přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Druhé plánovací období

Pro druhé plánovací období byla v reakci na připomínky Evropské komise (tzv. infringement) k transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky, provedena úprava stávající legislativy (novela vodního zákona č. 150/2010 Sb., včetně transpozice směrnice 2006/118/ES, o ochraně podzemních vod před znečištěním a zhoršováním stavu, a směrnice 2008/105/ES, o normách environmentální kvality v oblasti vodní politiky) a stanovena nová struktura pro aktualizaci plánů povodí.

Plány povodí se ve druhém plánovacím období pořizují ve třech úrovních:

  • mezinárodní plány povodí – pro mezinárodní oblasti povodí (Labe, Odra, Dunaj),
  • národní plány povodí – pro části mezinárodních oblastí povodí na území České republiky (Labe Odra, Dunaj),
  • plány dílčích povodí – pro 10 dílčích povodí (Horní a střední Labe; Horní Vltava; Berounka; Dolní Vltava; Ohře, Dolní Labe a ostatní přítoky Labe; Horní Odra; Lužická Nisa a ostatní přítoky Odry; Morava a přítoky Váhu; Dyje; ostatní přítoky Dunaje).

Aktualizace plánů povodí z prvního plánovacího období proběhly během let 2013 až 2015. Podkladem pro tři národní plány povodí je deset plánů dílčích povodí, které vznikly transformací z osmi plánů oblastí povodí. V plánech dílčích povodí správci povodí ve spolupráci s krajskými úřady přezkoumali a aktualizovali jednotlivá opatření, ze kterých byla v národních plánech povodí sestavena a doplněna opatření do programů pro jejich realizaci. Opatření v národních a dílčích plánech povodí, přijatá k dosažení cílů ochrany vody v programu opatření, je nutno uskutečnit do 3 let od schválení plánů povodí.

Souběžně byly v koordinaci zpracovány a schváleny plány pro zvládání povodňových rizik, které implementují požadavky směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik.

Od 22. prosince 2014 byly návrhy aktualizovaných plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik zpřístupněny po dobu 6 měsíců (do 22. června 2015) k písemným připomínkám uživatelů vody a veřejnosti na Ministerstvu zemědělství, Ministerstvu životního prostředí a na všech krajských úřadech a u všech správců povodí, a to v listinné podobě a v elektronické podobě na jejich internetových stránkách. Vyhodnocení podaných připomínek k plánům povodí a plánům pro zvládání povodňových rizik bylo ve formě zprávy zveřejněno stejným způsobem, jako návrhy plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik do 60 dnů po uplynutí lhůty k podávání připomínek (tj. do 20. srpna 2015).

Národní plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik byly
21. prosince 2015 schváleny vládou České republiky usnesením vlády č. 1083, respektive usnesením vlády č. 1082.