přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Zaevidování nového chovatele a jeho hospodářství

Kontakt:

Ing. Pavel Hakl
pavelhakl@mzecz {PavelHakl@mzecz}

Zodpovědný útvar:

Oddělení živočišných komodit a ústřední evidence zvířat (13142)
Těšnov 65/17, 11000 Praha 1

Základní informace k životní situaci

Chci začít chovat hospodářské zvíře, na které se vztahuje evidenční povinnost podle plemenářského zákona (zákon č. 154/2000 Sb.) - povinnost se vztahuje na chov turů, koní a oslů a jejich kříženců, prasat, ovcí, koz, běžců, zvěře ve farmovém chovu, drůbeže, včel, plemenných ryb a živočichů pocházejících z akvakultury (dále jen evidovaná zvířata).

Každý chovatel evidovaných zvířat je povinen zaevidovat u pověřené osoby dle plemenářského zákona sebe jako chovatele a místo, kde jsou evidovaná zvířata chována a to i na přechodnou dobu, jako hospodářství. Tato povinnost se nevztahuje na chov zvířat v zoologických zahradách.
Chovatelem je  každý, kdo zvíře nebo zvířata vlastní nebo drží, anebo je pověřen se o ně starat, ať již za úplatu nebo bezúplatně, a to i na přechodnou dobu.

Pověřenou osobou k vedení informačního systému ústřední evidence dle plemenářského zákona je v současné době:
Českomoravská společnost chovatelů, a.s.   
Benešovská 123
252 09 Hradištko
http://www.cmsch.cz/

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Každá osoba bez ohledu na to, zda se jedná o fyzickou či právnickou osobu a bez ohledu na státní příslušnost.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Veškeré další podmínky pro žádosti a související postupy pro konkrétní situace v chovu zvířat jsou uvedeny www.eagri.cz nebo přímo na www.svscr.cz (např. chov zvířat vyžadujících zvláštní péči, chov živočichů pocházejících z akvakultury, shromažďovací střediska zvířat, karanténní střediska zvířat apod.).
Chovatel, který chová zvířata za účelem podnikání, má povinnost se podle § 5 odst. 2 veterinárního zákona (zákon č. 166/1999 Sb.) registrovat 7 dní před zahájením činnosti na KVS. Chovatel živočichů pocházející z akvakultury může provozovat tuto činnost až po schválení KVS.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Chovatel se nejprve zaregistruje u pověřené osoby registračním lístkem. Registrační lístek se vyplňuje písemně na formuláři a zasílá se či předává pověřené osobě.

Na které instituci životní situaci řešit

Pověřená osoba dle plemenářského zákona. (Českomoravská společnost chovatelů, a.s.)

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Kontaktní pracoviště pověřené osoba dle plemenářského zákona (ústředí http://www.cmsch.cz/kontakty/skupiny-kontaktu/infosluzba-ue  a regionální pracoviště http://www.cmsch.cz/kontakty/skupiny-kontaktu/regionalni-pracoviste-ue).

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Lze podat i korespondenčně. Vyplněný registrační lístek, v případě právnické osoby též kopii výpisu z obchodního rejstříku či jeho obdoby v případě zahraničních právnických osob (v českém jazyce).

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Registrační lístek podle přílohy č. 6 vyhlášky č. 136/2004 Sb., je též k dispozici na kterémkoli kontaktním pracovišti pověřené osoby a na tomto odkazu (na tomto odkazu jsou též k dispozici pokyny k jeho vyplňování): http://www.cmsch.cz/ke-stazeni.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Pověřená osoba zaregistruje chovatele na základě obdrženého řádně vyplněného registračního lístku do 5 pracovních dnů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci nejsou stanoveni.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Po zaregistrování chovatele a hospodářství je požadováno naplňování ustanovení o označování, evidenci zvířat a zasílání hlášení o narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě a přemístění zvířat pověřené osobě dle plemenářského zákona v rozsahu a způsobem stanovených vyhláškou č. 136/2004 Sb.

Elektronická služba, kterou lze využít

Pro vlastní vedení evidence - http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Registrace chovatele a hospodářství nemá opravný prostředek.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Do 1 000 000,- Kč.

Nejčastější dotazy

Existuje výjimka - ne, k 1.11.2018 přestala platit výjimka pro chovatele 1 prasete

Další informace

Můžete se obrátit na pracovníky:

Kontaktní pracoviště pověřené osoby dle plemenářského zákona (ústředí a regionální pracoviště).

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Pokyny pro chovatele jednotlivých druhů zvířat vydaných pověřenou osobou dostupných na: http://www.cmsch.cz/ustredni-evidence.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

16.6.2020

Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.

Související předpisy:

Předpisy, dle kterých se postupuje: