přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Národní plány povodí

Národní plány povodí ve druhém plánovacím období nahradily koncepční dokument Plán hlavních povodí České republiky využívaný v prvním plánovacím období. Národní plány povodí pořizuje Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s příslušnými správci povodí a místně příslušnými krajskými úřady. Schvaluje je vláda.

Národní plány povodí stanovují cíle:

  • pro ochranu a zlepšování stavu povrchových a podzemních vod a vodních ekosystémů,
  • ke snížení nepříznivých účinků povodní a sucha,
  • pro hospodaření s povrchovými a podzemními vodami a udržitelné užívání těchto vod pro zajištění vodohospodářských služeb a
  • pro zlepšování vodních poměrů a pro ochranu ekologické stability krajiny.

 

Národní plány povodí dále obsahují souhrny programů opatření k dosažení uvedených cílů a stanovují strategii jejich financování. Základní obsah národního plánu povodí stanovuje vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění pozdějších předpisů.

 

Národní plány povodí doplňuje deset plánů dílčích povodí:

  • Národní plán povodí Labe je doplněn 5 plány dílčích povodí, a to pro dílčí povodí Horního a středního Labe, dílčí povodí Horní Vltavy, dílčí povodí Berounky, dílčí povodí Dolní Vltavy a dílčí povodí Ohře, Dolního Labe a ostatních přítoků Labe.
  • Národní plán povodí Dunaje je doplněn 3 plány dílčích povodí, a to pro dílčí povodí Moravy a přítoků Váhu, dílčí povodí Dyje a dílčí povodí ostatních přítoků Dunaje.
  • Národní plán povodí Odry je doplněn 2 plány dílčích povodí, a to pro dílčí povodí Horní Odry, dílčí povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry.

 

V souladu s ustanovením § 19 vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění pozdějších předpisů, byly návrhy národních plánů povodí zpřístupněny od 22. prosince 2014 po dobu 6 měsíců (do 22. června 2015) k písemným připomínkám uživatelů vody a veřejnosti na Ministerstvu zemědělství, Ministerstvu životního prostředí a na všech krajských úřadech a u všech správců povodí, a to v listinné podobě a v elektronické podobě na jejich internetových stránkách. Vyhodnocení podaných připomínek bylo ve formě zprávy zveřejněno stejným způsobem, jako návrhy národních plánů povodí do 60 dnů po uplynutí lhůty k podávání připomínek (tj. do 20. srpna 2015).

 

V souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, byly národní plány povodí posouzeny z hlediska vlivu koncepce na životní prostředí. V průběhu procesu SEA byly příslušné dokumenty povinně zveřejňovány v rámci informačního systému, a to samostatně pro Národní plán povodí Labe, Národní plán povodí Dunaje a Národní plán povodí Odry. Dne 10. prosince 2015 byla podle § 10g uvedeného zákona vydána souhlasná stanoviska k Národnímu plánu povodí Labe ( ZIP Stanovisko SEA k NPP Labe Otevírá se do nového okna. (12 MB) ), Národnímu plánu povodí Dunaje  ( ZIP Stanovisko SEA k NPP Dunaje Otevírá se do nového okna. (8 MB) )a Národnímu plánu povodí Odry ( ZIP Stanovisko SEA k NPP Odry Otevírá se do nového okna. (5 MB) ).

Národní plány povodí byly 21. prosince 2015 schváleny vládou České republiky usnesením č. 1083. Ministerstvo zemědělství následně v souladu s ustanovením § 25 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydalo 12. ledna 2016 národní plány povodí opatřeními obecné povahy, která nabyla účinnosti 28. ledna 2016.