přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

LeaderFEST 2021 – postřehy z exkurzí

19.11.2021

Nedílnou součástí LeaderFESTu jsou vždy exkurze na zajímavá místa v regionu, kde festival probíhá. Přípravu a vlastní průběh exkurzí finančně podpořila Celostátní síť pro venkov. V programu tohoto ročníku bylo připraveno 5 různě tematicky zaměřených tras, v rámci kterých účastníci navštívili řadu míst, na nichž se mohli seznámit i s projekty podpořenými z dotačních prostředků Programu rozvoje venkova 2014—2020 („PRV“). Představené projekty z PRV byly realizované prostřednictvím místních akčních skupin („MAS“). Na každé z tras exkurzí byl v autobuse účastníkům k dispozici průvodce z řad „domácích“ místních akčních skupin, který podával bližší informace o subjektech, kam dle programu aktuálně mířili. Zároveň byl čas přejezdů často využit i k bližšímu představení činnosti MAS, jejíž zástupce plnil úlohu průvodce na konkrétní trase exkurze.

V článku představíme některé inspirativní tipy navštívených projektů z připravených tras.

 

Exkurze 1 – Podpora komunitního života a podnikání na Kutnohorsku

V rámci této exkurze byla naplánována návštěva komunitních center v obcích Miskovice a Dobřeň, kde byly prezentovány různé projekty zajišťované prostřednictvím MAS.

Na závěr exkurze byla naplánována návštěva Přátelského pivovaru Malešov a.s., který prostřednictvím MAS Lípa pro venkov realizoval projekt na dokončení objektu pivovaru včetně pořízení veškerého vybavení.

Exkurze 2 – Stáje a jízdárny

Základním motivem projektů navštívených v rámci programu exkurze č. 2 bylo zlepšení prostor a modernizace vybavení sloužící živočišné výrobě. Navštívení žadatelé realizovali projekty jak přes MAS, tak přímo přes svoje firmy.

Úspěšný žadatel, společnost PIAS Suchdol, a.s., nabídl do programu projekt realizovaný přes MAS, který přispěl ke zlepšení welfare zvířat (6 ks drbadel do stáje pro skot).

 

 

 

Vedle toho žadatel realizoval i projekty zaměřené na modernizaci chovu prasat a do oblasti rostlinné výroby.

 

 

Prostřednictvím MAS Podlipansko o.p.s. byl podpořen projekt zemědělského podnikatele ze Zásmuk. Jednalo se o modernizaci jezdecké haly, kde probíhá výcvik koní a jezdců (činnosti jsou zaměřené především na děti).

 

Březince u Horních Krůt se představil další zemědělský podnikatel, který spolupracuje s MAS Podlipansko. Tento žadatel pořídil v rámci spolupráce zemědělské stroje - rozmetadlo hnoje a pluh, které společně využívají 2 zemědělští podnikatelé.

 

Další výstup projektu realizovaného přes MAS, kteří účastníci exkurze na farmě viděli, byl pořízený traktor.

Závěr exkurze patřil společnosti Kávy pitel s.r.o., která prostřednictvím MAS Lípa pro venkov realizovala projekt na zajištění vybavení kavárny.

Exkurze 3 – Pivo a dřevo

Pro naplnění tématu exkurze č. 3 nabídly MAS 3 projekty.

Místní akční skupina Podlipansko, o.p.s. zprostředkovala podporu projektu pro Českou zemědělskou univerzitu v Praze (konkrétně pro Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy), prostřednictvím kterého byl zajištěn nákup nového stroje pro vyzvedávání stromů a keřů před výsadbou. Využití tohoto stroje zajistí lepší ujímavost a odrůstání stromů a keřů po přesazení.

Dalším žadatelem, který realizoval projekt přes MAS Podlipansko, o.p.s., byla společnost Dej Bůh štěstí s.r.o. V této společnosti byla pro jejich pivovar v Kostelci nad Černými lesy pořízena nová a větší varní garnitura, která umožňuje zefektivnění varného procesu piva.

K aktivitám spojeným s lesní tematikou se zařadil i projekt realizovaný v katastru obce Tuchoraz s názvem Singltrek v Dolánkách.

Exkurze 4 – Historie a současnost zemědělství

Obsah obrázku savci, kůň

Popis byl vytvořen automatickyObsah obrázku obloha, exteriér, země, budova

Popis byl vytvořen automatickyJako první byla v rámci programu navštívena společnost PROTECO AGRO s.r.o. v Ohařích, která má ve svém areálu realizovanou řadu projektů z PRV. Žadatel zmodernizoval stáj pro dojnice, kde instaloval 4 automatické dojicí roboty a automatický krmný systém. Zrekonstruované prostory plně vyhovují požadavkům na welfare zvířat a dojicí roboty umožňují kontrolu kvality mléka u každé krávy po každém dojení. Spokojenost zvířat ve stáji se sleduje i prostřednictvím frekvence přežvykování – vysoké hodnoty naznačují, že podmínky zdejšího ustájení jsou naprosto vyhovující.

 

 

Obsah obrázku exteriér, obloha, osoba

Popis byl vytvořen automatickyPozitivní přístup ke zvířatům dokazuje i fakt, že každá dojnice ve stáji má své jméno. Pohoda zvířat se odráží v kvalitě mléka a následně výborné kvalitě vyrobených produktů. Některé mléčné výrobky již získaly ocenění Regionální potravina a zájemci si je mohou koupit ve 2 klasických prodejnách, v pojízdné prodejně či v některém z e-shopů.

Prostřednictvím Místní akční skupiny Zálabí, z.s. byl na farmě realizován projekt „Lineární plnící a balicí linka lahví a sklenic“. Projekt přispěl k pořízení automatizované linky na plnění a balení mléčných výrobků. Do vlastního provozu mlékárny nebyl díky přísným hygienickým předpisům možný vstup, nicméně vybavení provozu bylo možno shlédnout přes okna provozovny.

Obsah obrázku strom, exteriér, země, osoba

Popis byl vytvořen automatickyDalším bodem programu byla návštěva obce Polní Chrčice. Prostřednictvím Místní akční skupiny Zálabí z.s. byl na rozhraní 3 obcí realizován projekt s názvem „Polnochrčický relaxační lesní koutek“. Na kraji lesa vznikl rekreační prostor s několika fitness prvky, který slouží obyvatelům obcí i návštěvníkům k odpočinku i sportovnímu využití.

Další významný subjekt, který se nachází na území Místní akční skupiny Zálabí, z.s. a který prostřednictvím této MAS realizoval některé projekty, byla zemědělská farma v Choťovicích. Majitel společnosti představil širokou škálu aktivit svého podniku. Vedle rostlinné a živočišné výroby je ve společnosti provozována bioplynová stanice, na svých malých jatkách poráží prasata a své výrobky prodávají prostřednictvím prodejen i e-shopu. Významným zdrojem financí společnosti je i hotel a penzion (pro wellness provoz je teplo zajišťováno z bioplynky). Na farmě byly úspěšně realizovány projekty již v předchozím programovém období. V rámci PRV 2014-2020 bylo zaregistrováno do současnosti skoro 15 projektů – například projekty na vybavení bourárny a prodejny, na nezemědělskou techniku a činnosti, na objekty sloužící pro živočišnou výrobu apod. Přes místní akční skupinu byl zaregistrován projekt na traktor se satelitní navigací (přispívá k zavádění precizního zemědělství), rozmetadlo hnojiv a úpravu objektu, kde bude traktor parkován.

Posledním bodem programu exkurze byla návštěva Zemědělského muzea na zámku Kačina, kde si účastníci exkurze mohli názorně porovnat, jak náročné bylo zemědělství a zpracování zemědělských produktů v minulosti proti současné moderní době. V prostorách byla k vidění i zajímavá výstava věnovaná v dnešní době poměrně hojně akcentované oblasti, kterou je agrolesnictví. Byly zde prezentovány i zajímavé příklady z této oblasti.

Exkurze 5 – Leader ve městě

Tematické zaměřené exkurze č. 5 vyplynulo z jeho názvu a navštívené projekty ukázaly, že i žadatelé z větších měst mohou při svých činnostech využívat spolupráci s MAS. Pro účastníky této exkurze byly k návštěvě vybrány projekty s názvy „Centrum denních služeb Kvapilova“, „Revitalizace NKP Vlašský dvůr v Kutné Hoře“ a byly vytipovány 2 projekty v gastronomickém zařízení. OCHOTNICKÝ SPOLEK TYL, z.s. čerpal prostřednictvím MAS Lípa pro život z.s. dotační prostředky z PRV na své vybavení. Členové spolku si pořídili nezbytnou zvukovou techniku, osvětlovací techniku, IT techniku, jevištní techniku a některá pomocná zařízení.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem