přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Dodání údajů o výsledcích výzkumu, experimentálního vývoje a inovací - RIV 2014

6.3.2014

Lhůta pro předání údajů do IS VaVaI – RIV je pro rok sběru 2014 stanovena pro poskytovatele do 30. 5. 2014 pro výsledky výzkumných organizací a do 7. 9. 2014 pro výsledky projektů, u nichž bylo ukončeno poskytování podpory.

První termín předání údajů do RIV14 od jednotlivých předkladatelů, tj organizací příp. organizačních jednotek (např. fakulty), je MZe stanoven do 18. dubna 2014. Následně bude probíhat proces kontroly předávaných dat. MZe pak předá dodávky údajů RIV14 za všechny předkladatele do IS VaVaI do 30. 5. 2014.

Dodávky dat RIV musí být jednotlivými předkladateli dodány poskytovateli ve formátu XML (soubory s koncovkou vav), ve struktuře platné pro rok 2014 a po kontrole zpřístupněnou webovou kontrolní službou. Nutnou součástí každé dodávky dat je Průvodka dodávky dat do IS VaVaI (dále jen průvodka) vytvořená kontrolní službou, doplněná a podepsaná zodpovědnou osobou, které je oprávněna jednat jménem předkladatele (např. rektor, děkan, ředitel, případně jejich statutární zástupce), opatřená číslem jednacím shodným s číslem jednacím uvedeným v dodávce dat. Tato průvodka bude uložena u poskytovatele pro případ, že dodávka bude obsahovat chybné nebo neúplné údaje, a následně bude třeba zjistit, kdo je za předání takových údajů zodpovědný. Průvodku lze zaslat naskenovanou v elektronické podobě nebo v tištěné podobě na MZe – adresa: Ministerstvo zemědělství, Odbor 17010, Jan Budský, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 – Nové Město.

Jednotliví předkladatelé předávají do RIV v roce sběru 2014 prostřednictvím příslušného poskytovatele údaje o výsledcích uplatněných v roce 2013, příp. i výsledky uplatněné v roce sběru (2014), a to včetně průvodky předkladatele. Pokud chce předkladatel dodatečně předložit další výsledky uplatněné v dřívějších obdobích od roku 1993 do roku 2013 včetně, učiní tak přidáním těchto výsledků k výsledkům předávaným v roce 2014. Údaje o výsledcích předává domácí tvůrce prostřednictvím předkladatele, ke kterému měl pracovněprávní vztah v době vytvoření výsledku. Údaje o výsledcích druhu patent, užitný vzor a průmyslový vzor předkládá skutečný vlastník práv k výsledkům z činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích.

Údaje o veškerých výsledcích uplatněných v roce 2013 a 2014 resp. dodatečně předaných za uplynulá období 1993 – 2012, předkládané určitým předkladatelem prostřednictvím příslušného poskytovatele, jsou uvedeny v jedné dodávce dat ve struktuře platné pro aktuální rok sběru (tj. pro rok sběru 2014 ve struktuře RIV14).

Pokud předkladatelé předávali údaje o smluvním výzkumu v roce 2013 a výsledkem smluvního výzkumu byla výzkumná zpráva souhrnná (Vsouhrn), nevyžadovalo se při vykazování výsledků smluvního výzkumu za rok 2012 její vložení do RIV v dodávce dat za rok 2013. Je proto nutné dodatečné vložení tohoto výsledku do RIV v dalším roce, tj. v roce 2014.

Pro vkládání a sběr údajů do RIV je na webových stránkách RVVI www.vyzkum.cz v sekci Informační systém VaVaI k dispozici uživatelská aplikace Vklap, která umožní uživateli vyplnit potřebné údaje v předepsaném formátu a strukturním uspořádání. Pro povinnou kontrolu dodávek dat je k dispozici webová kontrolní služba.

Dodávky dat do RIV14 v předepsaném formátu XML a naskenované průvodky dodávek dat od jednotlivých předkladatelů budou elektronicky zaslány do 18. dubna 2014 na adresu jan.budsky@mze.cz.

V případě dotazů kontaktujte Jana Budského, tel. 2 2181 3026.

 

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem