přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Zastropování plateb vyváženější zemědělskou politiku nepřinese

18.11.2010

Tisková zpráva – Dlouho očekávaný návrh EK, který by měl detailněji naznačit, jakými směry by se měla ubírat budoucí podoba Společné zemědělské politiky, zatím jen obecně nastiňuje možné směřování. S principem „vyváženější, cílenější a udržitelnější podpora“, který má zřejmě největší naději na to, stát se oficiálním směrem, lze jedině souhlasit. To ČR ale nemůže prohlásit o představách Evropské komise ohledně návrhu stropů plateb, proti jejichž zavedení bude ministr Fuksa v rámci nadcházejících diskusí razantně vystupovat.

Evropská komise zveřejnila dlouho očekávanou oficiální verzi Sdělení k budoucí podobě Společné zemědělské politiky. Materiál je obecným předvojem konkrétních legislativních návrhů Evropské komise, které budou následovat v průběhu roku 2011. Představení materiálu předcházela veřejná konzultace zahájená letos v dubnu, která měla Evropské komisi nastínit, jaké možnosti dalšího směřování Společné zemědělské politiky očekává zemědělská veřejnost.

„Dobrý základ pro diskuzi,“ tak charakterizoval materiál náměstek ministra zemědělství Juraj Chmiel. O základních rysech návrhu se ostatně diskutuje už několik týdnů, naposledy minulý týden na jednání zemí rozšířené V4, jehož oficiálním výstupem se stala deklarace z níž jednoznačně vyplývá, že budoucí Společná zemědělská politika by měla být jednoduchá, spravedlivá, tržně orientovaná, udržitelná, transparentní a obhajitelná v očích veřejnosti.

„V zájmu dosažení co možná nejspravedlivějších podmínek pro všechny farmáře v rámci EU vedeme aktivní diskuse napříč všemi členskými sáty EU. Záměrem je navázat užitečná spojenectví k prosazování našich prioritních zájmů,“ doplňuje náměstek Chmiel.

O zachování dvoupilířové struktury SZP, zdá se, není sporu. V otázce dotací materiál konkrétní systém výpočtu nenapovídá. „Jednotná sazba má na sebe navazovat nadstavbové platby, které se budou odvíjet například od tržní síly a produktivity jednotlivých členských států, ale také od klimatických podmínek nebo kvality půdy,“ vysvětluje náměstek Chmiel.

Materiál pro nadcházející diskusi nastiňuje tři možné varianty dalšího směřování Společné zemědělské politiky. A to zaprvé pozvolné prosazování změn za předpokladu zajištění kontinuity se stávajícím stavem;  zadruhé vyváženější, cílenější a udržitelnější podpora;  zatřetí zrušení podpory trhu a příjmů. Evropská komise se podle dosavadních signálů přiklání spíše k variantě č. II, tj. vyváženější, cílenější a udržitelnější podpora, která se obecně blíží prvotním úvahám diskutovaným na půdě Ministerstva zemědělství.

Zásadní nesouhlas ČR s představami Evropské komise vyvolává ale návrh stropů plateb, proti jejichž zavedení bude ministr Ivan Fuksa v  nadcházejících diskusích razantně vystupovat. Ostatně vystupoval tak už několikrát a požadoval, aby zacházení se všemi podniky v EU bylo stejné. Vzhledem k historickým souvislostem jsou totiž naše zemědělské podniky výrazně větší, než farmy ve většině členských států. „Budeme se stavět razantně proti jakýmkoli návrhům přímých plateb, které by omezovaly svobodné rozhodování zemědělců při koncentraci produkce nebo dokonce vedly k umělému štěpení podniků. Systém přímých plateb potřebuje zásadní reformu, ale takovou, která povede k zajištění spravedlivého zacházení se zemědělci v rámci celé EU.“

Doplňující informace:

  • Ministr zemědělství Ivan Fuksa k otázce budoucnosti Společné zemědělské politiky pravidelně organizuje setkání formou kulatého stolu, a to jak za přítomnosti zástupců nevládních organizací, tak zástupců vybraných resortů a akademické sféry a úzce tak s těmito partnery spolupracuje při přípravě pozice ČR pro strategická jednání na půdě Rady EU.
  • Výsledkem této úzké spolupráce je mimo jiné i dokument schválený vládou počátkem listopadu, který v základních rysech naznačuje, jakou pozici bude Česká republika v rámci jednání o budoucí podobě SZP zastávat. Tento materiál bude i nadále aktualizován v návaznosti na konkrétní návrhy předložené ze strany Evropské komise. Koncem měsíce listopadu se uskuteční již čtvrté setkání, které bude zaměřeno právě na prodiskutování dlouho očekávaného oficiálního Sdělení Evropské komise.


Tereza M. Dvořáčková
tisková mluvčí MZe

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem