přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Metodiky a další podpůrné dokumenty

Metodiky a další podpůrné dokumenty ve vztahu k přípravě 2. etapy plánování v oblasti vod.


Správa povodí v měnícím se klimatu - guidance document No 24 RAR Otevírá se do nového okna. (RAR, 1 MB)

V kontextu společné implementační strategie Rámcové směrnice o vodách (RSV) byly v roce 2007 zahájeny činnosti týkající se změny klimatu, které vedly k vypracování návodu pro členské státy, jak zohlednit změnu klimatu při implementaci vodní politiky EU. V roce 2008 vodní ředitelé prodiskutovali a odsouhlasili klíčové body týkající se změny klimatu v kontextu jejího vlivu na vodní prostředí. Tento Guidance EU staví na výše zmíněných politických doporučeních a jeho vytvoření je základním požadavkem Bílé knihy EK o přizpůsobení se změně klimatu. Guidance si klade za cíl pomoci odpovědným subjektům, jakými jsou správci povodí, při začleňování problematiky změny klimatu do dalších cyklů plánování podle RSV. V rámci společné implementační strategie mohou být v budoucnu podle potřeby zpracovány další podpůrné materiály.


Vyhodnocení ohroženosti vodních nádrží sedimentem a eutrofizací podmíněnou erozí zemědělské půdy

V rámci projektu vědy, výzkumu a inovací QI102A265 byl, v souladu s příslušnou certifikovanou metodikou, jako podklad pro přípravu 2. plánů povodí, stanoven transport půdy a erozního fosforu ve 2733 hydrologických povodích IV. řádu v povodí 58 vodních nádrží rizikových z hlediska eutrofizace. Pro 31 vodních nádrží byla zpracována kompletní bilance zdrojů fosforu, včetně jeho retence v povodích. Výsledky projektu jsou podkladem pro pořizovatele plánů povodí pro cílení vhodných opatření na snížení eutrofizace vodních útvarů. Pořizovatelé plánů dílčích povodí využijí přiložené výsledky projektu pro cílení opatření v povodích vodních útvarů povrchových vod, v nichž plošné zdroje a zejména eroze představují významný zdroj znečištění, který se spolupodílí na nedosažení cílů ochrany vod jako složky životního prostředí podle § 23a vodního zákona.


Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění rámcové směrnice o vodě (2000/60/ES) - Plány povodí PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 331 KB)

Tato prováděcí zpráva Komise, jejíž vypracování vyžaduje článek 18 rámcové směrnice o vodě, se zakládá na posouzení plánů povodí předložených Českou republikou v prvním plánovacím cyklu.


Plán na ochranu vodních zdrojů Evropy (Blueprint) PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 411 KB)

Cílem tohoto plánu na ochranu vodních zdrojů Evropy, založeného na rozsáhlém hodnocení stávající politiky, je odstranit překážky, které brání opatřením na ochranu vodních zdrojů Evropy. Plán vychází z množství informací a analýz včetně zprávy Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) o stavu vod, posouzení plánů povodí jednotlivých členských států provedeného Komisí, přezkumu politiky pro řešení nedostatku vody a sucha a kontroly efektivity politiky EU na ochranu sladké vody.


Strategie zapojení veřejnosti a uživatelů vody do procesů plánování v oblasti vod PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 905 KB)

Cílem spolupráce a komunikace s veřejností je zajištění zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů, např. zajištění rovnocenného postavení všech partnerů a uznání přínosu každého, respekt k názorům veřejnosti, neziskovým nevládním organizacím, jako zdroji dodatečného myšlenkového a odborného potenciálu, zaručení otevřenosti procesu plánování v oblasti vod a vstřícnost k potřebám a možnostem účastníků procesu.


Maketa plánu dílčího povodí a Typizovaný vzor národního plánu povodí

Pro zajištění jednotné formy zpracování Plánů dílčích povodí a Národních plánů povodí byly zpracovány jednotné a vzájemně provázané dokumenty Maketa plánu dílčího povodí a Typizovaný vzor národního plánů povodí. Oba dokumenty obsahují detailní specifikace postupu zpracování plánů (částí, které budou převzaty, aktualizovány a zcela nově zpracovány) včetně požadavků na jejich výstupy. Oba dokumenty rovněž obsahují specifikaci datového rámce potřebného pro podávání zpráv Evropské komisi.


Stanovisko k pořizování územně plánovací dokumentace ve vztahu k plánům oblastí povodí PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 397 KB)

Stanovisko MZe k pořizování územně plánovací dokumentace a vydávání stanovisek vodoprávních úřadů k těmto dokumentacím ve vztahu k plánům oblastí povodí.


Doplňující informace k jednotlivým úkolům uvedeným v časovém plánu a programu prací pro přípravu 2. plánovacího období PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 499 KB)