přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Výzkumné potřeby Ministerstva zemědělství pro veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v roce 2021

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje v souladu se zněním Programu aplikovaného výzkumu na období 2017–2025, ZEMĚ, v Podprogramu II Podpora státní politiky v agrárním sektoru, „Avízo“ o konkrétních výzkumných potřebách resortu pro připravovanou 5. veřejnou soutěž. Vyhlášená témata představují zaměření jednotlivých projektů, jejichž výsledky budou sloužit k podpoře státní správy v oblasti zemědělství, potravinářství, lesního a vodního hospodářství a ochrany zemědělského půdního fondu.

Pro klíčovou oblast Udržitelné hospodaření s přírodními zdroji jsou stanovena témata:

 • Implementace inovací BPEJ do systému státní správy
 • Pěstování plodin s nízkou ochrannou funkcí na silně erozně ohrožené půdě
 • Nastavení opatření DZES 5 k ochraně zemědělské půdy před větrnou erozí a vysušováním krajiny
 • Posouzení vlivu sedimentů na trofii nádrží, získání podkladů o množství sloučenin fosforu v sedimentech a návrh k omezení jejich důsledků pro kvalitu vody
 • Dynamika humusové vrstvy na kalamitních holinách – změny v sekvestraci uhlíku, vyhodnocení rizika ztráty živin a uvolňování těžkých kovů
 • Zavádění moderních způsobů managementu rybářských revírů na velkých přehradních nádržích

Pro klíčovou oblast Udržitelné zemědělství a lesnictví jsou stanovena témata:

 • Rizika infekce SARS-CoV-2 u hospodářských a domácích zvířat
 • Využití nových poznatků genetiky a genomiky za účelem produkce vysoce užitkových substerilních a/nebo sterilních polyploidních populací ryb ke zvýšení užitkovosti a kvality tržního produktu
 • Podpora a zvýšení diverzifikace produkčního rybářství v České republice s cílem zvýšit jeho efektivitu a konkurenceschopnost
 • Komplexní vyhodnocení plnění produkčních a mimoprodukčních funkcí lesa u porostů přípravných dřevin
 • Zjištění podstaty rezistence přeživších jedinců hospodářsky významných druhů lesních dřevin po velkoplošném zničení porostů daného druhu během gradace podkorního hmyzu
 • Vyhodnocení potenciálu geograficky nepůvodních druhů dřevin v lesnickém hospodaření
 • Technická doporučení pro zpomalení povrchového odtoku srážkové vody a eroze půdy v rámci lesní dopravní sítě
 • Prohloubení metod prevence a tlumení nemocí včel v zájmu udržitelné produkce kvalitního medu
 • Využití metod populační a molekulární genetiky ve šlechtění hospodářských zvířat s cílem dosáhnout resilientních produkčních populací
 • Intenzifikace rostlinné výroby v ekologickém zemědělství při zachování kvality a úrodnosti půdy
 • Návrh systému certifikace chovů dojeného skotu dle spotřeby antimikrobik a zdraví mléčné žlázy s dopadem na kvantitativní redukci a zvýšení kvality používání antimikrobik a tlumení rezistence k antimikrobikům při zohlednění udržitelnosti produkce mléka v podmínkách ČR
 • Návrh řešení problematiky poodstavových průjmů selat vyvolaných Escherichia coli v podmínkách České republiky v návaznosti na zákaz používání ZnO pro uvedenou indikaci
 • Návrh řešení problematiky používání kriticky významných antimikrobik v časném období chovu brojlerů kura, zejména ve vztahu k indikaci E.coli v podmínkách České republiky
 • Analýza aplikačních schémat kompostů, s cílem posílit systém preventivních opatření pro ochranu půdy a podporu systému „půda-voda-rostliny“, směřujících k posílení a stabilizaci produkčních systémů na orné půdě
 • Stanovení metod integrované ochrany rostlin (monitoring výskytu škodlivých organismů, signalizace potřeby ošetření a vlastní ochrana) proti novým škodlivých organismům ovocných plodin a révy vinné, které pronikly na území ČR

Pro klíčovou oblast Udržitelná produkce potravin jsou stanovena témata:

 • Nové metody klasifikace JUT prasat
 • Multiplexní detekce DNA probiotických bakterií v doplňcích stravy

Přílohy