přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Žňové zpravodajství k 31. srpnu 2020

31.8.2020

Postup sklizně obilovin a řepky v České republice k 31. srpnu 2020

Sklizeň základních obilovin a řepky byla téměř ukončena již minulý týden (k 24. 8. 2020 bylo sklizeno 91,1 % ploch. V současné době zbývá sklidit 9 588 ha obilovin – tj. 0,77 % (z toho pšenic: 4 582 ha, ječmenů: 1 632 ha, žita: 517 ha, ovsa: 1 635 ha a 1 222 ha triticale). Největší plochy obilovin ke sklizni zbývají v těchto krajích: Jihočeském (2 950 ha: 2,3 %), v Karlovarském (1 369 ha: 7,3 %), Jihomoravském (934 ha: 0,6 %) a v kraji Libereckém (867 ha: 4,6 %). Ve všech krajích již skončila sklizeň řepky. K aktuálnímu datu je tedy prakticky sklizeno. Je posekáno 1 241 177 ha (99,23 %) z 1 250 765 ha obilovin určených ke sklizni. Řepka je sklizena ve všech krajích ČR. Sklizeno je jí celkem 368 214 ha (100 %) s průměrným výnosem 3,42 t/ha.

Celkový výnos obilovin se oproti minulému týdnu nezměnil a je na úrovni 6,06 t/h. Oproti minulému roku je tento výnos podstatně vyšší o 0,43 t/ha, ale je také vyšší než výnosy, které byly zjištěny v ročnících 2018 a 2017 (5,30 t/ha a 5,54 t/ha)  o 0,76 t/ha a 0,52 t/ha.

K 31. 8. 2020 je sklizeno 114 618 ha (100 %) ozimého ječmene v ČR s produkcí 713,2 tis. tun a průměrným výnosem 6,22 t/ha, což je o 0,31 t/ha vyšší výnos než v roce předcházejícím. Naše hlavní obilovina, pšenice ozimá je sklizena z 99,5 %, je posekáno 770,4 tis. ha a produkcí 4 908,0 tis. t a průměrným výnosem 6,37 t/ha, což je o 0,49 t/ha více než loňský výnos. Ozimé žito je sklizeno z 30,9 tis. ha (98,4 %) s produkcí 177,9 tis. t a s průměrným výnosem 5,76 t/ha. Jarního ječmene je sklizeno 215,7 tis. ha (99,3 %) s produkcí 1 167,9 tis. t a průměrným výnosem 5,42 t/ha, jarní pšenice je sklizeno 23,6 tis. ha (98,4 % ploch) s produkcí 115,7 tis. t a s průměrným výnosem 4,91 t/ha, triticale je sklizeno 40,9 tis. ha (97,1 %) s produkcí 232,8 tis. t a průměrným výnosem 5,70 t/ha. Ovsa je sklizeno 45,1 tis. ha (96,5 % sklízené plochy) s produkcí 200,9 tis. t a s průměrným výnosem 4,45 t/ha. Celková produkce obilovin dosahuje výše 7 516,5 tis. tun a produkce řepky 1 260,5 tis. tun.

Ke 2. 9. 2019 bylo v ČR sklizeno celkem 1 269,0 tis. ha obilovin (99,9 %) s produkcí 7 150,2 tis. tun a průměrným výnosem 5,63 t/ha a 379,8 tis. ha řepky (100 %) s produkcí 1 164,1 tis. t a průměrným výnosem 3,07 t/ha. Sklizeň obilovin a řepky tak byla u svého konce.

Kvalita obilovin:
Potravinářská pšenice: k 28. 8. 2020 bylo v laboratoři Agrotestu fyto, s.r.o. analyzováno na kvalitu podle požadavků ČSN 461100-2 pro pšenici potravinářskou 142 vzorků pšenice sklizně 2020 z celkem plánovaných 500. Analyzované vzorky byly sklizeny v rozmezí 18. 7. – 11. 8. 2020.  Z analyzovaných 142 vzorků vyhovělo 121 vzorků (tj. 85 %) požadavkům na číslo poklesu (norma 220 s: min 87 s, max 397 s), 132 vzorků (93 %) vyhovělo na obsah dusíkatých látek (norma 11,5 %: min 9,7 %, max 17,0 %), 119 vzorků (84 %) na sedimentační index (norma 30 ml: min 11 ml, max 70 ml) a 87 (61 %) na objemovou hmotnost (norma 76,0 kg/hl: min 63,7, max 84,4 kg/hl.

Výsledky potvrzují velmi širokou variabilitu kvality pšenice z letošní sklizně. Převážně je však možno na základě dosud provedených analýz hodnotit kvalitu jako dobrou, lokálně se vyskytují vzorky s nízkou objemovou hmotností a zhoršenou kvalitou lepku (nižší sedimentační test). Výsledky naznačují také značný rozptyl hodnot u obsahu dusíkatých látek. Často se vyskytují porostlá zrna, která byla zjištěna u více než 40 % analyzovaných vzorků pšenice, a zrna napadená fuzariózou, která byla zjištěna v různé míře u téměř všech vzorků pšenice.

Průběžná zpráva o výskytu mykotoxinů - pšenice
V potravinářských obilovinách je legislativně limitován obsah fuzáriových mykotoxinů deoxynivalenolu (DON; limit max 1250 μg/kg) a zearalenonu (ZEA; limit max 100 μg/kg) (nařízení Komise (ES) č. 1881/2006). Na základě dosud provedených rozborů ze sklizně 2020 (dosud analyzováno 50 vzorků) byl DON zjištěn u tří čtvrtin vzorků (76 %), což je výrazně více než v minulých letech. Extrémně vysoké hodnoty zatím zaznamenány nebyly, obsah DON se většinou pohyboval do limitní hodnoty 1250 μg/kg, nadlimitní obsah byl zjištěn u 1 z 50 analyzovaných vzorků (1398 μg/kg). Úroveň kontaminace ZEA byla u dosud analyzovaných vzorků pšenice nižší než DON. ZEA byl zjištěn přibližně u desetiny vzorků pšenice (12 %) a maximální zjištěná hodnota 20 μg/kg zdaleka nepřesahuje povolenou hranici 100 μg/kg.

V téměř všech vzorcích pšenice ze sklizně roku 2020 se vyskytují fuzariózní zrna. Mezi podílem fuzariózních zrn v partii pšenice a obsahem mykotoxinů obecně není jednoduchá přímá závislost a letošní dosavadní výsledky tento fakt potvrzují. Jedním z důvodů je skutečnost, že jednoznačná identifikace fuzariózních zrn je obtížná, protože jejich symptomy mohou být různě zaměňovány a maskovány. V roce 2020 je u některých vzorků jejich vizuální hodnocení téměř nemožné, protože zrno pšenice vystavené ve stadiu zralosti nepříznivým povětrnostním podmínkám má celkově světlejší barvu. Symptomy na zrnech mohou také pocházet od druhů Fusarium, které produkují jiné mykotoxiny než DON a ZEA, případně neprodukují mykotoxiny vůbec. Výskyt fuzariózních zrn není podle ČSN 46 1100-2 pro potravinářskou pšenici samostatně posuzován. Tato zrna spadají do kategorie „nečistoty“ a jejich obsah je omezen na max 0,5%. 

Kvalita sklizně sladovnického ječmene ze sklizně roku 2020 je průběžně analyzovaná ve Výzkumném ústavu pivovarnickém a sladařském v Brně. K 28. 8. 2020 bylo analyzováno 67 vzorků sladovnického ječmene. Vzorky pocházely z kraje Jihomoravského (22), Středočeského (8), Olomouckého (9), Moravskoslezského (9), Zlínského (6), Kraje Vysočina (4), Pardubického (3), Plzeňského (3), Královéhradeckého (2) a Ústeckého (1). Analyzované vzorky byly sklizeny v období od 15. 7. do 17. 8. 2020. Průměrná vlhkost analyzovaných vzorků byla 12,5 % (min. 10,2 %, max. 16,1 %, normě vyhovělo 98,5 % vzorků). Průměrná hodnota přepadu na sítě 2,5 mm byla 83,2 % (min. 46,6 %, max. 98,6 %). Požadavkům na hodnoty přepadu (min. 85 %) vyhovělo 58,2 % vzorků. Průměrný obsah zrnových příměsí sladařsky nevyužitelných byl 1,9 % (min. 0,5 %, max. 5,9 %) a požadavku normy vyhověla 88,1 % vzorků. Průměrný obsah zrnových příměsí sladařsky částečně využitelných byl 9,9 % (min. 2,6 %, max. 22,2 %) a požadavku normy vyhovělo 25,4 % vzorků. Průměrný obsah dusíkatých látek v zrnu ječmene byl 11,8 % (min. 9,8 %, max. 14,3 %) a požadavku normy vyhovělo 58,2 % vzorků. Požadavkům na klíčivost vyhovělo 95,5 % vzorků a průměrná klíčivost byla zjištěna 98,0 % (min. 94 %, max. 100 %).

Z dosud analyzovaných vzorků vyplývá zhoršená kvalita zrna sladovnického ječmene a velký rozsah hodnot hodnocených parametrů. Nepříznivý je vysoký průměrný obsah zrn se zahnědlou špičkou (5,4 %) a zrn bez pluch (3,7 %), zvýšený obsah dusíkatých látek a nižší hodnoty přepadu na sítě 2,5 mm.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem