přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Hodnocení místních akčních skupin 2011

25.10.2011

Obdobně jako v loňském roce proběhlo i letos hodnocení činnosti místních akčních skupin podpořených v rámci Programu rozvoje venkova na období 2007 - 2013. Hodnocení se uskutečnilo během prvních dvou týdnů v září a probíhalo formou veřejných prezentací v budově Ministerstva zemědělství a Státní veterinární správy. Místní akční skupiny byly rozřazeny do skupin A, B, C a D dle počtu získaných bodů. Téměř 80 % místních akčních skupin se umístilo ve skupině A a B, což znamená zlepšení oproti roku 2010 o 14 procentních bodů.

Členy Hodnotitelské komise byli zástupci Ministerstva zemědělství, Státního zemědělského intervenčního fondu, Národní sítě Místních akčních skupin ČR a zástupci hodnotitele za IV. osu Programu rozvoje venkova ČR.

Na rozdíl od loňského hodnocení neprobíhaly návštěvy místních akčních skupin (MAS) v jejich kancelářích. Zástupci MAS představili svou činnost před hodnotitelskou komisí formou veřejné prezentace a doložením podkladů v písemné či elektronické formě.

Činnost místních akčních skupin byla hodnocena v sedmi oblastech:

  1. Strategické dokumenty MAS
  2. Personální zajištění činnosti MAS
  3. Administrace výzev a výběr projektů v rámci Strategického plánu LEADER
  4. Integrace a rozvoj MAS
  5. Monitoring a evaluace MAS
  6. Propagace MAS
  7. Nadstavba aktivit MAS

Sedmá oblast je oblastí průřezovou, místní akční skupiny v ní dostaly možnost pochlubit se činnostmi, o kterých se domnívají, že mohou sloužit jako příklady dobré praxe pro ostatní MAS.

Jako podklad pro hodnocení sloužil Komisi dotazník vyplněný místními akčními skupinami. Hodnoceno bylo období od července 2010 do června 2011. V dotazníku byly MAS informovány kolik bodů a za co mohou získat. Maximální počet bodů byl stanoven na 200. Minimum, které by každá MAS v rámci hodnocení měla získat, tvoří 50 bodů. Tato minimální hranice vyplývá ze struktury otázek obsažených v dotazníku, kde byly zahrnuty i základní podmínky, které MAS musí plnit dle Pravidel o poskytnutí dotace pro opatření IV.1.1 Místní akční skupina. S potěšením konstatujeme, že všechny z podpořených MAS vysoce překročili tuto minimální požadovanou bodovou hranici. Nejníže hodnocená MAS obdržela od Hodnotící komise 90 bodů, nejlépe hodnocená MAS získala 190 bodů.

Stejně jako v loňském roce byly MAS rozřazeny do následujících 4 skupin dle získaného počtu bodů.

  název skupiny doplňující komentář
A nejlépe fungující MAS – příklady dobré praxe vysoce transparentní a důvěryhodné, aktivní a aktivizující území
B dobře fungující MAS je u nich prokazatelná nadstavba metody LEADER (tj. umí nejen rozdělovat peníze, ale mají jasnou strategii
a distribuce finančních prostředků přes ně má přidanou hodnotu oproti centralizovanému rozdělování)
C průměrné MAS splňují formální požadavky pro existenci a čerpání, efekt je téměř stejný, jako kdyby finance byly přerozdělovány centrálně
D MAS, které by svůj přístup měly přehodnotit jsou na hranici toho, co se od nich očekává, splňují pouze formální pravidla

Pro 48 MAS vybraných v rámci 1. kola a pro 32 MAS vybraných v rámci řádného 2. kola výběru byly počty bodů pro zařazení do skupin nastaveny shodně. Pro dodatečně vybraných 32 MAS (tzv. MAS 32+) byly bodové hranice posunuty níže, neboť roční finanční alokace těchto MAS zdaleka nedosahuje úrovně financování zbylých 80 MAS. Bodová rozmezí pro rozřazení MAS do skupin uvádí následující tabulka.

  A B C D
48 MAS 200 - 160 159 - 140 139 - 120 119 - 50
32 MAS 200 - 160 159 - 140 139 - 120 119 - 50
MAS 32+ 200 - 140 140 - 120 120 - 100   99 - 50

Pokud porovnáme počty místních akčních skupin umístěných ve skupině A a B v roce 2011 s předcházejícím rokem 2010, je znát významné zlepšení v činnosti MAS. Největší pokrok je znát u skupiny MAS 32+, kde se počet MAS umístěných ve skupině A a B zvedl z 18 na 26. Celkově se v prvních dvou skupinách umístilo 80 % MAS, což znamená zlepšení oproti roku 2010 o 14 procentních bodů. Věříme, že k tomuto dobrému výsledku přispělo i loňské hodnocení místních akčních skupin, které mnohé MAS stimulovalo ke zlepšení vlastních činností a inspirovalo k rozšíření stávajících aktivit. V následujících grafech je uvedeno porovnání výsledků v roce 2010 a 2011.

Celkové porovnání

Celkové porovnání

Porovnání dle skupin MAS

Porovnání dle skupin MAS

Dobré příklady z činnosti MAS

Mnohé MAS se mohly pochlubit zajímavými činnostmi. Často se MAS zaměřují na podporu cestovního ruchu nejen samotnou propagací území, ale i vlastními turisticky atraktivními produkty, které podněcují chuť navštívit i další zajímavá místa v regionu.

Mnoho MAS klade velký důraz na hodnocení vlastní činnosti, jak s pomocí externích subjektů, tak prostřednictvím dotazníkových šetření u široké veřejnosti. Tato šetření tedy nejsou zaměřena pouze na potřeby potenciálních žadatelů v území, ale zejména na zhodnocení vlastní činnosti MAS, resp. spokojenosti obyvatel s činností MAS. Dvě z místních akčních skupin jsou dokonce držiteli certifikátu ISO.

Velký pokrok byl znát zejména ve spolupráci místních akčních skupin, a to nejen na národní úrovni, ale i na úrovni mezinárodní. Ze zahraničních MAS spolupracují zejména s nejbližšími sousedy – tedy s rakouskými, německými, slovenskými a polskými MAS. Nezřídka však navazují spolupráci i s MAS z Estonska či Finska.

MAS se aktivně zapojují do společenských akcí pořádaných v regionu, většina pořádá i vlastní společenské akce, které vhodně doplňují nabídku v regionu. Informování obyvatel území o dění v regionu prostřednictvím nejrůznějších informačních kanálů je takřka samozřejmostí u všech MAS.

Hodnocení MAS v roce 2011 proběhlo úspěšně, přestože čas určený na samotné hodnocení byl velmi omezený. Velký dík za to patří právě místním akčním skupinám, které nepodcenily přípravu na hodnocení a podkladové materiály zaslaly v požadovaných termínech. Doufáme, že hodnocení MAS v roce 2012 dopadne opět o něco lépe, než to letošní.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem