přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

3. plánovací období

Třetí plánovací období probíhá v letech 2021–2027. V rámci přípravy na toto plánovací období byla provedena druhá aktualizace plánů povodí a první aktualizace plánů pro zvládání povodňových rizik.

Plány povodí se ve třetím plánovacím období pořizují ve třech úrovních:

  • mezinárodní plány povodí - pro mezinárodní oblasti povodí (Labe, Odra, Dunaj),
  • národní plány povodí - pro části mezinárodních oblastí povodí na území České republiky (Labe Odra, Dunaj),
  • plány dílčích povodí - pro 10 dílčích povodí (Horní a střední Labe; Horní Vltava; Berounka; Dolní Vltava; Ohře, Dolní Labe a ostatní přítoky Labe; Horní Odra; Lužická Nisa a ostatní přítoky Odry; Morava a přítoky Váhu; Dyje; ostatní přítoky Dunaje).

Aktualizace plánů povodí z druhého plánovacího období proběhla během let 2016 až 2021. Podkladem pro tři národní plány povodí je deset plánů dílčích povodí. V plánech dílčích povodí správci povodí ve spolupráci s krajskými úřady a ústředními vodoprávními úřady přezkoumali a aktualizovali jednotlivá opatření, ze kterých byla v národních plánech povodí sestavena a doplněna opatření do programů pro jejich realizaci. Opatření v národních a dílčích plánech povodí, přijatá k dosažení cílů ochrany vody v programu opatření, je nutno uskutečnit do 3 let od schválení plánů povodí.

Od 18. prosince 2020 byly návrhy aktualizovaných plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik zpřístupněny po dobu 6 měsíců (do 18. června 2021) k písemným připomínkám uživatelů vody a veřejnosti na Ministerstvu zemědělství, Ministerstvu životního prostředí a na všech krajských úřadech a u všech správců povodí, a to v listinné podobě a v elektronické podobě na jejich internetových stránkách. Vyhodnocení podaných připomínek k plánům povodí a plánům pro zvládání povodňových rizik bylo ve formě zprávy zveřejněno stejným způsobem, jako návrhy plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik do 60 dnů po uplynutí lhůty k podávání připomínek (tj. do 18. srpna 2021).

Národní plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik byly 19. 1. 2022 schváleny vládou České republiky usnesením č. 31, respektive usnesením č. 30.