zákonem o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. (zde se jedná především o tzv. významné krajinné prvky - VKP) a dále je jejich ochrana krajinných prvků (KP) resp. ekologicky významných prvků provázána s poskytováním hlavních zemědělských dotací prostřednictvím Kontrol podmíněnosti - Cross Compliance.

V této souvislosti jsou zahrnuty jak významné krajinné prvky (v rámci povinných požadavků na hospodaření - PPH 2 - ochrana volně žijících ptáků), tak i krajinné prvky v zemědělské krajině - ekologicky významné prvky (v rámci podmínek dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy DZES).

Ochrana krajinných prvků (KP) v zemědělské krajině byla původně zakotvena pouze v příslušných nařízeních vlády k přímým platbám a ostatním dotacím z Programu rozvoje venkova. V nich byl uveden pouhý výčet KP, nikoliv však jejich definice. Ke změně došlo na základě novely zákona o zemědělství č. 252/1997 Sb., která zavedla evidenci krajinných prvků.

Novelou uvedeného zákona od ledna 2015 nově pak evidenci ekologicky významných prvků.

Druhy ekologicky významných prvků, jejichž částí jsou krajinné prvky, jsou stanoveny v nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů. Jedná se o tyto KP: meze, terasy, travnaté údolnice, skupiny dřevin, stromořadí, solitérní dřeviny, příkop a mokřad.

Ochrana významných krajinných prvků je zakotvena v zákoně o ochraně přírody a krajiny (č. 114/1992 Sb.). Podstatou této ochrany je potřeba závazného stanoviska orgánu ochrany přírody ve všech případech, kdy by mělo dojít k zásahům, které by mohly vést k poškození, zničení, k ohrožení či oslabení jejich ekologicko-stabilizační funkce.

Související odkazy


14.4.2016

Metodika vymezování krajinného prvku „mokřad“

S účinností od 1. března 2016 je možné evidovat v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů (LPIS) nový krajinný prvek – mokřad. S definicí mokřadu, postupem jeho vymezování v LPIS, přístupem k němu a v neposlední řadě s kontrolou dodržování podmínek jeho ochrany a případnou sankcí, se můžete seznámit v níže uvedené Metodice vymezování krajinného prvku mokřad.