přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Genetické zdroje - Genetic Resources

Genetické zdroje lze definovat mnoha způsoby. Obecná definice, která je uvedena v Úmluvě o biologické rozmanitosti (Convention on Biodiversity, CBD, 1992), označuje za genetický zdroj jakýkoliv materiál rostlinného, živočišného nebo mikrobiálního původu obsahující funkční jednotky dědičnosti a mající aktuální nebo potenciální význam pro lidstvo. Do české legislativy byla tato mezinárodní úmluva začleněna jako Sdělení ministerstva zahraničí č.134/1999 Sb., o sjednání Úmluvy o biologické rozmanitosti.

Genetické zdroje a jejich ochrana a udržitelné využívání jsou z hlediska dalšího rozvoje zemědělství velmi důležité. U řady těchto živých organismů lze nalézt jedinečné geny a vlastnosti, které mohou hrát klíčovou roli při šlechtění nových produkčních odrůd a plemen, při adaptaci plodin na měnící se klimatické podmínky (např. lepší snášení delšího období sucha či zamokření), nebo pro nové průmyslové využití (např. bakterie produkující polymery).

Za genetické zdroje je tedy pro zemědělské účely považována poměrně široká část biologické rozmanitosti, která dlouhodobě vznikala v samotných zemědělských systémech záměrnou činností člověka ať už cíleným výběrem nebo později šlechtěním zemědělských plodin a hospodářských zvířat. Patří sem ale také příbuzné plané a volně žijící druhy a primitivní formy zemědělských plodin a hospodářských zvířat. Mezi genetickými zdroji nalezneme i mikroorganismy a drobné bezobratlé živočichy, kteří se významně podílejí jak na vlastní zemědělské produkci, tak na její ochraně nebo přímo na jejím zpracování a využívání.

V České republice jsou významné genetické zdroje součástí Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství, který byl Ministerstvem zemědělství vyhlášen na období 2018 – 2022.

Tento program je složen ze tří částí – Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiverzity; Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů zvířat významných pro výživu a zemědělství a Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu.


3.11.2020

The National Programme on Conservation and Utilization of Plant, Animal and Microbial Genetic Resources Important for Food and Agriculture for the period 2018–2022

Ministry of Agriculture of the Czech Republic published its strategy on the protection of agriculturally important genetic resources. The protection of these resources is ensured both by law and within the strategy entitled the National Programme on the Conservation and Utilization of Genetic Resources of Plants, Animals and Microorganisms Important for Food and Agriculture. The currently issued document is valid for the period 2018–2022.


13.10.2017

Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství na období 2018 – 2022

Ministerstvo zemědělství schválilo novou strategii na ochranu genetických zdrojů s názvem Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství na období 2018 – 2022.