přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Výzkumné potřeby Ministerstva zemědělství pro veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích vypsanou v roce 2018

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje v souladu se zněním Programu aplikovaného výzkumu na období 2017 – 2022, ZEMĚ, v Podprogramu II Podpora státní politiky v agrárním sektoru „Avízo“ o konkrétních výzkumných potřebách resortu pro 3. veřejnou soutěž, kterou Ministerstvo zemědělství vyhlásí v první polovině roku 2018. Vyhlášená témata představují zaměření jednotlivých projektů, jejichž výsledky budou sloužit k podpoře státní správy v oblasti zemědělství, potravinářství, lesního a vodního hospodářství a ochrany zemědělského půdního fondu.

Pro klíčovou oblast Udržitelné hospodaření s přírodními zdroji jsou stanovena témata:

 • Internet věcí jako základ systémového monitoringu a optimalizace procesů v zemědělské výrobě
 • Podpora prostředků pro nástup a uplatnění koncepce SmartFarming
 • Komplexní řešení problematiky afrického moru prasat v ČR
 • Nastavení kombinovaných managementů dlouhodobě udržitelného hospodaření na zemědělské a lesní půdě s ohledem na produkční a mimoprodukční potenciál v souvislosti s možnými adaptačními aktivitami
 • Hospodaření na zemědělské půdě bez použití glyfosátů
 • Opatření k odhadu ztrát a minimalizaci negativních dopadů rybožravých predátorů pro rybářství
 • Metodologie kvantifikace dravých druhů ryb ve vodárenských nádržích pro optimalizaci managementu vodních ekosystémů
 • Optimalizace chovu reofilních druhů ryb v podmínkách akvakulturních systémů
 • Vytvoření a verifikace prostorových modelů půdních vlastností pro účely lesního hospodářství ČR
 • Diversifikace vlivu biohospodářství na strategické dokumenty lesnicko-dřevařského sektoru
 • Měření a snižování emisí amoniaku a skleníkových plynů (zejména metanu a oxidů dusíku) ze zemědělství

Pro klíčovou oblast Udržitelné zemědělství a lesnictví jsou stanovena témata:

 • Ekonomická efektivita precizního zemědělství
 • Podpora welfare a fitness ryb optimalizací podmínek chovu v intenzivních akvakulturách
 • Komplexní řešení obnovy a pěstování lesa v oblastech s rychlým velkoplošným hynutím lesa. Optimalizace použití dřevin s pionýrskou strategií růstu pro širší využití v lesním hospodářství. Modifikace stávajících pěstebních postupů včetně úpravy cílových druhových skladeb a možností zajištění zdrojů reprodukčního materiálu s cílem tvorby druhově, prostorově a věkově diferencovaných porostů se zvýšenou odolností vůči disturbancím
 • Vyhodnocení aktuální dynamiky výskytu škodlivých činitelů s návrhy modifikace obranných opatření
 • Zefektivnění a podpora rozhodování státní správy lesů při řešení kalamitních situací v lesích
 • Harmonizace lesnického hospodaření ve vazbě na priority a potřeby společnosti
 • Systémy pěstování brambor v ochranných pásmech vodních zdrojů s omezenými vstupy pesticidů
 • Inovace technologií pro pěstování polních plodin v oblastech ohrožených suchem
 • Ověřování přítomnosti a biologických vlastností patogenů - virů a jim podobných organismů, které byly identifikovány v rostlinách pomocí citlivých laboratorních metod, jako jsou PCR a Next Generation Sequencing (NGS) technology
 • Využití genotypizace hospodářských zvířat pro zefektivnění léčení a protinákazových opatření
 • Opatření pro zvýšení rentability chovu hospodářských zvířat řízením zdravotního stavu
 • Intenzifikace rostlinné výroby v ekologickém zemědělství při zachování kvality a úrodnosti půdy
 • Inovace integrované produkce teplomilného ovoce se zaměřením na zdravotní stav produkčních výsadeb a rozmnožovacího materiálu meruněk a případně dalších druhů peckovin

Pro klíčovou oblast Udržitelná produkce potravin jsou stanovena témata:

 • Rozšiřování škodlivých organizmů z hlediska zdraví lidí a zvířat
 • Ověření autenticity medu pomocí analýzy pylových zrn
 • Detekce falšování složení ovčích a kozích výrobků
 • Hmotnostní ztráty masa po tepelné úpravě
 • Testování přítomnosti viru (nebo genomu viru) afrického moru prasat v masných výrobcích 

Přílohy