přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Obchod se zemědělskými a potravinářskými výrobky na mimounijních světových trzích - základní informace

Základní informace k životní situaci

Zájem o vývoz zemědělských výrobků a potravin z ČR do zemí mimo Evropskou unii.
Zájem o dovoz zemědělských výrobků a potravin ze zemí mimo Evropskou unii do České republiky.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Každá fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění a splňující všechny povinnosti zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a každá právnická osoba splňující zákonné náležitosti odpovídající její právní formě podnikání.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Pro mimounijní obchod se třetími zeměmi platí pravidla EU pro regulaci obchodu se třetími zeměmi. Podmínky pro dovoz zemědělských výrobků a potravin do EU a podmínky pro jejich vývoz z EU jsou předmětem Společné obchodní politiky a Společné zemědělské politiky a jako takové jsou pro všechny členské státy EU shodné.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Základním krokem pro získání informace o vývozu nebo dovozu konkrétního zboží, se kterým se podnikatel rozhodne obchodovat, je znalost kódu kombinované (celní) nomenklatury. Pro určení celního kódu zboží lze využít stránek GŘ Cel (http://www.celnisprava.cz/cz/clo/informace-pro-fyzicke-osoby/Stranky/jake-bude-clo-pri-dovozu-zbozi.aspx). V principu lze jmenovat několik klíčových bodů, s kterými je nutné se před zahájením vývozu/dovozu seznámit: statistická data vybraného produktu (nutnost znalosti celní nomenklatury); stávající obchodní dohody se zemí, kam/odkud je záměr vyvážet/dovážet; veterinární, fytosanitární a kvalitativní požadavky na vybraný produkt; znalost případných dovozních/vývozních licencí na některé produkty a znalost tarifních/netarifních překážek, jež jsou s příslušným produktem a zemí spojeny. Přehled o celních podmínkách vývozu a netarifních překážkách obchodu uvádí Databáze přístupu na trhy třetích zemí (Market Access Database http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm). Základní informace o podmínkách dovozu a clech jsou dostupné v Databázi Evropské komise - TARIC.

Na které instituci životní situaci řešit

Informace veterinárního charakteru týkající se obchodování s výrobky živočišného původu včetně vzorů osvědčení jsou dostupné na stránkách Státní veterinární správy www.svscr.cz. Fytosanitární informace jsou uvedeny Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského www.ukzuz.cz. Další informace jsou na stránkách Státní zemědělské a potravinářské inspekce www.szpi.gov.cz. Vývozní a dovozní licence, vývozní subvence a záruky řeší v ČR Státní zemědělský intervenční fond www.szif.cz.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Celními orgány jsou vyžadovány příslušné doklady pro uskutečnění vývozu resp. dovozu: např. Jednotný správní doklad (JSD), osvědčení o původu zboží, celní faktura atd. Pro některé produkty jsou nutné dovozní/vývozní licence, případně další certifikáty požadované danou zemí (např. pro vývoz mléčných výrobků a vepřového a hovězího masa do Číny je nutné vlastnit povolení vývozu od čínských dozorových orgánů). Tuto problematiku v ČR řeší Státní zemědělský intervenční fond www.szif.cz, Státní veterinární správa www.svscr.cz a Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský www.ukzuz.cz.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Celní dokumenty řeší celní správy ČR (www.celnisprava.cz) - v sekci Clo lze získat bližší informace. V případě dovozní a vývozní licence lze na některé produkty získat vývozní náhrady. V případě využití těchto náhrad je třeba použít formulář T5, který doprovází zboží pří transportu přes území ES a který dokazuje propuštění výrobků z celního území Společenství. Vývozní a dovozní licence, vývozní náhrady a záruky obhospodařuje v ČR Státní zemědělský intervenční fond (http://www.szif.cz).

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

MZe žádné poplatky nestanoví, postup se řídí dle pravidel příslušných institucí.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

MZe žádné lhůty nestanoví, postup se řídí dle pravidel příslušných institucí.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci nejsou stanoveni.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Každý konkrétní obchodní případ má svá vlastní specifika a požadavky.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

MZe žádné sankce nestanoví, postup se řídí dle pravidel příslušných institucí.

Další informace

Více informací naleznete v sekci PROEXPORTNÍ OKÉNKO na stránkách Ministerstva zemědělství: http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/proexportni-okenko/. Proexportní okénko obsahuje souhrnné informace k otázce importu/exportu z/do mimounijních zemí, dále informace k proexportním aktivitám, jež vyvíjí MZe a na kterých je možné participovat, kontakty na teritorialisty pro příslušné země a další doplňující informace či praktická doporučení (zejména informační dokument: http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/proexportni-okenko/informacni-zdroje-o-podminkach.html). Dále je možné obracet se na Potravinářskou komoru ČR www.foodnet.cz, Hospodářskou komoru www.komora.cz a Agrární komoru www.agrocr.cz, ta nabídky a poptávky v domácím a zahraničním obchodě zveřejňuje na informačním portálu www.apic-ak.cz.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Zpracované údaje o vývozu a dovozu ČR v teritoriálním i komoditním: http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO. Údaje o dovozu a vývozu EU a jejích členských států (tedy včetně ČR) jsou na adrese: http://epp.eurostat.ec.europa.eu. Data o produkci, spotřebě, cenách zemědělské produkce a další údaje v ČR jsou dostupné na: www.czso.cz. Další informace o vývozu a dovozu do téměř dvou stovek zemí lze získat na stránkách: http://comtrade.un.org/. Bilaterální obchodní dohody mezi EU a třetími zeměmi jsou publikovány jsou dostupné na: http://europa.eu. Přehled platných obchodních dohod a informace o průběhu projednávání nových dohod nebo úpravy stávajících jsou na internetové adrese: http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/. Pro dovoz z rozvojových zemí uplatňuje EU systém všeobecných celních preferencí (GSP) podle Nařízení Rady 978/2012 ve znění pozdějších předpisů (více informací na: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=URISERV:cx0003).

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

10.3.2017

Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.