přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Nové právní předpisy účinné od 1. 3. 2023

28.2.2023

Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví včelařství

Ve Sbírce zákonů bylo publikováno nařízení vlády č. 53/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví včelařství.

Nařízení vlády bylo přijato v návaznosti na zahájení nového programového období společné zemědělské politiky 2023-2027, které se realizuje prostřednictvím schváleného Strategického plánu společné zemědělské politiky EU v ČR na léta 2023 až 2027.

Nařízení vlády stanoví podmínky poskytování dotací pro sektor včelařství tak, aby ČR splnila podmínky stanovené přímo použitelnými předpisy EU a mohla v této oblasti poskytovat evropské zemědělské dotace.

Smyslem přijatého nařízení vlády je poskytovat finanční podporu žadatelům, a to v rámci těchto opatření:

  • školení pro včelaře a výstavnictví,
  • investice do hmotného majetku,
  • boj proti včelím nákazám,
  • racionalizace kočování včelstev,
  • plemenářské práce nebo
  • analýza včelích produktů.

Přijatá opatření přímo navazují na dosavadní opatření poskytovaná v rámci nařízení vlády č. 148/2019 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh.

Na opatření v odvětví včelařství je na období 2023 až 2027 ročně alokováno zhruba 110 mil. Kč, z toho 55 mil. Kč je kofinancováno z národních zdrojů a 55 mil. Kč ze zdrojů EU.

Podpora v odvětví včelařství se týká přibližně 64 500 včelařů. Prostřednictvím opatření boj proti včelím nákazám je zajištěno léčení zhruba 650 000 včelstev proti varroáze.

 

Nová vyhláška o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik

Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 50/2023 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik.

Vyhláška je prováděcím právním předpisem podle ustanovení § 25 odst. 2 a § 26 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

Hlavním důvodem přijetí nové vyhlášky je transpozice čl. 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2184 z 16. 12. 2020 o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu. Nezbytnost nové právní úpravy dále vychází ze zkušeností získaných při praktické aplikaci dosud platné vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik.

S ohledem na přehlednost právní úpravy zcela nahrazuje nová vyhláška č. 50/2023 Sb., dosud platnou vyhlášku č. 24/2011 Sb.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem