přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Výzkumné potřeby Ministerstva zemědělství pro veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v roce 2022

Ministerstvo zemědělství zveřejňuje témata výzkumných potřeb pro připravovanou 6. veřejnou soutěž v souladu se zněním Programu aplikovaného výzkumu na období 2017–2025, ZEMĚ, v Podprogramu II Podpora státní politiky v agrárním sektoru. Vyhlášená témata představují zaměření jednotlivých projektů, jejichž výsledky budou sloužit k podpoře státní správy v oblasti zemědělství, potravinářství, lesního a vodního hospodářství a ochrany zemědělského půdního fondu.

Výzkumné organizace se mohou hlásit do veřejné soutěže na zadaná témata od 26. května 2022.

Pro klíčovou oblast Udržitelné hospodaření s přírodními zdroji jsou stanovena témata:

 • Hodnocení přínosů ekologického zemědělství
 • Uhlíkové zemědělství: vázání, dlouhodobé ukládání a vykazování uhlíku v zemědělské půdě
 • Nastavení opatření DZES 5 k ochraně zemědělské půdy před větrnou erozí a vysušováním krajiny
 • Výzkum biomanipulace ekosystému vodárenské nádrže změnou rybí obsádky vysazováním candáta obecného z intenzivní akvakultury (RAS)
 • Identifikace nových relevantních organických polutantů v povrchových a podzemních vodách jako zdrojích pitné a závlahové vody
 • Platba za ekosystémové služby vyplývající z mimoprodukčních funkcí lesa
 • Vyhodnocení hydrologické situace pstruhových revírů na území ČR s predikcí očekávaných změn zoogeografického rozšíření lososovitých ryb v důsledku probíhající klimatické změny

Pro klíčovou oblast Udržitelné zemědělství a lesnictví jsou stanovena témata:

 • Rozvoj sociálního zemědělství v podmínkách českého venkova
 • Precizní zemědělství a digitalizace zemědělského sektoru
 • Technologické a ekonomické problémy spojené se zvyšováním úrovně welfare v chovu prasat
 • Nové postupy managementu ovocných sadů s cílem zvýšit konkurenceschopnost tuzemské produkce
 • Zavedení BAT technologii včetně zaměření na krmné strategie v rámci chovu hospodářských zvířat pro snižování emisí a dalších dopadů na životní prostředí
 • Zavádění moderních mechanizovaných postupů sklizně a pěstování včetně precizního (SMART) zemědělství v produkci zeleninových druhů s cílem zvýšit konkurenceschopnost a eliminovat rizika s nedostatkem pracovníků v zelinářství
 • Zavedení metod odhadu plemenné hodnoty ryb pro zefektivnění šlechtitelské práce v podmínkách české akvakultury
 • Návrh komplexního systému pro budoucí zajištění úspěšné prevence nebo tlumení vznikajících hmyzích kalamit (zejména kůrovcových) v lesích ze strany státu, založený na průběžném hodnocení rizik kalamitního přemnožení škůdců (zejména kůrovců) a včasném uplatnění nezbytných odpovídajících opatření (vč. návrhu těchto opatření a nutných systémových změn)
 • Využití analýz DNA pro účely zachování žádoucí genetické diverzity uznaných zdrojů kvalifikovaného reprodukčního materiálu, genetické charakterizace populací autochtonních druhů lesních dřevin a méně běžných druhů lesních dřevin
 • Stanovení identifikačního postupu pro evidenci ulovené zvěře

Pro klíčovou oblast Udržitelná produkce potravin jsou stanovena témata:

 • Výzkum rizik infekce klíšťaty přenášenými patogeny u lidí a zvířat alimentární a kongenitální cestou
 • Specifikace podmínek rozvozu pokrmů kurýrními službami pro různé formy přepravních obalů s ohledem na jejich mikrobiální profil
 • Stanovení laboratorní metody pro určení druhů hmyzu, určených pro lidskou spotřebu, nebo pro výrobu zpracované živočišné bílkoviny (stanovené v nařízení EP a R č.  2015/2283)
 • Ověření možností prokazování použití ochranných kultur ve výrobě masných, mléčných a rybích výrobků a jejich účinku (dopadu) na jejich kvalitu/vlastnosti/jakost

Přílohy