přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Žňové zpravodajství k 8. srpnu 2022

8.8.2022

Postup sklizně obilovin a řepky v České republice k 8. srpnu 2022.

Díky tropickému počasí v průběhu celého týdne (opět s výjimkou soboty) se žně v ČR výrazně posunuly do své poslední čtvrtiny, neboť je celkem posekáno 1 015,4 tis. ha obilovin z 1 298,8 tis. ha určených ke sklizni, což v procentickém vyjádření představuje 78,2 %. Za uplynulý týden pokročila sklizeň u všech sledovaných druhů obilovin, především sklizeň ozimé pšenice, kde je sklizeno 81 % sklizňových ploch a sklizeň jarního ječmene s 81,3 % sklizňových ploch. Významně pokročila i sklizeň ozimého žita, jarní pšenice a triticale, kde je sklizeno 56,9 %, 54,6 % a 51,5 % sklizňových ploch (v předchozím týdnu bylo sklizeno 21,7 %, 24,7 % a 29,9 % ploch).

Sklizeň se již tradičně opožďuje u ovsa, kde je z celkové plochy sklizeno 26,8 % výměry. Nejvíce zaostává ve sklizni obilovin kraj Karlovarský a kraj Liberecký, kde je sklizeno 40,7 % a 50,2 % základních obilovin a 71,6 % a 88,3 % řepky (v roce 2021 to bylo 4,7 % a 16,2 % základních obilovin a 15,1 % a 48 % řepky). Nejdále ve sklizni je kraj Zlínský a Jihomoravský, kde je sklizeno 98,1 % a 95,6 % obilovin a 100 % a 99,7 % řepky. Celkový výnos obilovin oproti minulému týdnu nepatrně klesl a je na výnosové hladině 6,09 t/ha. Oproti roku 2021 je tento výnos nižší o 0,07 t/ha, ale je stejný jako výnos, který byl zjištěn v roce 2020 (6,09 t/ha). Morava má sklizeno 317,8 tis. ha, tedy 88,1 % sklizňových ploch obilovin, Čechy mají posekáno 697,7 tis. ha, což je 74,04 % sklizňových ploch obilovin.

Naše hlavní obilovina, pšenice ozimá je sklizena z 81 % ploch oproti 28,8 % ploch sklizených loni. Výnos pšenice je zatím nižší o 0,51 t/ha než v roce 2021, průměrně 6,32 t/ha. Je posekáno 649,1 tis. ha s produkcí 4 099,9 tis. tun. Ozimého žita je sklizeno 13,7 tis. ha (56,8 %) s produkcí 72,1 tis. tun a s průměrným výnosem 5,26 t/ha. Jarního ječmene je sklizeno 172,4 tis. ha (81,3 %) s produkcí 953,8 tis. tun a průměrným výnosem 5,53 t/ha, jarní pšenice je sklizeno 28,9 tis. ha (54,6 % ploch) s produkcí 145,6 tis. tun a s průměrným výnosem 5,04 t/ha, triticale je sklizeno 20,9 tis. ha (51,5 %) s produkcí 112,8 tis. tun a průměrným výnosem 5,41 t/ha. Ovsa je sklizeno 12,1 tis. ha (26,8 % sklízené plochy) s produkcí 48,4 tis. tun a s průměrným výnosem 3,99 t/ha.

Sklizeň ozimého ječmene v ČR je v závěru, neboť je sklizeno 96,6 % sklizňových ploch. Celkem je sklizeno 748,9 tis. tun a průměrný výnos činí 6,33 t/ha, což je vyšší o 0,11 t/ha než v roce předcházejícím.

K 8. srpnu 2022 je sklizeno celkem 6 181,5 tis. tun obilovin s průměrným výnosem 6,09 t/ha a 1 065,3 tis. tun řepky s průměrným výnosem 3,37 t/ha. Celkový výnos obilovin je oproti minulému týdnu mírně nižší a je na výnosové hladině ve výši 6,09 t/ha. K aktuálnímu datu je sklizeno 315,8 tis. ha (91,8 %) ploch řepky, nejvíce v kraji Zlínském 100 %, v Jihomoravském a Ústeckém kraji 99,7 %, v kraji Plzeňském 99,5 % a v Olomouckém kraji 97,7 %.

Pro srovnání, v roce 2021 bylo ke dni 9. 8. 2021 sklizeno v ČR celkem 373,2 tis. ha obilovin (30,2 %) s produkcí 2 412,7 tis. tun a průměrným výnosem 6,47 t/ha a sklizňové práce vstupovaly do své druhé čtvrtiny. Sklizňové práce u řepky ozimé v roce 2021 byly za svou polovinou. K 9. 8. 2021 bylo sklizeno 62,5 % ploch (214,0 tis. ha) s průměrným hektarovým výnosem 3,08 t/ha.

Kvalita obilovin:

Průběžná zpráva o kvalitě sklizně potravinářské pšenice 2022
K 5. 8. 2022 bylo v laboratoři Agrotestu fyto, s.r.o. analyzováno na kvalitu podle požadavků ČSN 461100-2 pro pšenici potravinářskou 93 vzorků pšenice sklizně 2022. Analyzované vzorky byly sklizeny v rozmezí 29. 6.–25. 7. 2022. Z dosud analyzovaných vzorků vyhověly všechny vzorky (45 vzorků, tj. 100 %) požadavkům na číslo poklesu (norma 220 s: min 240 s, max 416 s), 79 vzorků (85 %) vyhovělo na obsah dusíkatých látek (norma 11,5 %: min 9,4 %, max 16,0 %), 79 vzorků (85 %) vyhovělo na sedimentační index (norma 30 ml: min 18 ml, max 69 ml) a 91 vzorků (98 %) vyhovělo na objemovou hmotnost (norma 76,0 kg/hl: min 75,8, max 83,6 kg/hl). Zatím byla hodnocena kvalita vzorků pšenice z 5 krajů (Středočeského, Plzeňského, Ústeckého, Zlínského a Jihomoravského). Rozdíly v kvalitě pšenice mezi těmito oblastmi jsou malé a odpovídají spíše rozdílům v pěstovaných odrůdách, případně agrotechnice.

Kvalita dosud analyzované pšenice sklizené do konce července je velmi dobrá, zejména s ohledem na objemovou hmotnost a číslo poklesu. Dosavadní výsledky ukazují, že u některých vzorků může být problémem nižší obsah bílkovin.

Průběžná zpráva o kvalitě sklizně sladovnického ječmene 2022
K 4. 8. 2022 bylo analyzováno 32 vzorků sladovnického ječmene (z toho 10 vzorků ozimých odrůd sladovnického ječmene). Vzorky pocházely z kraje Jihomoravského (19), Zlínského (9), Středočeského (3) a Ústeckého (1). Analyzované vzorky byly sklizeny v období od 28. 6. do 22. 7. 2022.  Průměrná vlhkost analyzovaných vzorků byla 11,2 % (normě vyhovělo 100 % vzorků). Průměrná hodnota přepadu na sítě 2,5 mm byla 93,6 % (min. 82,7 %, max. 98,8 %). Požadavkům na hodnoty přepadu (min. 85 %) vyhovělo 87,5 % vzorků. Průměrný obsah zrnových příměsí sladařsky nevyužitelných byl 2,2 % (min. 0,3 %, max. 5,9 %) a požadavku normy vyhověla 84,4 % vzorků. Průměrný obsah zrnových příměsí sladařsky částečně využitelných byl 6,9 % (min. 0,9 %, max. 17,4 %) a požadavku normy vyhovělo 50 % vzorků. Průměrný obsah dusíkatých látek v zrnu ječmene byl 11 % (min. 8,5 %, max. 13,3 %) a požadavku normy vyhovělo 59,4 % vzorků. Požadavkům na klíčivost vyhovělo 96,9 % vzorků a průměrná klíčivost byla zjištěna 98,3 % (min. 94 %, max. 100 %).

Na základě dosud provedených analýz lze konstatovat, že kvalita sladovnického ječmene ze sklizně 2022 je dobrá. Příznivý je obsah dusíkatých látek, přepad zrna nad sítem 2,5 mm i obsah zrnových příměsí sladařsky nevyužitelných. Zvýšený je obsah zrnových příměsí částečně sladařsky využitelných, především obsah zrn se zahnědlou špičkou.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem