přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Strategické cíle zemědělství do roku 2030

Zemědělství má v České republice staletou tradici. Pro její zachování a další rozvoj stanovilo Ministerstvo zemědělství směr, kterým by se mělo v budoucích letech ubírat.

Jedním z cílů českého zemědělství je zajistit potravinové zabezpečení na národní i evropské úrovni. A zároveň díky tomu přispět k energetické a potravinové soběstačnosti České republiky. Důležitá je pro nás také efektivnosti a konkurenceschopnost českého zemědělství.

Půda a příroda jsou našimi živitelkami. Strategickým záměrem bude zlepšení vztahů k užívaným přírodním zdrojům, k tvorbě krajiny, rozvoji venkova a zvyšování rekreačního potenciálu – to vše s ohledem na probíhající změny klimatu.

 

Strategické cíle stanovené Ministerstvem zemědělství:

 • Zajištění potravinového zabezpečení při podstatném zlepšení dopadů zemědělství na přírodní zdroje

 • Zvýšení efektivnosti a konkurenceschopnosti zemědělských podniků

 • Zajištění vyváženého ekonomického rozvoje a životaschopnosti zemědělských podniků

 • Rozvoj využití zemědělské biomasy jako obnovitelného zdroje energie

 • Zlepšení vztahů zemědělství k venkovu

 • Rozvoj a využití poznatků vědecko-technologického vývoje ve prospěch reálné konkurenceschopnosti

 • Snížení dopadů rizikovosti podnikání v zemědělství

 • Zvyšování ochrany půdy v době klimatické změny s ohledem na udržitelné hospodaření a na komplexní rozvoj a tvorbu krajiny

 

Příklady opatření k naplnění strategických cílů:

 • Využití plateb vázaných na produkci k podpoře stavu zvířat

 • Užití části přímých plateb na vázané podpory společensky citlivých komodit

 • Podpora odbytových organizací a seskupení

 • Pokračující modernizace podniků, včetně závlahových systémů, s důrazem na technologické a výrobkové inovace

 • Podpora mladým začínajícím zemědělcům přímými platbami

 • Přizpůsobování zemědělského školství (rozsahu, struktury, náplně oborů) potřebám zemědělské praxe

 • Podpora krytí vybraných zemědělských rizik

 • Posílení vazeb mezi městem a venkovem prostřednictvím potravin (např. mléko do škol) a vzdělávacích programů pro žáky městských škol (návštěvy farem)

 • Podpora diverzifikace činností zemědělských podniků

 

Příklady dotační politiky:

Národní dotace:

 • 10.E.c. – Podpora české technologické platformy pro ekologické zemědělství

 • 16. – Udržování a obnova kulturního dědictví venkova

 • 19. – Podpora na účast producentů a zpracovatelů zemědělských produktů v režimech jakosti

 • 20. – Podpora nadstandardní pohody zvířat (welfare)

Program rozvoje venkova 2014 – 2020:

 • M10 – AEKO (agroenvironmentálně – klimatická opatření) (např.: Integrovaná produkce, Ošetřování travních porostů, Zatravňování orné půdy, Biopásy)

 • M11 – Ekologické zemědělství

 • M12 – LFA (méně příznivé oblasti)

 • M13 – Natura 2000

 • M14 – Dobré životní podmínky zvířat

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.:

 • Program Zemědělec (dotace části úroků z úvěru)

 • Podpora pojištění (pojištění plodin a hospodářských zvířat)

 • Zajištění úvěrů

 • Investiční úvěry

 • Provozní úvěry

 • Tisk stránky
 • Poslat e-mailem