přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Vodní hospodářství v České republice je významným oborem s dlouholetou tradicí. Mezi nejdůležitější úkoly vodního hospodářství patří zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou a zmírnění následků extrémních jevů počasí, jako jsou povodně a sucho. Ministerstvo zemědělství zajišťuje prostřednictvím státních podniků Povodí Vltavy, Povodí Moravy, Povodí Labe, Povodí Ohře, Povodí Odry a státního podniku Lesy ČR správu vodních toků a vodních děl ve vlastnictví státu. Jako ústřední vodoprávní úřad odpovídá ministerstvo za výkon státní správy ve smyslu vodního zákona a zákona o vodovodech a kanalizacích. V gesci sekce vodního hospodářství je zejména kontrolní a metodická činnost ve vodním hospodářství, oblast vodovodů a kanalizací, vodohospodářská a dotační politika státu, plánování využití vodních zdrojů, technická bezpečnost vodních děl, zakladatelská činnost vůči státním podnikům Povodí, osvětová činnost a další.

Vnitrozemská poloha České republiky v srdci Evropy předurčuje vztah území k evropské říční síti. Přestože se tu nenachází pohoří velehorského charakteru, můžeme mluvit o poloze „na střeše“ Evropy. Dlouholetá tradice a vysoká úroveň vodního hospodářství je dána důležitostí vody pro náš život ze všech možných hledisek a polohou země, ze které většina vody ve vodních tocích odtéká mimo naše území. Hospodaření s vodou a péče o vodní zdroje vždy vyžadovalo odborný a uvážlivý přístup, jenž se stále vyvíjí s ohledem na potřeby státu a jeho obyvatel.

Českou republikou procházejí hranice povodí významných evropských řek Labe, Odry a Dunaje. Území je proto rozděleno podle odtoku vod do příslušných moří: Severního, Baltského a Černého moře. Rozvodnice mezi povodími Labe, Odry a Dunaje se setkávají v jediném bodě. Tento hydrograficky významný bod leží na vrchu Klepý v pohoří Králického Sněžníku. Páteřními toky jsou Labe s Vltavou v Čechách, Morava s Dyjí na jižní Moravě a Odra s Opavou na severu Moravy a ve Slezsku.

V České republice platí systém tzv. sdílených kompetencí, což v praxi znamená, že působnost ústředního správního orgánu je sdílená čtyřmi ministerstvy a jedním z nich je Ministerstvo zemědělství. Státní podniky pověřené správou významných a drobných vodních toků a vodních děl zajišťují správu stovek staveb a cca 94 % délky vodních toků v ČR. Přibližně 6 % se na správě vodních toků podílejí obce, úřady vojenských újezdů a správy národních parků.

V organizační struktuře Ministerstva zemědělství je za oblast vodního hospodářství odpovědná sekce vodního hospodářství. V současné době tvoří sekci pět odborů, které se věnují hlavně činnostem souvisejících s vodohospodářskou politikou rezortu, státní správou a správou povodí, informačními systémy, státní dotační politikou ve vztahu k vodnímu hospodářství, bezpečností vodních děl, protipovodňovou problematikou, plánováním v oblasti vod, zajišťuje dozor a regulaci v oboru vodárenství a v neposlední řadě je sekce věcným gestorem podle zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Významné je plnění funkce zakladatele státních podniků Povodí.


zobrazit seznam dalších článků

Související odkazy