přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Prevence před povodněmi V

Dotační program 129 500 „Podpora prevence před povodněmi V“ (2022–2030) navazuje na úspěšné předchozí etapy realizované již od roku 2002.

Cílem V. etapy je zvýšení míry ochrany před povodněmi zejména v oblastech s významným povodňovým rizikem realizací technických protipovodňových opatření s prioritou opatření, která jsou identifikována v plánech pro zvládání povodňových rizik. Budou upřednostňována efektivní technická opatření vytvářející akumulační a retenční prostory (tj.  zřizování, úprava a rekonstrukce poldrů včetně realizace dalších doprovodných opatření jako jsou např. zasakovací průlehy atp., zřizování a rekonstrukce vodních nádrží s vyčleněnými retenčními prostory a řízené rozlivy povodní) a dále výstavba opatření podél vodních toků v intravilánu. Bude přihlíženo k systémovému řešení protipovodňové ochrany v rámci povodí.

Dále je podporováno zpracování projektové dokumentace pro významné akce protipovodňové ochrany, které budou realizovány v této nebo navazující etapě.

Oprávněnými žadateli o dotaci jsou státní podniky Povodí, Lesy České republiky a obce.

Program 129 500 je členěn na 4 podprogramy:

  • 129 502 „Podpora projektové přípravy významných akcí PPO“
  • 129 503 „Podpora protipovodňových o paření s retencí“
  • 129 504 „Podpora protipovodňových opatření podél a na vodních tocích“
  • 129 505 „Podpora realizace vyvolaných investic souvisejících s výstavbou VD Nové Heřminovy“

Pozn. V rámci programu 129 505 je žadatelem o poskytnutí dotace pouze státní podnik Povodí Odry.

Pro vyplnění a tisk formulářů S 09 (povinná příloha žádosti o poskytnutí dotace v programu 129 500) je nezbytné vytvoření osobního účtu na portálu EDS/SMVS. Registraci je možné provést z odkazu EDS - Evidenční Dotační Systém (mfcr.cz).

V případě dotazů k vyplnění formulářů kontaktujte:

Ing. Havelková, tel. 221 812 708, email: danahavelková@mzecz

Přílohy