přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Požadavky na jakost vody k úpravě na vodu pitnou

V souladu s ustanovením § 13 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích je provozovatel povinen provádět odběry vzorků surové vody v místě odběru před její vlastní úpravou a provádět jejich rozbory a celkové výsledky v elektronické podobě a ve stanoveném formátu zasílat krajskému úřadu a příslušnému správci povodí jednou ročně do 31. března za předchozí kalendářní rok.

Provozovatel vodovodu je v souladu s ustanovením § 13 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, povinen provádět odběry vzorků surové vody v místě odběru před její vlastní úpravou a provádět jejich rozbory a celkové výsledky v elektronické podobě a ve stanoveném formátu zasílat krajskému úřadu a příslušnému správci povodí jednou ročně do 31. března za předchozí kalendářní rok.

Formu elektronického předávání výsledků stanoví vyhláška č. 428/2001 Sb., která je prováděcím právním předpisem k zákonu o vodovodech a kanalizacích. Vyhláška č. 448/2017 Sb. novelizovala vyhlášku č. 428/2001 Sb. a mimo jiné upravila předávání výsledků rozborů o jakosti surové vody tak, že provozovatelé vodovodů předávají výsledky rozborů v rozsahu přílohy č. 9 prostřednictvím elektronické aplikace do databáze spravované Českým hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ).

Uvedená elektronická aplikace je zveřejněna na internetových stánkách: https://surovavoda.chmi.cz

Vkládání údajů do systému lze provádět:

  • ve formátu XML (exportem z Labsystému nebo importem XML souboru do systému ČHMÚ),
  • přes webové rozhraní (prostřednictvím formuláře, který nahrazuje původní soubor v MS Excel).

Podmínkou úspěšného vložení dat je registrace uživatele do systému
a identifikace míst odběrů, jimž budou odpovídat vkládané výsledky rozborů jakosti surové vody.

Místa odběrů zůstávají v systému zachována, jejich seznam je však možné rozšiřovat a editovat. Systém generuje jednoznačná identifikační čísla míst odběrů (ID). Základ tvoří šestimístný identifikátor odběru surové vody přidělený příslušným správcem povodí (ICOC) rozšířený o dvě místa pro identifikaci odběrů povrchové nebo podzemní vody.