přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích v roce 2017

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o měně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v „Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017 – 2025, ZEMĚ“ (dále jen „Program ZEMĚ“) s počátkem řešení projektů v roce 2018.

V souladu se zněním Programu ZEMĚ byly dne 15. 3. 2017 na webových stránkách Ministerstva zemědělství (v sekci Poradenství a výzkum) oznámeny formou Avíza výzkumné potřeby Ministerstva zemědělství pro tuto veřejnou soutěž.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech.

Harmonogram veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích

Aktivita

Datum

Vyhlášení veřejné soutěže

27. dubna 2017

Začátek přijímání návrhů projektů

28. dubna 2017 v 00:00:01 hodin

Uzávěrka přijímání návrhů

16. června 2017 ve 23:59:59 hodin

Vyhlášení výsledků veřejné soutěže

27. listopadu 2017

Návrhy projektů je možné podávat od 28. dubna do 16. června 2017 pouze v elektronické podobě. Návrhy doručené po tomto termínu nebudou do veřejné soutěže přijaty.

Uchazeči musí odeslat návrhy projektů prostřednictvím Informačního systému NAZV Ministerstva zemědělství, dostupného na adrese https://nazv.mze.cz/ a následně odeslat „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do IS NAZV Ministerstva zemědělství“.

Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do IS NAZV odesílají uchazeči prostřednictvím hlavního uchazeče datovou schránkou poskytovateli – Ministerstvu zemědělství. Potvrzení musí být odesláno do konce soutěžní lhůty, tj. do 23:59:59 hod. dne 16. 6. 2017 z datové schránky hlavního uchazeče do datové schránky Ministerstva zemědělství. V náležitostech zprávy v datovém poli „Věc“ musí být uvedeno „2. veřejná soutěž – Program ZEMĚ – NÁVRH PROJEKTU“.

ID datové schránky Ministerstva zemědělství: yphaax8.

Doklady k prokázání způsobilosti uchazeče podle Zákona a souhlas s poskytnutím osobních údajů jsou dodávány v souladu se Zadávací dokumentací. Doklady, které jsou podle Zadávací dokumentace dodávány v písemné podobě, doručí každý uchazeč (v roli hlavního příjemce i dalšího účastníka) v uzavřené obálce nejpozději 16. června 2017 do 12:00 hod. poštou na adresu: Ministerstvo zemědělství, Odbor vědy, výzkumu a vzdělávání,  14150, Oddělení Národní agentura pro zemědělský výzkum 14152, Těšnov 65/17, 117 05 Praha 1 nebo osobně na podatelnu MZe v souladu s pokyny uvedenými v Zadávací dokumentaci. Na obálce musí být uvedeno „2. veřejná soutěž – Program ZEMĚ – PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI UCHAZEČE - NEOTVÍRAT“.

Výsledky veřejné soutěže budou zveřejněny dne 27. listopadu 2017 na adrese http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vyzkum-a-vyvoj/narodni-agentura-pro-zemedelsky-vyzkum/.

Veřejná soutěž byla vyhlášena v internetové verzi Obchodního věstníku.

V souvislosti s vyhlášením veřejné soutěže si Vás dovolujeme pozvat na „Informační seminář pro uchazeče ve veřejné soutěži v roce 2017 o podporu na projekty výzkumu a vývoje v Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017 – 2025, ZEMĚ“, který se uskuteční dne 25. května 2017 v budově MZe, místnost č. 400 od 10,00 hod. Podrobnější informace k semináři budou zveřejněny v samostatné informaci.