přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin EFSA

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) má od roku 2005 své stálé sídlo v italské Parmě. Posláním úřadu je poskytovat nezávislá vědecká stanoviska, vědeckou a technickou podporu pro činnost Evropského společenství ve všech oblastech, které mají přímý nebo nepřímý vliv na bezpečnost potravin a krmiv. Tím má přispívat ke zvyšování důvěry spotřebitelů, hladkému fungování vnitřního trhu a k vysoké úrovni ochrany lidského zdraví, zdraví a pohody zvířat, zdraví rostlin a ochrany životního prostředí.

Úkolem EFSA je zajišťovat unijním institucím a členským státům co možná nejlepší a vědecká stanoviska pro přípravu legislativy (stanoviska nezávislá na politické vůli). Úřad podporuje a koordinuje vývoj jednotných metodik hodnocení rizika, vyhledává, sbírá a analyzuje vědecká data a provádí činnosti vedoucí k identifikaci a charakterizaci nově vzniklých rizik.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin má čtyři orgány:

 • správní radu (Management Board),
 • výkonného ředitele a jeho sekretariát (Office of the Executive Director),
 • poradní sbor (Advisory Forum),
 • vědecký výbor s vědeckými komisemi (Scientific Committee & Expert Panels)

Správní radu tvoří 14 členů, kteří jsou jmenováni Radou ministrů po konzultaci s Evropským parlamentem. Při výběru jejich členů se dbá na vysokou úroveň odborné kvalifikace, široký rozsah znalostí a co možná nejširší geografickou různorodost v rámci EU. Správní rada dohlíží na plnění poslání EFSA, je zodpovědná za plnění jeho úkolů. Každoročně schvaluje plán prací na následující rok a schvaluje souhrnnou zprávu za rok uplynulý, jmenuje výkonného ředitele, předsedu vědeckého výboru a předsedy vědeckých komisí.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin jedná nezávisle na institucích Společenství, není řízen Evropskou komisí, ale svým výkonným ředitelem, který je jmenován správní radou na dobu pěti let. Členové Poradního sboru a jeho pracovních skupin zastupují příslušné instituce 27 členských států EU, které vykonávají obdobné úkoly jako EFSA. Zasedání se účastní také zástupci Norska, Švýcarska a Evropské komise, a to jako pozorovatelé. Českou republiku reprezentuje Ministerstvo zemědělství – Úřad pro potraviny. Poradnímu sboru předsedá výkonný ředitel. Úkolem Poradního sboru je výměna informací o potenciálních rizicích potravin a krmiv, sdílení  informací,  které umožní, aby se hodnocení rizika provádělo ve všech zemích harmonizovaně a zabránilo se duplicitním činnostem.

Vědecké komise se skládají z nezávislých expertů členských států jmenovaných správní radou na dobu tří let (nejsou to zaměstnanci EFSA). Vědecký výbor je složen z předsedů vědeckých komisí a nezávislých odborníků. Zodpovídá za koordinaci a jednotu postupu při přípravě vědeckého stanoviska a poskytování vědeckých stanovisek úřadu. 

V roce 2008 se zvýšil počet vědeckých komisí EFSA z 9 na 10. Původní komise pro potravinářské přídatné látky, látky určené k aromatizaci, pomocné látky a materiály přicházející do styku s potravinami (AFC Panel) byla vzhledem k rostoucí agendě rozdělena na dvě nové - komisi pro potravinářské přídatné látky a nutriční zdroje přidané k potravinám (ANS Panel) a  komisi pro materiály přicházející do styku s potravinami, enzymy, látky určené k aromatizaci a pomocné látky (CEF Panel); další komise (panely) EFSA; dále jsou to tyto vědecké komise:

 • pro přísady a produkty nebo látky používané v krmivech (FEEDAP Panel);
 • pro přípravky na ochranu rostlin a rezidua přípravků na ochranu rostlin (PPR Panel);
 • pro geneticky modifikované organismy (GMO Panel);
 • pro dietetické výrobky, výživu a alergie (NDA Panel);
 • pro biologická nebezpečí (BIOHAZ Panel);
 • pro kontaminující látky v potravinovém řetězci (CONTAM Panel);
 • pro zdraví a pohodu zvířat (AHAW Panel);
 • pro zdraví rostlin (PLH Panel).

Evropský úřad pro bezpečnost potravin koordinuje propojení organizací členských států vykonávajících činnosti v oblasti jeho poslání. Partnerskou organizací EFSA v ČR je Ministerstvo zemědělství – Úřad pro potraviny. Kromě členských států komunikuje EFSA s Evropskou komisí, a to zejména v oblasti přípravy legislativních návrhů. Pravidelně informuje také členy Evropského parlamentu.


zobrazit seznam dalších článků

Související odkazy