přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Hodnocení vybraných výsledků dle Metodiky 17+ a sběr vybraných výsledků v aplikaci SKV (Systém kvalitních výsledků)

23.8.2021

Metodika 2017+ stanovuje provést hodnocení vybraných výsledků podle modulu M1.

Metodika 2017+ stanovuje provést hodnocení vybraných výsledků podle modulu M1 charakterizovaném v kapitole 1. 1.[1]

Vzhledem ke zkušenostem z předchozích let bude provedeno posílení Modulu 1 o hodnocení oblasti aplikovaných a společenských a humanitních věd.[2] V roce 2021 v Modulu 1 bude proto nástrojem vzdálených recenzí provedeno hodnocení vybraných výsledků všech typů, které bude posíleno o hodnocení výsledků nebibliometrizovatelných.

Do hodnocení mohou být zařazeny pouze výsledky uvedené v RIV. Pro každý výsledek vyberou výzkumné organizace právě jeden FORD a dFORD výsledku, a to dle vlastního uvážení, avšak s ohledem na věcnou povahu výsledku. K vybraným výsledkům budou z RIV do aplikace SKV automaticky přetaženy další relevantní údaje.

Výzkumné organizace samy určí, zda jimi přihlášený výsledek bude posouzen buď podle kritéria „přínos k poznání“ nebo podle kritéria „společenská relevance“ a toto své rozhodnutí výslovně zdůvodní v příslušném vyplňovacím okně. V případě výsledků, na jejichž vzniku se podílelo více institucí, je umožněno, aby si každá z těchto výzkumných organizací samostatně dle vlastního uvážení určila kritérium hodnocení.

I. Přínos k poznání je tradiční kritérium hodnocení ve VaVaI, posuzující originalitu, význam a obtížnost získání výsledku, uplatňované zejména na výsledky základního výzkumu.

II. Společenská relevance je chápána jak ve smyslu „užitečnosti“ (typicky průmyslový výzkum přinášející ekonomické zisky), tak ve smyslu „potřebnosti“ (typicky výzkum rezortní vznikající na společenskou objednávku.) [3]  V souladu s britským hodnocením REF se „Společenskou relevancí se rozumí vliv/změna/přínos, a to v oblastech mimo akademickou sféru: ekonomika, společnost, kultura, veřejná správa/služby, zdraví, životní prostředí, kvalita života.“ [4]  Vzhledem k tomu, že se hodnocení v Modulu 1 zabývá také posouzením výsledků uplatněných v předchozím roce, je úkolem hodnotitelů a panelů posoudit především jejich předpoklad reálného uplatnění, nikoli prokázané dopady. Pro posouzení předpokladu reálného uplatnění výsledku musí VO podat relevantní a doložené podpůrné informace (například ekonomické nebo sociální a další parametry, ocenění, zmapované dopady apod.).

Není stanoven žádný poměr počtu výsledků podle kritéria hodnocení. Výzkumná organizace (dále „VO“) může všechny své vybrané výsledky přihlásit do jednoho či druhého kritéria. Vyžaduje se, aby výběr výsledků a určení kritéria posouzení odpovídaly zaměření instituce a představovaly nejlepší výsledky, které jsou v RIV touto výzkumnou organizací evidovány. Je nutné, aby výzkumné organizace přihlašovaly výsledky k hodnocení ve struktuře reflektující jejich misi. Na adekvátní strukturu hodnocených výsledků ve vztahu k misi instituce je kladen důraz při jednání „tripartit“.  

Počet a typ přihlašovaných výsledků:

a. Limity počtu předkládaných vybraných výsledků jsou stanoveny pro každou výzkumnou organizaci vstupující do hodnocení na základě údajů v IS VaVaI a jsou zveřejněny Odborem RVVI.

b. Roční limity jsou stanoveny podle dvou pravidel:

 • Instituce jsou povinny dodat do hodnocení 1 výsledek na 10 mil. Kč z částky DKRVO jim přidělené v roce předcházejícím hodnocení s tím, že „pokud je VO v roce, za který se předávají výsledky hodnocení, příjemcem institucionální podpory na DKRVO vyšší než 10 mil. Kč, dodává navíc 1 výsledek na každých dalších (započatých) 10 mil. Kč podpory s povinností předat výsledky v proporcích odpovídajících vnitřní struktuře VO (s ohledem na výzkumné funkční celky)“.[5] Pojem výzkumné funkční celky se týká typicky vysokých škol, velkých ústavů AV ČR a dalších velkých výzkumných organizací. Výzkumnými funkčními celky mohou být výzkumné ústavy, organizační jednotky typu fakulta, nebo skupiny fakult či ústavů. Stanovenou kvótu mohou VO naplnit bibliometrizovatelnými i nebibliometrizovatelnými výsledky.
 • Pro posílení hodnocení aplikovaných výsledků a společenských a humanitních věd (SSHA) výzkumné organizace mohou vybrat ještě další výsledky podle odlišně stanovené kvóty.[6] Rozhodující je počet záznamů o výsledcích, které daná výzkumná organizace předala do RIV s předchozím rokem uplatnění a které jsou evidovány v RIV k 1. červnu předmětného roku bez ohledu na velikost jednotlivých podílů u výsledků, které vznikly ve spolupráci více subjektů. Každý výsledek se tedy bere zvlášť, hodnocení nepředchází žádné „dělení“. Ocenění přínosu k výsledku a jeho míru je zodpovědností Odborných panelů. Tuto kvótu naplní výlučně nebibliometrizovatelnými výsledky.[7] Tím bude zabezpečeno posílení hodnocení takových vědeckých výsledků, o kterých lze rozhodovat pouze formou peer review.[8]
 • „Zároveň je dán tzv. „minimální počet předkládaných výsledků“, aby byl pro hodnocení instituce zajištěn alespoň takový počet výsledků, který poskytne rámcový vhled do kvality její produkce v posledních pěti letech. Minimální počet 10 předkládaných výsledků za jednu VO je vybírán z výsledků uplatněných v uplynulých 5 letech. Doporučuje se předat výsledky v proporcích odpovídajících vnitřní struktuře VO s ohledem na výzkumné funkční celky. Ty VO, které dosáhly méně výsledků, než je stanovený minimální počet, nejsou z hodnocení vyloučeny, pokud tuto skutečnost vysvětlí.“ Minimální počet výsledků je určen kumulativně. Nově přihlášeným a výzkumným organizacím, jejichž limity nedosahují v součtu 10 ks, bude celkový limit do 10 ks doplněn.

c. Do hodnocení v roce 2021 jsou zařazeny výzkumné organizace, které v roce 2021 pobíraly institucionální podporu typu DKRVO, a ty, jejichž zhodnocení si vyžádal poskytovatel.

V souladu s předpisem M17+ pro pátý rok hodnocení budou hodnoceny výsledky uplatněné v roce 2016 ­­- 2020 s termínem sběru do 31. 5. 2021, s tím, že výsledek lze za danou výzkumnou organizaci přihlásit do hodnocení vybraných výsledků podle M17+ pouze jednou.

Rozpis počtu předkládaných vybraných výsledků podle VO naleznete v příloze.

Limity jsou vypočteny Odborem RVVI na základě údajů v IS VaVaI. Jsou uváděny odděleně pro plný Modul 1 a doplňující hodnocení cílené na aplikovaný výzkum a výzkum v oblasti SSHA a případně doplněny do minimálního předepsaného počtu 10 výsledků. Zaokrouhlování počtu výsledků je provedeno standardně.

Základní limit se počítá z údajů o skutečně poskytnuté podpoře DKRVO v roce 2021, tak jak jsou uvedeny v Informačním systému VaVaI.

Pokyny pro vkládání vybraných výsledků:

Podle M17+ je výzkumná organizace povinna umožnit posouzení vybraných výsledků tak, že jej vloží v elektronické podobě do aplikace SKV.

Do hodnocení se předkládá vždy plný text daného výsledku (např. celá kniha u výsledku druhu B, celá kapitola včetně údajů identifikujících knihu u druhu výsledku C, celá metodika a nejen její osvědčení u výsledku druhu NmetS atd.). U výsledků, kde je plný text zveřejněn na úložišti výzkumné organizace či jiném úložišti, musí být výsledek veřejně přístupný (nesmí být na heslo nebo přístupný jen po zaplacení poplatku apod., musí jít o odkaz na daný výsledek, tj. nikoliv na knihovnu apod., kde je možné ho najít).

V případě výsledků, které nelze z jejich povahy takto předložit, vkládá instituce příslušnou dokumentaci popisující vybraný výsledek. Soubory vložené do aplikace SKV jsou přístupné pouze účastníkům hodnocení, kteří jsou vázáni standardy obvyklými pro recenzní řízení ochraňujícími práva k duševnímu vlastnictví.

Výzkumná organizace spolu s výsledkem dodává pomocí aplikace pro sběr výsledků následující podpůrné informace:[9]

 • u výsledků, na jejichž vzniku se podílelo více subjektů, popis přínosu hodnocené výzkumné organizace k řešení;
 • vybrané recenze, expertní stanoviska k výsledku, reference apod.;
 • podpůrné materiály prokazující významnost výsledku v dané oblasti výzkumu a vývoje (například ekonomické nebo sociální a další parametry, ocenění, zmapované dopady, zápis závěrečného zhodnocení řešení projektu v případě, že výsledek vznikl za podpory nějakého poskytovatele výzkumných projektů (např. TAČR, MPO, MZ, atd.));
 • odůvodnění výběru ve vztahu ke kritériu hodnocení (včetně například zdůraznění jedinečnosti výsledku, srovnání s obdobnými výsledky).

Doporučení pro VO k výběru kvalitních výsledků zpracované KHV jsou obsahem přílohy Doporučení pro výzkumné organizace. Obecně jsou pokyny pro vkládání vybraných výsledků a náležitosti s tím spojené popsány v M17+ (zejména kapitola 1.1 a kapitola 3), dále v příloze M17+ Uživatelská příručka (Uživatelská příručka pro výzkumné organizace, členy Odborných panelů, externí hodnotitele a poskytovatele institucionální podpory VaVaI)[10] a v uživatelsky přívětivé podobě přímo v aplikaci SKV. 

Technickou podporu spojenou s fungováním aplikace pro přihlašování výsledků do hodnocení zajišťují pracovníci Oddělení informačních systémů Odboru informatiky na e-mailu isvavai@vladacz {podporarvvi@vladacz}.

Dotazy týkající se Metodiky 2017+ směřujte na pracovníky Oddělení hodnocení výzkumných organizací prostřednictvím společného e-mailu hodnoceniVaVai@vladacz.

Vstup do aplikace se nachází na této adrese

Lhůta pro předávání údajů je stanovena do 31. října 2021. Jedná se o konečný termín. Vzhledem k tomu, že MZe jako poskytovatel má ve sběru údajů kontrolní roli a v aplikaci SKV musí odsouhlasit předkládané výsledky každé VO, stanovuje MZe výzkumným organizacím lhůtu pro výběr výsledků v aplikaci SKV do 22. října 2021.

Přílohy:

 • Počty předkládaných vybraných výsledků podle VO
 • Doporučení pro výzkumné organizace
 • M17+ Uživatelská příručka

 


[1] Metodika hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací, schváleno Usnesením vlády ČR ze dne 8. února 2017, č. 107, str. 11.

[2] SSHA: oborové skupiny 5. Social Sciences a 6. Humanities and the Arts.

[3] Metodika hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací, schváleno Usnesením vlády ČR ze dne 8. února 2017, č. 107, Modul 1.1.

[4] England, Higher Funding Council of. "REF Impact." Higher Education Funding Council for England. Accessed July 23, 2018. http://www.hefce.ac.uk/rsrch/REFimpact/.

[5] Metodika hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací, schváleno Usnesením vlády ČR ze  dne 8. února 2017, č. 107, str. 14.

[6] Určeno pro VO, jejichž důležitou součástí mise je produkce těchto výsledků, ale v rámci povinného limitu odvozeného od výše institucionální podpory neměly dostatečný prostor k jejich přihlášení.

[7] Jedná se o všechny druhy výsledků podle aktuálně platných definic s výjimkou druhů výsledků Jimp,  JSc a D.

[8] Modul 1 byl v prvních dvou letech implementace jednoznačně zaměřen na výsledky SSHA (ročně průměrně 46 % hodnoceného objemu výsledků) a výsledky aplikované (více než polovina všech přihlašovaných výsledků byla hodnocena podle kritéria společenské relevance).

[9] Výběru a zdokladování podpůrných informací je třeba věnovat zvláštní pozornost. VO mají v této věci stále rezervy. Schopnost prezentace výsledku výzkumnou organizací, odůvodnění jeho výběru a avizovaných kvalit nepřímo svědčí o výzkumných kvalitách organizace i o tom, jaké vážnosti se prováděný výzkum na příslušné instituci těší.

[10] Schváleno Radou pro výzkum, vývoj a inovace na 367. zasedání dne 30. dubna 2021

Přílohy

 • Tisk stránky
 • Poslat e-mailem