přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Plán hlavních povodí České republiky

Plán hlavních povodí České republiky představoval dlouhodobou koncepci v oblasti vod se zaměřením pro šestileté období 2009–2015. Jeho pořizovatelem bylo Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, dotčenými ústředními správními úřady a krajskými úřady.

Plán hlavních povodí České republiky byl zpracován pro tři hlavní povodí – povodí Labe, povodí Moravy včetně dalších přítoků Dunaje a povodí Odry. Byl součástí procesu plánování v oblasti vod, jako soustavné koncepční činnosti garantované státem, který byl zaveden do českého právního řádu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky. Plán hlavních povodí České republiky schválila vláda České republiky PDF Usnesení vlády č. 562 Otevírá se do nového okna. (125 KB)   ze dne 23. května 2007 a jeho závazné části byly vyhlášeny nařízením vlády č. 262/2007 Sb. V roce 2016 bylo toto nařízení vlády v souvislosti se schválením plánů povodí pro druhou etapu plánování v oblasti vod zrušeno nařízením vlády č. 99/2016 Sb.

 

 


zobrazit po
  • 1
  • 2
  • následující
  • poslední
9.9.2011

Plány národních částí mezinárodních oblastí povodí

Ministerstvo životního prostředí sestavilo podle úkolu č. II. 3. usnesení vlády ze dne 23. května 2007 č. 562 k Plánu hlavních povodí České republiky tři plány národních částí mezinárodních oblastí povodí. Tyto plány jsou zveřejněny podle článku 13 bodu 6. rámcové směrnice 2000/60/ES vodní politiky a jejich kopie byla předána Evropské komisi prostřednictvím ReportNet do WISE (Water Information System for Europe).


27.3.2008

Rozpis úkolů z Plánu hlavních povodí České republiky PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 402 KB)

Tento materiál byl schválen usnesením vlády České republiky ze dne 23. května 2007 č. 562 a závazné části Plánu hlavních povodí České republiky byly vyhlášeny nařízením vlády č. 262/2007 Sb.


25.5.2007

Plán hlavních povodí České republiky PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 3 MB)

Dne 23. května 2007 schválila Vláda ČR usnesením č. 562 Plán hlavních povodí České republiky.


11.1.2007

Dohoda o společném postupu při řešení aktuálních otázek mezi Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 36 KB)

Článek 4 dohody ze dne 15. prosince 2006, týkající se Plánu hlavních povodí ČR.


30.10.2006

Pozvánka na veřejné setkání (aktualizováno)

Dne 3. listopadu 2006 v 17:00 hodin se v budově Ministerstva zemědělství bude konat veřejné setkání nad návrhem vypořádání připomínek ke koncepci plánů hlavních povodí ČR a posouzení jejích vlivů na životní prostředí (SEA). MZe ve spolupráci s MŽP připravilo společné stanovisko k seznamu lokalit vhodných pro akumulaci povrchových vod.


18.10.2006

Zápis z průběhu veřejného projednání PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 122 KB)

Posouzení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví a posouzení vlivů koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti v rámci připravované koncepce Plánu hlavních povodí České republiky.


26.9.2006

Návrh Plánu hlavních povodí České republiky k posouzení vlivu na životní prostředí (SEA)

Informace o předání Plánu hlavních povodí České republiky a vyhodnocení jeho vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. Ministerstvu životního prostředí a pozvánka na veřejné projednání.


15.8.2006

Zpráva o vyhodnocení připomínek veřejnosti k návrhu Plánu hlavních povodí České republiky PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 137 KB)

Souhrnné zhodnocení připomínek veřejnosti k návrhu Plánu hlavních povodí České republiky a vysvětlující postoje předkladatele.


19.5.2006

Návrh Plánu hlavních povodí České republiky k připomínkám veřejnosti ZIP Otevírá se do nového okna. (ZIP, 7 MB)

Povinně zveřejňované informace podle ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod, na Portálu veřejné správy.


5.5.2006

2. pracovní verze Plánu hlavních povodí ČR ZIP Otevírá se do nového okna. (ZIP, 3 MB)

Upravený návrh podle připomínek z 20. dubna 2006 k další pracovní diskusi se spolupořizovateli dne 10. května 2006.

zobrazit po
  • 1
  • 2
  • následující
  • poslední