přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly

Technickobezpečnostní dohled představuje souhrn komplexních činností, které se zaměřují na zajištění bezpečnosti a provozní spolehlivosti vodních děl, především přehrad, malých vodních nádrží či odkališť.

Péče o bezpečnost vodních děl z hlediska technického i provozního je rozsáhlá soustava opatření zaměřených na odstranění, případně snížení rizik, která vodní díla představují svojí samotnou existencí, provozem a technickým stavem. Provádí se zejména pozorováním a prohlídkami vodního díla, měřením jejích deformací, sledováním průsaků vod, jakož i hodnocením výsledků všech pozorování a měření ve vztahu k předem určeným mezním nebo kritických hodnotám.

Legislativně je technickobezpečnostní dohled (TBD) upraven vodním zákonem v ustanoveních § 61 a § 62 a vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění pozdějších předpisů.

Ministerstvo zemědělství vydalo Metodický pokyn č. 1/2010 k technickobezpečnostnímu dohledu nad vodními díly, který slouží jako podklad při rozhodování vodoprávního úřadu o zařazení vodního díla do kategorií z hlediska technickobezpečnostního dohledu, pro stanovení rozsahu technickobezpečnostního dohledu a k výkonu vodoprávního dozoru nad vodními díly.

Z hlediska technickobezpečnostního dohledu se vodní díla rozdělují do I. až IV. kategorie, a to podle rizika ohrožení lidských životů, možných škod na majetku v přilehlém území a ztrát z omezení funkcí a užitků ve veřejném zájmu.

Ministerstvo zemědělství vede souhrnnou evidenci zařazení vodních děl do I. až III. kategorie TBD a významných vodních děl IV. kategorie TBD.

Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly I. až III. kategorie mohou podle vodního zákona provádět pouze pověřené osoby. Pověření uděluje Ministerstvo zemědělství na základě splnění odborných, personálních a materiálních předpokladů pro kvalifikovaný výkon technickobezpečnostního dohledu. Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly IV. kategorie může provádět vlastník či stavebník sám, tj. bez pověřené osoby, ale není vyloučeno si u pověřené osoby takové práce objednat. Seznam je průběžně aktualizován a je určen zejména vlastníkům vodních děl podléhajících dohledu a vodoprávním úřadům.