přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Žádost o udělení licence k uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného k obnově lesa a k zalesňování podle zákona č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů

Kontakt:

Ing. Vlasta Knorová
tel. 221 812 351
vlastaknorova@mzecz {VlastaKnorova@mzecz}

Zodpovědný útvar:

Ministerstvo zemědělství ČR
Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů (16210)
Těšnov 65/17, 11000 Praha 1

Základní informace k životní situaci

Dodavatel uvádějící reprodukční materiál do oběhu musí mít pro svoji činnost platnou licenci udělenou Ministerstvem zemědělství podle § 20 - 22 zákona č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V této věci je oprávněna jednat:

 • podnikající fyzická osoba, která splňuje podmínky pro udělení licence (§ 21 zákona),
 • právnická nebo podnikající fyzická osoba, která ustanoví odpovědného zástupce splňujícího podmínky pro udělení licence (§ 21 zákona).

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Licenci uděluje Ministerstvo zemědělství, jako ústřední správní úřad v oblasti nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin, na základě písemné žádosti žadatele, pokud on sám nebo jeho odpovědný zástupce splňuje podmínku:

 • zletilosti,
 • plné způsobilosti k právním úkonům,
 • bezúhonnosti,
 • středního vzdělání s maturitní zkouškou v oboru lesnictví, vyššího odborného vzdělání lesnického směru nebo vysokoškolského vzdělání v bakalářském studijním programu, studijní obor lesnictví a odborné praxe v oboru v trvání alespoň 5 let anebo vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu, studijní obor lesní inženýrství a odborné praxe v oboru v trvání alespoň 3 roky.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

V případě žádosti o udělení licence:

Podáním písemné žádosti obsahující všechny požadované náležitosti podle § 14 vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“).

V případě žádosti o prodloužení doby platnosti licence:

Splňuje-li držitel licence podmínky stanovené zákonem, Ministerstvo zemědělství na základě jeho žádosti podané nejpozději 1 měsíc před ukončením doby platnosti licence rozhodne o prodloužení doby platnosti licence.

Na které instituci životní situaci řešit

Ministerstvo zemědělství přijímá podle zákona žádosti o udělení (případně prodloužení doby platnosti) licence k uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného k obnově lesa a k zalesňování.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Obraťte se na Ministerstvo zemědělství - odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů:

 • JUDr. Ing. Jiří Staněk CSc. {jiristanek@mzecz}, tel.: 221 812 381

Jaké doklady je nutné mít s sebou

V případě žádosti o udělení licence (formou jednotného formuláře):

a) Je-li žadatelem o udělení licence podnikající fyzická osoba, žádost obsahuje:

 • jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, bylo-li přiděleno, místo a okres narození, adresu místa trvalého pobytu nebo adresu místa podnikání, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu,
 • obchodní firmu nebo název, pokud pod tímto jménem podniká,
 • identifikační číslo, bylo-li mu přiděleno,
 • označení předmětu licence, o jejíž udělení je žádáno,
 • úředně ověřenou kopii dokladu o dosažení odborného lesnického vzdělání žadatele,
 • čestné prohlášení o tom, že žadatel – fyzická osoba nezastává funkci vedoucího pracovníka podle § 21a odst. 2 zákona a popis dosavadní odborné lesnické praxe žadatele (výkon odborné činnosti v lesním hospodářství, v hospodářské úpravě lesů, lesnickém školství a výzkumu a ve státní správě lesů) s uvedením počtu let trvání praxe,
 • písemný souhlas zaměstnavatele (§ 21a odst. 2 zákona), je-li fyzická osoba zaměstnancem, který nezastává funkci vedoucího zaměstnance státního podniku, státní organizace nebo obchodní společnosti zabývající se podnikáním v oboru, který je předmětem licence, anebo zaměstnancem orgánů veřejné správy (§ 26 zákona) nebo pověřené osoby (§ 30 zákona)
 • správní poplatek (kolková známka v hodnotě 1000,- Kč).

b) Je-li žadatelem o udělení licence právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která ustanoví odpovědného zástupce splňujícího podmínky pro udělení licence, žádost obsahuje:

 • obchodní firmu, adresu sídla a právní formu žadatele; fyzická osoba, která ustanovila odpovědného zástupce uvede jméno a příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu nebo adresu místa podnikání, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu,
 • jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu osoby nebo osob, které jsou statutárním orgánem žadatele (nedokládá podnikající fyzická osoba, která ustanovila odpovědného zástupce),
 • identifikační číslo, bylo-li mu přiděleno,
 • označení předmětu licence, o jejíž udělení je žádáno,
 • jméno a příjmení, adresu místa trvalého pobytu, datum narození a rodné číslo, bylo-li přiděleno, místo a okres narození odpovědného zástupce žadatele,
 • úředně ověřenou kopii dokladu o dosažení odborného lesnického vzdělání odpovědného zástupce,
 • popis dosavadní odborné lesnické praxe odpovědného zástupce žadatele (výkon odborné činnosti v lesním hospodářství, v hospodářské úpravě lesů, lesnickém školství a výzkumu a ve státní správě lesů) s uvedením počtu let trvání praxe (dokládá se formou čestného prohlášení),
 • čestné prohlášení žadatele – fyzické osoby, že nezastává funkci vedoucího pracovníka podle § 21a odst. 2 zákona,
 • písemný souhlas zaměstnavatele žadatele – fyzické osoby (§ 21a odst. 2 zákona), je-li fyzická osoba zaměstnancem, který nezastává funkci vedoucího zaměstnance státního podniku, státní organizace nebo obchodní společnosti zabývající se podnikáním v oboru, který je předmětem licence, anebo zaměstnancem orgánů veřejné správy (§ 26 zákona) nebo pověřené osoby (§ 30 zákona),
 • správní poplatek (kolková známka v hodnotě 1 000,- Kč).

V případě žádosti o prodloužení doby platnosti licence (formou jednotného formuláře):

a) Je-li žadatelem o prodloužení doby platnosti licence podnikající fyzická osoba, žádost obsahuje:

 • čestné prohlášení o tom, že žadatel – fyzická osoba nezastává funkci vedoucího pracovníka podle § 21a odst. 2 zákona a popis dosavadní odborné lesnické praxe žadatele (výkon odborné činnosti v lesním hospodářství, v hospodářské úpravě lesů, lesnickém školství a výzkumu a ve státní správě lesů) s uvedením počtu let trvání praxe,
 • písemný souhlas zaměstnavatele žadatele – fyzické osoby (§ 21a odst. 2 zákona), je-li fyzická osoba zaměstnancem, který nezastává funkci vedoucího zaměstnance státního podniku, státní organizace nebo obchodní společnosti zabývající se podnikáním v oboru, který je předmětem licence, anebo zaměstnancem orgánů veřejné správy (§ 26 zákona) nebo pověřené osoby (§ 30 zákona),
 • správní poplatek (kolková známka v hodnotě 500,- Kč).

b) Je-li žadatelem o prodloužení doby platnosti licence právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která ustanoví odpovědného zástupce splňujícího podmínky pro udělení licence, žádost obsahuje:

 • popis dosavadní odborné lesnické praxe odpovědného zástupce žadatele (výkon odborné činnosti v lesním hospodářství, v hospodářské úpravě lesů, lesnickém školství a výzkumu a ve státní správě lesů) s uvedením počtu let trvání praxe (dokládá se formou čestného prohlášení),
 • čestné prohlášení žadatele – fyzické osoby, že nezastává funkci vedoucího pracovníka podle § 21a odst. 2 zákona,
 • písemný souhlas zaměstnavatele žadatele – fyzické osoby (§ 21a odst. 2 zákona), je-li fyzická osoba zaměstnancem, který nezastává funkci vedoucího zaměstnance státního podniku, státní organizace nebo obchodní společnosti zabývající se podnikáním v oboru, který je předmětem licence, anebo zaměstnancem orgánů veřejné správy (§ 26 zákona) nebo pověřené osoby (§ 30 zákona),
 • správní poplatek (kolková známka v hodnotě 500,- Kč).

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

V případě žádosti o udělení licence:

DOC Jednotná žádost o registraci osob Otevírá se do nového okna. (92 KB)

V případě žádosti o prodloužení doby platnosti licence:

Splňuje-li držitel licence podmínky stanovené zákonem, Ministerstvo zemědělství na základě jeho žádosti podané nejpozději 1 měsíc před ukončením doby platnosti licence rozhodne o prodloužení doby platnosti licence.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

V případě žádosti o udělení licence:

Kolková známka v hodnotě 1000,- Kč jako správní poplatek vylepený na předkládané žádosti (formuláři).

V případě žádosti o prodloužení doby platnosti licence:

Kolková známka v hodnotě 500,- Kč jako správní poplatek vylepený na předkládané žádosti (formuláři).

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Postupováno dle § 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Při bezchybně podané žádosti 30 dnů, ve složitějších případech 60 dnů.
Nesplňuje-li žádost náležitosti stanovené zákonem a vyhláškou, Ministerstvo zemědělství žadatele vyzve, aby nedostatky odstranil, a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu; současně ho upozorní, že v případě neodstranění nedostatků v žádosti bude řízení zastaveno.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí je možno do 15 dnů od jeho doručení podat rozklad k ministru zemědělství, a to písemným podáním adresovaným Ministerstvu zemědělství.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

Další informace

Podle § 21a odst. 2 zákona:

 • licence nemůže být udělena fyzické osobě zastávající funkci vedoucího pracovníka ve státním podniku, státní organizaci nebo v obchodní společnosti zabývající se podnikáním v oboru, který je předmětem licence. Ostatním zaměstnancům státního podniku, státní organizace nebo obchodní společnosti zabývající se podnikáním v oboru, který je předmětem licence, a zaměstnancům orgánů veřejné správy (§ 26) a pověřené osoby (§ 30) lze udělit licenci pouze s předchozím písemným souhlasem zaměstnavatele.

Podle § 1 odst. 3 a 7 vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“):

 • Ministersvo zemědělství pověří zjišťováním kvality semenného a sadebního materiálu nezávislé laboratoře akreditované mezinárodně uznávaným postupem na testování kvality semenného a sadebního materiálu.
 • Za nezávislou laboratoř se považuje laboratoř provozovaná právnickou nebo fyzickou osobou, která reprodukční materiál posuzovaný podle § 1 odst. 3 a 7 vyhlášky neuvádí do oběhu.
 • pověření pro nezávislé akreditované laboratoře.

Podle § 11 zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů:

 • odpovědným zástupcem je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu,
 • nikdo nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více než čtyři podnikatele,
 • do funkce odpovědného zástupce ustanoví právnická osoba osobu, která je jejím statutárním orgánem nebo jeho členem; nelze-li odpovědného zástupce ustanovit z uvedených osob, ustanovuje podnikatel odpovědného zástupce z jiných osob.

 

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

20.12.2013

Popis byl naposledy aktualizován

14.2.2020

Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.

Související předpisy:

Předpisy, dle kterých se postupuje: