přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Často kladené dotazy

Aktualizace ke 14. 5. 2018

 1. Při prokazování způsobilosti již není nutné vkládat „skeny“ příloh nebo dodávat originály příloh v papírové podobě?

  Není, všechny požadované dokumenty je třeba podat pouze v elektronické formě prostřednictvím datové schránky.

  Doklady o oprávnění k používání pokusných zvířat k pokusům a rozhodnutí o povolení nakládat s  geneticky modifikovanými organismy jsou ukládány jako přílohy projektové přihlášky v Informačním systému NAZV.

 2. Může dokumenty k prokázání způsobilosti odeslat hlavní příjemce za všechny účastníky projektu?

  Ne. Je nutné, aby prokázání způsobilosti odeslal každý uchazeč (ať už je v roli hlavního uchazeče nebo dalšího účastníka) ze své datové schránky, aby byla zajištěna právní závaznost.

 3. V zadávací dokumentaci na str. 14 bod 5.6 (1) je uvedeno, že v době předkládání projektu je nutné předložit smlouvu s budoucím uživatelem výsledku. Skutečně je nutné toto prokazovat již při podání návrhu projektu?

  Nikoliv, nejpozději při ukončení projektu je nutné doložit nejméně jednu smlouvu s uživatelem pro uplatnění aplikovaného výsledku.

 4. Budou upřednostňována témata některé klíčové oblasti?

  Nebudou, preferována jsou pouze témata definovaná v dokumentu „Výzkumné potřeby Ministerstva zemědělství – Avízo“ pro jejichž podporu je určen podprogram II.

 5. Potvrzení o práci s GMO/Oprávnění k používání pokusných zvířat dokládá pouze ten účastník/ti účastníci projektu, kteří s GMO/pokusnými zvířaty pracují, nebo všichni účastníci projektu?

  Potvrzení dokládá pouze ten účastník, který bude pracovat s GMO/pokusnými zvířaty.

 6. Může se v průběhu řešení projektu změnit hlavní řešitel projektu?

  Ano, za daných podmínek a v případě, že změnu schválí poskytovatel. Posuzuje se profesní způsobilost nového řešitele. Náhrada musí být adekvátní.

 7. Je možné odvolat se proti posudku projektu?

  Odvolání ze zákona není možné, dle § 21 zákona č. 130/2002 Sb. se na výsledek veřejné soutěže nevztahuje správní řád.

 8. Existuje doporučený podíl osobních nákladů na celkových nákladech či doporučený plat na pracovníka?

  Limit na osobní náklady není stanoven, ale mzda musí být v místě a čase obvyklá. Výše navrhovaných výdajů (včetně výše osobních nákladů) bude posuzována v rámci odborného hodnocení.

 9. Existuje výše doporučených finančních nákladů na jeden dosažený RIV výsledek?

  Neexistuje, ale je nutné, aby byly náklady projektu přiměřené k dosaženým výsledkům.

 10. Bylo by možné zvážit v případě zjištění nedostatků při prokazování způsobilosti uchazeče odstraňovat zjištěné nedostatky elektronickou cestu?

  Ano, vyzývání uchazečů i odstranění nedostatků při prokazování způsobilosti uchazečů bude probíhat elektronicky prostřednictvím datové schránky. Lhůta na odstranění nedostatků je ze zákona pět kalendářních dní.

 11. Bude v hodnocení projektů zohledněno spolufinancování ze strany výzkumné organizace?

  Takové hodnotící kritérium nastaveno není. Hodnotitelé mohou pozitivně vnímat spoluúčast jako zvýšení motivačního účinku v rámci posuzování přiměřenosti nákladů.

 12. Od jaké výše finančních nákladů je třeba žádat o souhlas se zahraniční cestou? Je možné považovat za souhlas s cestou schválení periodické zprávy, kde je cesta plánována?

  Limit pro nutnost získání souhlasu s cestou byl v letošní soutěži zvýšen na 50.000,- Kč. Vzhledem k navýšení limitu je požadováno, aby byla žádost o souhlas s cestou zaslána s předstihem a samostatně na příslušném formuláři.

 13. Podle zadávací dokumentace bude u podprogramu II uskutečňován kontrolní den v termínu červen až říjen. První kontrolní den probíhá v roce zahájení projektu, nebo až v druhém roce (po podání první periodické zprávy)?

  První kontrolní den probíhá již v prvním roce řešení projektu, tedy před podáním periodické zprávy.

 14. Musí být pro potřeby vykazování osobních nákladů vypsán podpůrný personál v návrhu projektu jmenovitě?

  Záleží na úvazku a roli v týmu, ale obecně lze říci, že podpůrný personál být jmenovitě uveden nemusí. Pokud by se podpůrný personál ve výjimečných případech účastnil např. zahraničních pracovních cest, je třeba, aby byl jmenovitě uveden.

 15. Při uzavírání smlouvy s uživatelem pro výsledek typu Nmet – metodika, je možné, aby firma, se kterou bude smlouva o užívání aplikovaného výsledku uzavřena, byla součástí řešitelského týmu?

  Ano.

 16. Má veřejná vysoká škola nárok na 100% dotaci nebo se předpokládá spoluúčast fakulty?

  Ano, u veřejné vysoké školy, která je výzkumnou organizací, může být intenzita podpory v podprogramu I a II až do výše 100% způsobilých nákladů projektu.

 17. Je projevení zájmu o výsledky ze strany státní správy nebo budoucích uživatelů kladně hodnoceno při podání návrhu projektu?

  Projevení zájmu může být ze strany odborných hodnotitelů vnímáno pozitivně.

 18. Nepřímé náklady, jsou paušálně vykazovány nebo je třeba je dokládat ve vyúčtování?

  Nepřímé náklady vztahující se k projektu budou vykazovány na základě pevné sazby v maximální výši 20 % z celkových nákladů očištěných od nákladů na subdodávky příjemce/dalšího účastníka v daném roce, tzv. „flat rate“. Takto vykázané nepřímé náklady se nemusí dokládat účetními doklady.

 19. V zadávací dokumentaci čl. 3.7 odst. 6 je uvedeno „Průměrná výše celkových uznaných nákladů na jeden projekt se předpokládá cca 4 mil. Kč na jeden rok řešení projektu“. Vzhledem k vysoké ceně analýz bychom potřebovali mít náklady na projekt vyšší (v průměru cca 4.6 mil Kč na rok). Je to pro NAZVu problém nebo je to takto možné?

  Výše dotace není striktně omezena. Výše nákladů a jejich přiměřenost bude posuzována v rámci odborného hodnocení.

 20. Musí být poměr vlastnictví v přihlášce projektu, bod 4.3 konkrétně vyčíslen? Nebo to lze udělat také tak, že popíšeme postup, jak tento poměr v budoucnu určíme?

  Není třeba uvádět konkrétní sumy, ale je třeba (dle nápovědy v informačním systému NAZV) uvést konkrétní poměry k vlastnickým právům jednotlivých účastníků (v procentech).

 21. Proč se v podprogramu II nelze přihlásit k pravidlům (ABER, GBER ), část 1.7?

  Podprogramu II se mohou účastnit pouze výzkumné organizace, které mají nárok až na 100% podporu, přihlášení k pravidlům není v tomto případě relevantní.

 22. Lze z informačního systému NAZV odstranit pro větší přehlednost dříve založené projekty?

  Projekty, které nebyly podány do veřejné soutěže smazat lze, ty které již podány byly, byť v předchozích letech, smazat nelze.

 23. Políčka v přihlášce projektu obsahují malý počet znaků, kam mohu psát text, když se mi tam nevejde?

  Text, který se nevejde do příslušné kolonky, je možné vložit jako přílohu pojmenovanou podle příslušné kapitoly.

 24. Budou se v letošní soutěži hodnotit a uvádět v návrzích projektů finanční ukazatele (celková zadluženost, běžná likvidita, rentabilita aktiv…) u uchazečů z řad podniků?

  Finanční ukazatele se v letošní soutěži uvádět nebudou. V případě potřeby si může poskytovatel vyžádat podklady k hodnocení finančního zdraví. Dále je nutné upozornit, že odpovědnost (i za podniky) za plnění cílů projektu nese vždy hlavní příjemce (výzkumná organizace).

 25. Je možné odevzdat přílohy k projektu za uchazeče, který nemá datovou schránku, prostřednictvím datové schránky jiného uchazeče?

  Není. Prokázat způsobilost musí uchazeč tím, že požadované doklady zašle ze své vlastní datové schránky. Jiný způsob než popsaný v zadávací dokumentaci není možný.

 26. Musí být název projektu v Podprogramu II totožný s vypsaným tématem dané klíčové oblasti?

  Název se shodovat nemusí, podstatná je obsahová shoda s vypsaným tématem avíza.

 27. Musí se malý podnik při doložení účinné spolupráce s VO v rámci Průmyslového výzkumu podílet na svých nákladech min. 20% z celkové výše svých nákladů? Podpora pro výzkumnou organizaci by poté byla až 100% a u malého podniku až 80%, celkem za projekt tedy 90%. Je případně stanovena výše minimální spoluúčasti podniku na nákladech projektu?

  V případě, že bude výzkumná organizace spolupracovat s malým podnikem a nepřihlásí se k využití pravidel podpory dle čl. 31 ABER a čl. 30 GBER, pak nejvyšší povolená intenzita podpory je 85 % na projekt. Malý podnik může uplatnit intenzitu podpory  u průmyslového výzkumu při využití účinné spolupráce do výše až 80%, bez využití účinné spolupráce 70%.

  Není stanovena výše minimální spoluúčasti podniku na nákladech projektu záleží na dohodě výzkumné organizace s podnikem. Je však třeba zachovat výše uvedená procenta intenzity podpory.

  V případě využití pravidel podpory dle čl. 31 ABER a čl. 30 GBER mohou jak výzkumná organizace, tak podnik, získat až 100% intenzitu podpory.

 28. V případě, že se rozhodneme v projektu přenést část výzkumné činnosti na (sub)dodavatele, máte doporučení ke způsobu doložení tržní ceny u subdodávky?

  V takovém případě je nutné prokázat nezbytnost subdodávky pro řešení projektu z věcného pohledu. Zajistit hospodárnost plnění lze pak např. průzkumem trhu nebo podobným mechanismem prokázat přiměřenost ceny. Cena by měla být odpovídající, v místě a čase obvyklá.

  Článek 13 všeobecných podmínek Smlouvy uvádí:

  „Uchazeč je povinen v návrhu projektu specifikovat všechny subdodávky vztahující se k projektu. Popis subdodávky v návrhu projektu musí obsahovat následující informace: předmět subdodávky, odůvodnění subdodávky, předpokládanou tržní cenu, dobu realizace ve vztahu k harmonogramu projektu.

  Subdodávky, u kterých nebude přesvědčivě zdůvodněna jejich potřebnost a účelnost pro realizaci projektu, případně nebude-li doložena tržní cena, nebudou poskytovatelem uznány.“

 29. Je nutné, aby titulní list podaného návrhu projektu podepisoval statutární zástupce?

  Není, správnost návrhu projektu je statutárním zástupcem schválena odesláním z datové schránky organizace.

 30. Může být účastníkem projektu i občanské sdružení?

  Ano, dle zadávací dokumentace soutěže:

  1. Uchazečem o podporu na řešení projektu se rozumí organizační složka státu, nebo organizační jednotka ministerstva zabývající se výzkumem a vývojem a dále právnická osoba nebo fyzická osoba, která se uchází o poskytnutí podpory v roli hlavního příjemce nebo dalšího účastníka projektu.

  2. Uchazečem o podporu na řešení projektu mohou být:
   • výzkumné organizace – právnické osoby, které splňují podmínky definice výzkumné organizace podle GBER a Rámce a řeší projekt samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky projektu;

   • podniky – právnické i fyzické osoby, které vykonávají hospodářskou činnost a které řeší projekt ve spolupráci s dalšími účastníky, prokáží schopnost projekt spolufinancovat z neveřejných zdrojů a splňují podmínky GBER a Rámce.

 31. Minimální úvazek hlavního řešitele 0,2 platí pro celý projekt nebo pro každý jednotlivý měsíc?

  V průběhu řešení projektu nesmí úvazek klesnout pod 0,2 pro každý měsíc.

 32. Jsou investiční prostředky způsobilým výdajem?

  Ne. Poskytovatel neposkytuje finanční prostředky na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (dříve investice).

 33. Musí být projekty v PPII zcela v intencích vyhlášených výzkumných potřeb? Je možné předložit i jiné téma?

  Není nutné držet se pouze vyhlášených výzkumných potřeb, lze přihlásit i vlastní téma, ale hodnotitelé budou přednostně vybírat témata, která jsou vyjmenovaná ve výzkumných potřebách.

 34. Může být naplánovaný výsledek s právní ochranou naplněn dříve?

  Ano, pokud není evidentní, že jeho dosažení nesouvisí s projektem (např. udělení patentu 2 měsíce po zahájení projektu).

 35. Jak se vypořádáte s ochranou osobních údajů po zahájení platnosti obecného nařízení (GDPR)?

  Na implementaci potřebných opatření pracují expertní skupiny MZe, data jsou dobře chráněná již nyní. Požadovaná osobní data při podávání návrhů projektů jsou v souladu s GDPR.

 36. Lze pro výzkumnou organizaci požadovat nižší než 100% dotaci?

  Ano.

 37. Je třeba, aby čestné prohlášení podepisovali všichni statutární zástupci organizace?

  Není, na čestné prohlášení stačí podpis dle způsobu jednání uvedeného v obchodním rejstříku.