přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Žádost o udělení výjimky z pravidel ekologické produkce

Zodpovědný útvar:

Oddělení ekologického zemědělství
Těšnov 65/17, 11000 Praha 1

Základní informace k životní situaci

Ministerstvo zemědělství může v odůvodněných případech udělit výjimku na:

  • vazné ustájení skotu v malých zemědělských podnicích;
  • zásahy na zvířatech;
  • přivedení konvenčních zvířat na ekologickou farmu;
  • souběžný chov stejného druhu zvířat v ekologickém a konvenčním režimu;
  • použití syntetických vitamínů A, D, E pro přežvýkavce;
  • povolení složek potravin zemědělského původu nezískaných z ekologického zemědělství.
  • výjimečná pravidla při katastrofických událostech (přivedení zvířat mimo ekologický  chov, opětovné vytvoření včelínů s včelami mimo ekologický chov, používání jiných než ekologických krmiv, krmení včel medem, cukrem nebo cukrovým sirupem z ekologické produkce, použití většího množství oxidu siřičitého, jestliže výjimečné klimatické podmínky  daného roku sklizně poškodí zdravotní stav ekologických hroznů, obnovu nebo opětovné vytvoření populace akvakultury živočichy  pocházejícími  z konvenční akvakultury. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) může udělit výjimku na použití konvenčních osiv a vegetativního rozmnožovacího materiálu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Osoba podnikající v ekologickém zemědělství.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Každá z uvedených výjimek z pravidel ekologické produkce má celou řadu specifických podmínek, tyto podmínky jsou popsány v Metodickém pokynu č. 3/2016 a v případě katastrofických událostí v Metodickém pokynu č. 4/2016. Výjimky pro použití osiv a vegetativního rozmnožovacího materiálu nezískaného z ekologické produkce se řídí podmínkami a postupem dle Metodického pokynu č. 5/2016.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti o udělení výjimky z pravidel ekologického zemědělství.

Na které instituci životní situaci řešit

Ministerstvo zemědělství
Oddělení ekologického zemědělství

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Ministerstvo zemědělství
Oddělení ekologického zemědělství

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Vyplněnou žádost o udělení výjimky z pravidel ekologického zemědělství zejména s dostatečným odůvodněním pro nutnost udělení požadované výjimky. K některým druhům výjimek jsou vyžadovány další přílohy, což je popsáno v detailních podmínkách každé z výjimek ve výše uvedených metodických pokynech.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o udělení výjimky z pravidel ekologické produkce, dostupná na stránkách www.eagri.cz v sekci Zemědělství/Ekologické zemědělství/Formuláře. V případě konvenčních osiv a vegetativního rozmnožovacího materiálu je formulář dostupný na webových stránkách ÚKZÚZ v sekci Osivo a sadba/Ekologické osivo.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Na žádost o udělení výjimky z pravidel ekologického zemědělství se vztahuje správní poplatek ve výši 1.000,-Kč. Žádost o použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu zpoplatněna není a od poplatku je také osvobozená žádost o výjimku v případě katastrofických událostí.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Rozhodování o žádosti o udělení výjimky z pravidel ekologické produkce probíhá ve správním řízení, platí tedy standardní lhůta pro vyřízení žádosti do 30 dnů.

Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost o výjimku z pravidel ekologické produkce lze podat elektronicky prostřednictvím veřejné datové sítě, ale musí být opatřena elektronickým podpisem žadatele.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí o udělení výjimky nebo rozhodnutí o zamítnutí žádosti o výjimku, které vydalo Ministerstvo zemědělství lze podat rozklad k ministru zemědělství podaný prostřednictvím Ministerstva zemědělství. Proti rozhodnutí ÚKZÚZ lze podat rozklad k Ministerstvu zemědělství podaný prostřednictvím Odboru osiv a sadby ÚKZÚZ.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokud subjekt bude provádět činnosti v rozporu s pravidly ekologické produkce bez předem udělené výjimky, hrozí mu pokuta do výše 20 000,-Kč.

Další informace

Můžete se obrátit na pracovníky:

  • Oddělení ekologického zemědělství Ministerstva zemědělství

 

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Veškeré informace k výjimkám z pravidel ekologické produkce jsou popsány v Metodických pokynech Ministerstva zemědělství č. 3/2016, 4/2016 a 5/2016. Dále je možné informace najít na webových stránkách Ministerstva zemědělství v sekci Zemědělství/Ekologické zemědělství a na webových stránkách ÚKZÚZ v sekci Osivo a sadba/Ekologické osivo.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

10.3.2017

Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.

Související předpisy:

Předpisy, dle kterých se postupuje: