přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Novela zákona na ochranu zvířat a některých jeho prováděcích vyhlášek

25.11.2021

Dne 4. prosince 2020 byl ve Sbírce zákonů v částce 205 vyhlášen zákon č. 501/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Většina ustanovení novely zákona na ochranu zvířat nabývá účinnosti dnem 1. 2. 2021. Některá ustanovení novely zákona na ochranu zvířat nabývají účinnosti později, a to od 1. 4. 2021, 1. 7. 2021, 1. 1. 2022 a 1. 1. 2027. Některá ustanovení této novely jsou dotčena přechodnými ustanoveními. K účinnosti a přechodným ustanovením novely podrobněji v příloze níže.

Znění novely zákona na ochranu zvířat i prováděcích vyhlášek jsou k dispozici na internetových stránkách Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv (Ministerstvo vnitra).

Další odkazy na znění novely zákona na ochranu zvířat.

Na základě dotazů, se kterými jsme se setkali, uvádíme, že úplné znění zákona na ochranu zvířat ve Sbírce zákonů vyhlášeno nebude. Úplné znění zákona bude v prvním únorovém týdnu roku 2021 k dispozici na internetových stránkách Ministerstva zemědělství, v části „Právní předpisy“. Úplné znění je bezplatně k dispozici na různých internetových stránkách, např. Zákony pro lidi, Nové ASPI.

přehledem hlavních bodů novely zákona na ochranu zvířat se můžete seznámit na internetových stránkách Ministerstva zemědělství, v části Novinky v legislativě.

Novela zákona na ochranu zvířat byla projednávána v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR jako sněmovní tisk 514 a v Senátu Parlamentu ČR jako senátní tisk 317. Na internetových stránkách Poslanecké sněmovny a Senátu se můžete seznámit s průběhem projednávání novely zákona na ochranu zvířat.

Na internetových stránkách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR je k dispozici také důvodová zpráva k novele zákona na ochranu zvířat.

Upozorňujeme, že v důvodové zprávě není obsaženo odůvodnění k ustanovením, která byla do novely zákona zařazena v průběhu projednávání návrhu v Poslanecké sněmovně. Důvodová zpráva obsahuje naopak i odůvodnění k ustanovením, která byla v průběhu projednávání návrhu Poslaneckou sněmovnou vypuštěna.


Dne 1. 3. 2021 nabyla účinnosti vyhláška č. 83/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.

Více informací viz zde (třetí tam uvedený předpis).


Dne 15. 4. 2021 nabyla účinnosti vyhláška č. 158/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat, ve znění vyhlášky č. 299/2014 Sb.

Více informací viz zde (druhý tam uvedený předpis)


Dne 1. 9. 2021 nabyla účinnosti vyhláška č. 291/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, ve znění pozdějších předpisů.

Více informací viz zde


Dne 1. 11. 2021 nabyla účinnosti vyhláška č. 384/2021 Sb., o ochraně psů a koček při chovu za účelem rozmnožování.  

Více informací viz zde


Dne 8. 10. 2021 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 364/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů. Tento zákon je v gesci Ministerstva životního prostředí. Jeho součástí je také novela zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2022. Jedná se o část druhou.

Více informací níže v přílohách - invazní druhy.

Přílohy

Související odkazy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem