přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Ocenění udělená v roce 2019

Cena ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky za rok 2019

 • 1. místo Ing. Zuzana Hroncová, Ph.D., ČZU za výsledek druhu recenzovaný odborný článek „Variabilita mikrobioty trávicího traktu včely medonosné v souvislosti s vývojovým stádiem, věkem včely a geografickou polohou úlu“, („Variation in Honey Bee Gut Microbial Diversity Affected by Ontogenetic Stage, Age and geographic Location“)

  Variabilita mikrobioty trávicího traktu se zásadně mění v průběhu života včely. Získané výsledky jsou využívány při vývoji nového účinného prostředku pro podporu imunity a zdraví včel.

 • 2. místo doc. Ing. Pavel Horký, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně za výsledek druhu recenzovaný odborný článek „Nanočástice fosforečnanu zinečnatého jako nový antibakteriální prostředek: studie účinků nanočástic v krmných dávkách potkanů“, („Zinc phosphate-based nanoparticles as a novel antibacterial agent: in vivo study on rats after dietary exposure“)

  Článek se zabývá hledáním alternativní látky k antibiotikům a vysokým dávkám zinku s antibiotickými účinky. V současné době se využívají vysoké dávky zinku, které budou pro medikační účinky od roku 2022 legislativně zakázány. Jednou z možností je využití zinkových nanočástic.

 • 3. místo Ing. Michaela Brzáková, Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. za výsledek druhu recenzovaný odborný článek „Genetické parametry pro dlouhověkost jako prostředek ke zlepšení profitability chovu masného skotu

  Výzkum genetické závislosti dlouhověkosti masného skotu a její využití pro další šlechtění, zvýšení rentability chovu a zlepšení reprodukčních ukazatelů. Dlouhověkost je nízce dědivá vlastnost, která je do velké míry ovlivněna prostředím. Jedinou efektivní možností, jak zvýšit dlouhověkost krav je prostřednictvím předpovědi plemenných hodnot, pro něž je nutná znalost tzv. genetických parametrů.

 • Uznání ministra zemědělství a předsedy ČAZV za kvalitní dosažené výsledky Ing. Zdeněk Vacek, Ph.D., ČZU za výsledek druhu recenzovaný odborný článek „Účinnost větrolamů v zemědělské krajině střední Evropy: vícenásobné přístupy pro řízení větrné eroze“, („Windbreak Efficiency in Agricultural Landscape of the Central Europe: Multiple Approaches to Wind Erosion Control“);bez finanční odměny

  Cílem práce bylo určení nejvhodnějšího typu větrolamů z hlediska snížení větrné eroze půdy ve vztahu ke strukturální diverzitě, snížení rychlosti větru a optické porozitě. V České republice je větrnou erozí ohroženo více než 25% půd. Větrolamy jsou hlavním klíčovým faktorem pro úspěšné fungování zemědělských systémů prostřednictvím snížené větrné eroze, zlepšení mikroklimatu a vodní bilance, zvýšené biologické rozmanitosti a produkčního potenciálu rostlin.
   

Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek za rok 2019

 • 1. místo Ing. Radek Macháč, Ph.D., OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. za výsledek druhu certifikovaná metodika „Ochrana trav na semeno vůči plevelům

  Metodika obsahuje nové inovativní poznatky o možnostech ošetřování semenářských porostů trav vůči plevelům včetně monitoringu výskytu plevelů v porostech trav na semeno, obecných doporučení pro ochranu trav na semeno a specifická doporučení pro ochranu jednotlivých travních rodů či druhů, včetně nechemických způsobů regulace zaplevelení.

 • 2. místo prof. Mgr. Ing. Miroslav Trnka, Ph. D., Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. za výsledek druhu certifikovaná metodika „Využití předpovědi půdní vlhkosti a intenzity sucha pro lepší rozhodování v rostlinné výrobě

  Výsledek je návodem k využití portálu www.intersucho.cz k používání předpovědi půdní vlhkosti a intenzity a sucha. Popisuje přípravu předpovědi samotné, její spolehlivost i možné aplikace. Souborná předpověď sucha a klíčových agrometeorologických proměnných až na 9 dní. Ta je na portálu intersucho aktualizována denně a přináší nové možnosti reakce na sucho v oblasti zemědělského a lesnického hospodaření což dokumentují tisíce uživatelů.

 • 3. místo Mgr. Kateřina Neudertová Hellebrandová, Ph.D., Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. za výsledek druhu certifikovaná metodika „Metody hodnocení sucha v porostech smrku ztepilého

  Metodika popisuje vhodné metody pro hodnocení dopadů sucha v lesních porostech ve velkém prostorovém měřítku (území České republiky) za pomoci v dané chvíli běžně dostupných dat a parametrů. Použité postupy umožňují získávat informace o reálném stavu jehličnatých porostů i o oblastech, které jsou ohroženy suchem jako primárním stresorem lesních porostů s následným možným rozvojem dalších nežádoucích jevů.

 • Uznání ministra zemědělství a předsedy ČAZV za kvalitní dosažené výsledky Ing. Jindřich Kvapilík, DrSc., Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. za výsledek druhu certifikovaná metodika „Kalkulace ekonomických ukazatelů výkrmu býků

  Metodika obsahuje návrhy postupů spočívající ve specifikaci a konkretizaci v praxi realizovatelných opatření ke zvýšení ekonomických přínosů v podnicích s výkrmem býků. Především je to zvýšení přírůstků a porážkových hmotností a snížení nákladů vlastního odchovu telat.