přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Biomasa

Biomasu lze obecně chápat jako jakoukoliv hmotu, ze které jsou tvořena těla všech živých organismů. Nejčastěji se však tímto pojmem označují zemědělské suroviny získané pro energetické využití.

Může se jednat o cíleně vypěstované byliny (např. šťovík), rychle rostoucí dřeviny (např. topol) či plodiny (např. řepka), anebo o odpadní suroviny (např. sláma, dřevní štěpka). Biomasu je možné využít pro přímé spalování a výrobu tepla, resp. elektřiny při spalování v elektrárnách, nebo je možné ji využít jako výchozí surovinu pro další OZE. Typickým příkladem mohou být bioplyn nebo kapalná biopaliva.


17.4.2018

Topolářská komise České republiky, z.s.

Topolářská komise České republiky, z.s. (TKČR) je dobrovolným, nevládním a neziskovým spolkem občanů České republiky - výzkumných a vědecko-pedagogických pracovníků a pěstitelů rychle rostoucích dřevin k výměně zkušeností z praxe, výsledků výzkumu a účasti při vytváření legislativních norem upravujících podmínky jejich pěstování. Spolek je základem pro mezinárodní spolupráci v oboru a pro účast České republiky v Mezinárodní topolářské komisi FAO (International Poplar Commission). TKČR zapsána u Městského soudu v Praze 22. června 2017.


25.1.2018

Výměra RRD dle LPIS - historie, kraje, okresy

Grafické znázornění vývoje výměry RRD od roku 2004 do roku 2017 a aktuální výměra RRD v jednotlivých krajích a okresech. Přesné výměry RRD dle LPIS jsou uvedeny v příslušných tabulkách.


1.9.2016

Legislativní přehled pro pěstování rychle rostoucích dřevin (RRD)

Ministerstvo zemědělství se zabývá problematikou pěstování RRD. Jednou z nejvíce dotazovaných oblastí je postup před samotnou výsadbou a podmínky povolování výsadby plantáží RRD. Pěstování výmladkových plantáží RRD pro energetické využití je v České republice upravováno zejména právními předpisy rezortů Ministerstva životního prostředí (MŽP) a Ministerstva zemědělství (MZe).


1.9.2016

Seznam rostlin vhodných k pěstování za účelem využití biomasy pro energetické účely a seznam druhů rychle rostoucích dřevin a jejich kříženců pěstovaných ve výmladkových plantážích v ČR

Jako odborný podklad pro rozhodování OOP v souladu s podmínkami zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, slouží zejména „Seznam rostlin vhodných k pěstování za účelem využití biomasy pro energetické účely z pohledu minimalizace rizik pro ochranu přírody a krajiny", který zpracoval Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, veřejná výzkumná instituce (VÚKOZ, v.v.i.).


1.9.2016

Příklad vzoru žádosti o povolení orgánu ochrany přírody (OOP) k rozšíření geograficky nepůvodního druhu do krajiny

Forma žádosti o povolení OOP k rozšíření geograficky nepůvodních druhů rostlin a jejich kříženců do krajiny není legislativně, nebo metodicky stanovena. Obecně ale ze žádosti musí být zřejmé, kterému subjektu je určena, kdo je žadatel a co požaduje.


4.9.2015

Informační leták k pěstování rychle rostoucích dřevin v České republice PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 560 KB)

Ministerstvo zemědělství vydalo stručný informační materiál, kde jsou obsaženy veškeré nutné informace, které se týkají postupu při založení výmladkové plantáže rychlerostoucích dřevin.


7.1.2014

Ministerstvo zemědělství vydalo publikaci k možnostem energetického využití biomasy

Na konci loňského roku MZe vydalo publikaci „Možnosti energetického využití biomasy“, která vznikla jako doplněk vládou ČR schváleného Akčního plánu pro biomasu v ČR na období 2012 - 2020 (dále APB), jehož cílem bylo především vymezit vhodná opatření a principy, která pomohou k efektivnímu a účelnému využití energetického potenciálu biomasy.


29.11.2013

Doplňující informace k Deklaraci cíleně pěstované biomasy

V letošním roce byla poprvé součástí Jednotné žádosti také Deklarace cíleně pěstované biomasy (dále jen „Deklarace“) a to v souladu s vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu č. 477/2012 Sb., o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu a o stanovení a uchovávání dokumentů. V souvislosti s častými dotazy výrobců či dodavatelů paliva z biomasy, které se týkají změny údajů uvedených v Deklaraci, Ministerstvo zemědělství v součinnosti s Ministerstvem průmyslu a obchodu informuje, že v zájmu plnění kontrolního mechanismu, který byl vyhláškou č. 477/2012 Sb. zaveden, není možné v podané Deklaraci činit dodatečně žádné změny, zároveň pokud žadatel Deklaraci do 15. května letošního roku nepodal, bude biomasa vypěstovaná v letošním roce považována z pohledu vyhlášky č. 477/2012 Sb. za biomasu, která není cíleně pěstovaná.


29.4.2013

Deklarace cíleně pěstované biomasy pro energetické využití

Od 1. 1. 2013 vstoupila v platnost vyhláška č. 477/2012 Sb., o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu a o stanovení a uchovávání dokumentů. Dle § 7 odst. 3 této vyhlášky byl do jednotné žádosti nově přidaný formulář Deklarace cíleně pěstované biomasy pro energetické využití (dále jen „Deklarace“).