přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Sdělení MZe k povinnosti předložit zprávu auditora podle vyhlášky č. 390/2015 Sb.

29.4.2019

Dne 1. ledna 2019 nabyla účinnosti vyhláška č. 297/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 390/2015 Sb., o způsobu určení hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba a způsobu vedení evidence seznamu výrobců s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba.

Novelizovaný §2 vyhlášky č. 390/2015 Sb. (dále jen „vyhláška“) nově definuje hlavní předmět činnosti zemědělská výroba jako „činnost zemědělského podnikatele, který je evidován v evidenci zemědělského podnikatele podle § 2f zákona o zemědělství, pokud se v součtu za poslední uzavřené účetní období jeho výnosy ze zemědělské výroby podílí na celkových výnosech z podnikání více než 50 % a tato skutečnost je prokázána zprávou auditora. Zprávu auditora za předchozí kalendářní rok předloží zemědělský podnikatel Ministerstvu zemědělství každoročně do 30. června.

Vzhledem k tomuto ustanovení upozorňujeme statutární orgány akciových společností, které využívají výjimky podle ustanovení § 4 odst. 12 (podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů), § 6 odst. 8 (podpora elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla), nebo § 24 odst. 10 (provozní podpora tepla) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů (dále jen „zákon“) na povinnost písemně potvrdit splnění požadavků podle § 2 vyhlášky Ministerstvu zemědělství, a to nejpozději do 30. června aktuálního roku.

Splnění požadavků podle § 2 vyhlášky č. 390/2015 Sb. prokáže akciová společnost tím, že zašle na Ministerstvo zemědělství nejpozději do 30. června:

  • Žádost o evidenci v seznamu výrobců s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba (viz příloha článku),

  • Zprávu nezávislého auditora o věcných zjištěních k prokázání statutu výrobce s hlavním předmětem činnosti zemědělská za poslední uzavřené účetní období (jako povinnou přílohu k žádosti)

Žádost o evidenci v seznamu výrobců s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba obsahuje evidenční údaje, informaci o zápisu v Evidenci zemědělských podnikatelů, informace o výši celkových výnosů, výši výnosů ze zemědělské výroby, výnosů z prodeje energií a podíl těchto výnosů na celkových výnosech společnosti. Vzor žádosti je uveden na webové adrese Ministerstva zemědělství.

Ve Zprávě nezávislého auditora o věcných zjištěních k prokázání statutu výrobce s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba   budou potvrzeny údaje akciové společnosti ohledně výše celkových výnosů společnosti, výše výnosů ze zemědělské výroby a výše výnosů z prodeje vyrobených energií. Do výpočtu výnosů se rovněž započítávají přijaté dotace. Při vyhotovení výše uvedené Zprávy nezávislého auditora by měl auditor postupovat na základě Metodického pokynu KAČR, který je uveden na webových stránkách KA ČR.  

V případě, že akciová společnost neoznámí Ministerstvu zemědělství splnění podmínek podle § 2 vyhlášky č. 390/2015 Sb. do 30. června a k tomuto datu nedoloží výše zmíněné dokumenty, nebo pokud podíl výnosů ze zemědělské výroby a prodeje vyrobených energií nedosáhne na celkových výnosech nejméně 50 %, nebude mít taková společnost nárok na výjimku z ustanovení podle § 4 odst. 6, písm. c) zákona, nebo obdobně na výjimky z ustanovení podle § 6 odst. 5, nebo § 24 odst. 6, písm. f).

Žádost a povinnou přílohu je třeba doručit elektronicky nebo fyzicky nejpozději do 30. června na adresu:

Ministerstvo zemědělství
Odbor environmentální a ekologického zemědělství
Těšnov 65/17
110 00 Praha 1
ID datové schránky: yphaax8.

 

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem