přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Zemědělci můžou ode dneška podávat Jednotnou žádost na vybraná opatření přímých plateb. Nově je podpora více zaměřená na ekologii a mladé zemědělce

10.4.2015

Tisková zpráva – Podpory poskytované prostřednictvím Jednotné žádosti jsou pro období 2015 – 2020 zaměřeny na šetrný přístup k životnímu prostředí, generační obměnu na venkově a na podporu odvětví nebo regionů, které čelí obtížím nebo jsou důležité z hospodářského, sociálního či environmentálního hlediska. Podmínkou pro získání dotace je, aby byl žadatel zemědělským podnikatelem, aktivním zemědělcem a obhospodařoval půdu, která je na něho evidovaná v registru zemědělské půdy LPIS.

„Novinkou v dotacích poskytovaných prostřednictvím Jednotné žádosti je například zvýhodnění zemědělce, který je mladší čtyřiceti let. Tento žadatel dostane k platbě na plochu ještě 25% prémii navíc na prvních 90 hektarů. Chceme tak podpořit mladé zemědělce a zajistit pracovní místa na venkově,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Od 10. dubna můžou zemědělci podávat žádosti na opatření: jednotná platba na plochu, platba pro mladé zemědělce, platba pro zemědělce dodržující postupy příznivé pro klima a životní prostředí (tzv. greening) a dobrovolná podpora vázaná na produkci (brambor na škrob, konzumních brambor, chmele, vybraných druhů zeleniny s vysokou a velmi vysokou pracností, cukrové řepy a bílkovinných plodin). Tato opatření zcela hradí rozpočet Evropské unie.

V rámci Jednotné žádosti mohou zemědělci zažádat také o přechodnou vnitrostátní podporu z národního rozpočtu na zemědělskou půdu, chmel, škrobové brambory, přežvýkavce, chov ovcí, koz a masných krav.

Žádosti na další podpory mohou žadatelé podat poté, co začnou platit příslušná nařízení vlády. Ta se budou vztahovat na platbu v méně příznivých oblastech (LFA), platbu v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, agroenvironmentálně – klimatické opatření (AEKO), agroenvironmentální opatření 2007 – 2013 (AEO), na ekologické zemědělství, dobré životní podmínky zvířat a dobrovolnou podporu vázanou na produkci (vybraných druhů ovoce s vysokou a velmi vysokou pracností, telata masného typu a na chov mléčných krav, ovcí a koz).

Vhledem k novým podmínkám v opatřeních v rámci Jednotné žádosti 2015 se v tuto chvíli nedá odhadnout počet žadatelů, kteří žádost podají. Podávání žádostí končí 15. května. Žadatel má pak ještě 25 dní na pozdní podání, které je však už spojeno se sankcí ve výši 1 % za každý pracovní den.

Pro přípravu žádostí a jejich podání slouží aplikace na Portálu farmáře Státního zemědělského intervenčního fondu (www.szif.cz/irj/portal), kterou mohou žadatelé využít. Metodickou podporu a spolupráci poskytnou zájemcům pracovníci Oddělení příjmu žádostí a LPIS.

Hynek Jordán

ředitel Odboru komunikace MZe

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem