přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Vydání stanoviska MZe k žádosti o koncesi (pro výrobu a úpravu lihu)

Kontakt:

Ing. Zdeněk Švec
ministerský rada
tel. 221 812 795
zdeneksvec@mzecz {ZdenekSvec@mzecz}
Ing. Filip Růžička
ministerský rada
tel. 221 814 637
filipruzicka@mzecz {FilipRuzicka@mzecz}

Zodpovědný útvar:

Ministerstvo zemědělství ČR
Odbor potravinářský

Základní informace k životní situaci

Ministerstvo zemědělství je na základě zákona č. 61/1997 Sb., o lihu, ve znění pozdějších předpisů, kompetentní k vydání stanoviska ke koncesi pouze v rozsahu "Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením), případně k vydání stanoviska ke změnám v již vydané koncesi.

Část výše uvedené koncese, a to v rozsahu "prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin" je plně v kompetenci živnostenských úřadů. Tato část byla do stávajícího názvu koncese vložena po tzv. metanolové aféře proto, aby stát měl přehled nad všemi subjekty, které prodávají kvasný líh, konzumní líh a lihoviny (včetně např. obchodů s potravinami, restaurací).

V rámci koncese se stanoví konkrétní podmínky pro provozování živnosti. Podmínky pro "výrobu a úpravu kvasného lihu" musí mít každá fyzická nebo právnická osoba, která provozuje průmyslový, zemědělský anebo zvláštní lihovar (v případě např. denaturace lihu).

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická nebo právnická osoba.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Dosažení věku 18 let. Splnění všech zákonem o lihu požadovaných náležitostí.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti o vydání koncese s předmětem podnikání "Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením) a prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin" na živnostenský úřad .

Na které instituci životní situaci řešit

Žádost je možno podat na jakýkoli živnostenský úřad (není stanovena místní příslušnost). Ten následně kontaktuje Ministerstvo zemědělství a požádá o stanovisko ke koncesi či o stanovisko ke změně koncese.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

S příslušným pracovníkem živnostenského odboru; po podání žádosti též s příslušným pracovníkem Odboru potravinářského Ministerstva zemědělství (dále též "MZe"), který zodpovídá za vydání odborného stanoviska MZe pro rozhodování o udělení koncesní listiny.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Písemná žádost o vydání koncese musí být, pro potřeby živnostenského úřadu, doložena v tomto případě dokladem o vzdělání,

a dále, pro potřeby Ministerstva zemědělství, doklady vyplývajícími ze zákona č. 61/1997 Sb., o lihu, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o doložení:

  • nákresu a popisu výrobního zařízení lihovaru,
  • technické dokumentace výrobního zařízení lihovaru a
  • dokladu o vlastnickém či jiném právu k výrobnímu zařízení lihovaru.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za vydání koncesní listiny se hradí živnostenskému úřadu.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Postupuje se dle správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tj. od podání žádosti o vydání koncesní listiny do jejího vydání nesmí uběhnout více jak 60 dnů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Výrobce kvasného lihu musí být registrován jako plátce spotřební daně; žádost o registraci se podává na příslušném celním úřadu.

Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci lze řešit podáním žádosti prostřednictvím tzv. datové schránky v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí o neudělení koncesní listiny se lze odvolat ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí; bližší informace podá jakýkoli živnostenský úřad.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Při nelegální výrobě lihu mohou být uplatněny postihy dle zákona o přestupcích, zákona o lihu, zákona o spotřebních daních, živnostenského zákona a dalších relevantních předpisů.

Další informace

Můžete se obrátit na:

  • Ministerstvo zemědělství - Odbor potravinářský, Těšnov 17, 110 00 Praha 1,
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu - odbor živností, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 (v případě lihu syntetického původu),
  • jakýkoli živnostenský úřad.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

13.2.2015

Popis byl naposledy aktualizován

31.3.2023

Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.

Související předpisy:

Předpisy, dle kterých se postupuje: