přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Dodání údajů o výsledcích výzkumu, experimentálního vývoje a inovací - RIV 2021, druhý termín

2.8.2021

V roce sběru 2021 budou dodávány do RIV pouze zveřejnitelné údaje o výsledcích. Poskytovatel předá provozovateli údaje o výsledcích projektů a o výsledcích výzkumných organizací podporovaných z jeho rozpočtové kapitoly včetně údajů o jejich zveřejnění a údajů o jejich ochraně podle zvláštních právních předpisů nebo realizování nejpozději do 150 kalendářních dnů od počátku roku, tj. do 31. 5. 2021, obdobné údaje o výsledcích projektů nejpozději do 250 kalendářních dnů po ukončení poskytování podpory, tj. do 8. 9. 2021.

Druhý termín předání údajů do RIV21 od jednotlivých předkladatelů, tj organizací příp. organizačních jednotek (např. fakulty), je MZe stanoven do 27. srpna 2021. Následně bude probíhat proces kontroly předávaných dat. MZe pak předá dodávky údajů RIV21 do IS VaVaI  za všechny předkladatele do 8. září 2021.

Dodávky dat RIV musí být jednotlivými předkladateli dodány poskytovateli ve formátu XML, ve struktuře platné pro rok 2021 a po kontrole zpřístupněnou webovou kontrolní službou. Nutnou součástí každé dodávky dat je Průvodka dodávky dat do IS VaVaI  (dále jen průvodka) automaticky vygenerovaná při exportu dat kontrolní službou rozhraní pro příjemce dotace - VaVER, doplněná a podepsaná zodpovědnou osobou, které je oprávněna jednat jménem předkladatele (např. rektor, děkan, ředitel, případně jejich statutární zástupce), opatřená číslem jednacím shodným s číslem jednacím uvedeným v dodávce dat.

Jednotliví předkladatelé předávají do RIV v roce sběru 2021 prostřednictvím příslušného poskytovatele údaje o výsledcích uplatněných v roce 2020, příp. i výsledky uplatněné v roce sběru (2021), a to včetně průvodky předkladatele. Údaje o výsledcích předává domácí tvůrce prostřednictvím předkladatele, ke kterému měl pracovněprávní vztah v době vytvoření výsledku. Údaje o výsledcích druhu patent, odrůda, užitný vzor a průmyslový vzor předkládá skutečný vlastník práv k výsledkům z činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích.

Údaje o veškerých výsledcích uplatněných v roce 2020 a 2021, resp. dodatečně předaných za uplynulá období určitým předkladatelem prostřednictvím příslušného poskytovatele, jsou uvedeny v jedné dodávce dat ve struktuře platné pro aktuální rok sběru (tj. pro rok sběru 2021 ve struktuře RIV21).

Pro vkládání a sběr údajů do RIV v roce 2021 je na stránce www.isvavai.cz/prijemce k dispozici administrační rozhraní příjemců dotací z veřejných prostředků ČR - VaVER, které umožní uživateli vyplnit potřebné údaje v předepsaném formátu a strukturním uspořádání. Registraci do tohoto editačního rozhraní je možné provést na stránce www.isvavai.cz/prijemce/registrace. Pro povinnou kontrolu dodávek dat je na www.isvavai.cz k dispozici webová kontrolní služba.

Více informací: příloha Popis údajů dodávaných do IS VaVaI – RIV v roce 2021 nebo na https://www.isvavai.cz/

Technické dotazy k přípravě a předávání údajů: isvavai@vladacz

Dodávky dat do RIV21 v předepsaném formátu XML a naskenované průvodky dodávek dat od jednotlivých předkladatelů budou elektronicky zaslány do 27. srpna 2021 na adresu janbudsky@mzecz a hanadillingerova@mzecz.

V případě dotazů kontaktujte Jana Budského, tel. 2 2181 3026.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem