přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 239/2007
Nařízení vlády č. 239/2007 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy § 5

§ 5
Výše dotace na zalesnění, dotace na péči o lesní porost a náhrady za ukončení zemědělské výroby
(1) Sazba
a) dotace na zalesnění
1. listnatými dřevinami činí 2 590 EUR na 1 hektar; v méně příznivých oblastech14) 2 961 EUR na 1 hektar,
2. jehličnatými dřevinami činí 1 954 EUR na 1 hektar; v méně příznivých oblastech14) 2 233 EUR na 1 hektar,
b) dotace na péči o lesní porost činí 437 EUR na 1 hektar za kalendářní rok,
c) náhrady za ukončení zemědělské výroby u pozemku, který byl před jeho zalesněním travním porostem nebo jinou kulturou podle evidence půdy, činí 149 EUR na 1 hektar za kalendářní rok,
d) náhrady za ukončení zemědělské výroby u pozemku, který byl před jeho zalesněním ornou půdou, chmelnicí, vinicí, ovocným sadem, školkou nebo zelinářskou zahradou podle evidence půdy, pro žadatele, který v době zalesnění
1. byl zemědělským podnikatelem12), činí 294 EUR na 1 hektar za kalendářní rok,
2. nebyl zemědělským podnikatelem12), činí 149 EUR na 1 hektar za kalendářní rok.
(2) Pokud se více než 50 % výměry zalesněného půdního bloku6), popřípadě jeho dílu nachází v méně příznivých oblastech14), pro dotaci na zalesnění se použije sazba pro tyto oblasti uvedená v odstavci 1.
(3) Výši dotace na zalesnění, dotace na péči o lesní porost a náhrady za ukončení zemědělské výroby Fond vypočte jako součin výměry, na kterou je poskytována dotace, a sazby uvedené v odstavci 1.
(4) Z výměry, na kterou se poskytuje dotace na zalesnění, se neodečítají neosázené plochy do šířky 4 metrů včetně, sloužící zejména jako rozčleňovací průseky nebo nezpevněné lesní cesty7).
(5) Je-li v příslušném kalendářním roce zalesněný pozemek deklarován žadatelem v jednotné žádosti jako plocha využívaná v ekologickém zájmu podle § 16 odst. 2 nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, náhrada za ukončení zemědělské výroby podle odstavce 1 písm. c) a d) se neposkytne na výměru zalesněného pozemku vyhrazenou jako plocha využívaná v ekologickém zájmu.
(6) Fond poskytne dotaci v měně České republiky; sazba dotace podle odstavce 1 se přepočte podle směnného kurzu, který je uveřejněn v prvním Úředním věstníku Evropské unie vydaném v kalendářním roce, za který se platba poskytuje, a který je uveden k datu, které je nejblíže začátku tohoto kalendářního roku.
6) § 3a odst. 3 a 4 zákona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb.
7) Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
12) § 2e a 2f zákona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 409/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb. a zákona č. 267/2006 Sb.
14) Nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě.