přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Vzdělávání

Oddělení vzdělávání stanovuje resortní kvalifikační standard a akredituje vzdělávací subjekty, navrhuje síť škol zařazených do trvalé vzdělávací základny resortu, odpovídá za realizaci Strategie celoživotního učení v resortní působnosti. Zpracovává a administruje Roční vzdělávací plán MZe, spolupracuje s útvary ministerstva při jeho přípravě a vyhodnocování. Je gestorem a administrátorem podpor v oblasti odborného vzdělávání, zpracovává a administruje podpůrný program 9. E. Školní závody, realizuje dotační program 129 710 Centra odborné přípravy.

Podílí se na formulaci vzdělávacích programů (opatření) financovaných z evropských fondů a programů (OP LZZ, PRV, ESF apod.) a na případné notifikaci podpor v oblasti vzdělávání. Dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřo­vání a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, je správním orgánem pro ověřování výsledků dalšího vzdělávání v resortních činnostech (autorizující orgán), vykonává všechny přípravné a administrativní práce s tím související, spolupracuje s organizací stanovenou MPSV na tvorbě Národní soustavy povolání pro činnosti zabezpečované v resortu zemědělství, spolupracuje s MŠMT na tvorbě Národní soustavy kvalifikací a hodnotících kritérií pro profesní kvalifikace. Vydává osvědčení o uznání kvalifikace, účastní se tvorby právních předpisů, vypracovává seznam regulovaných povolání a činností a kvalifikačních kompetencí potřebných k jejich výkonu.

V oblasti zemědělského školství spolupracuje na stanovení profilu absolventa a podílí se na tvorbě odborného obsahu rámcových vzdělávacích programů, zúčastňuje se činnosti metodických orgánů (sektorových rad), spolupracuje s Asociací vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru, krajskými orgány a MŠMT. Plní úkoly vyplývající z Národní strategie protidrogové politiky na období 2010-2018. V souladu s usnesením vlády č. 1155/2006 koordinuje environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu v resortu zemědělství, zpracovává a vyhodnocuje akční plán environmentálního vzdělávání. Pověřuje vzdělávací zařízení k výkonu akreditovaných odborných kurzů pro získání odborné způsobilosti. Je koordinátorem přípravných kurzů pro pracovníky veřejné správy ke složení zkoušky ZOZ v resortních činnostech, zpracovává jejich obsahovou náplň, včetně zkušebních testů a otázek, rozhoduje o zařazení osob do seznamu odborníků na zvláštní část zkoušky.

Národními dotačními programy 9. E. Školní závody a 129 710 Centra odborné přípravy podporuje praktickou výuku na středních a vyšších odborných školách zemědělského zaměření. Oddělení vzdělávání také podporuje marketing škol s cílem zatraktivnit mladým žákům zemědělské obory.