přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Mezinárodní obchod s reprodukčním materiálem lesních dřevin

Zodpovědný útvar:

Ministerstvo zemědělství ČR
Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů

Základní informace k životní situaci

Dovoz a vývoz v rámci členských zemí EU (dále jen "obchodní výměna"), probíhá v režimu směrnice Rady 1999/105/ES, o uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin na trh (dále jen "směrnice Rady 1999/105/ES") a nařízení Komise č. 1598/2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 1999/105/ES, pokud jde o poskytování úřední pomoci mezi úředními subjekty (dále jen "nařízení Komise č. 1598/2002").

Dovoz reprodukčního materiálu ze třetích zemí je možný pouze v režimu dvou rozhodnutí:

 • rozhodnutí Komise č. 2008/989/ES, kterým se členské státy opravňují k přijetí rozhodnutí v souladu se směrnicí Rady 1999/105/ES, o stejných zárukách poskytovaných ve vztahu k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin, který má být dovezen z určitých třetích zemí (dále jen "rozhodnutí Komise č. 2008/989/ES"),
 • rozhodnutí Rady č. 2008/971/ES, o rovnocennosti reprodukčního materiálu lesních dřevin vyprodukovaného ve třetích zemích (dále jen "rozhodnutí Rady č. 2008/971/ES").

Vývoz reprodukčního materiálu do třetích zemí není nijak regulován.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Dovozcem reprodukčního materiálu lesních dřevin může být podnikající fyzická nebo právnická osoba, která má k této činnosti platnou licenci k uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin do oběhu udělenou Ministerstvem zemědělství.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

a) Obchodní výměna (dovoz a vývoz v rámci členských zemí EU):

 1. vývoz z ČR do členských zemí EU:
  • dodavatel má povinnost nahlásit vývoz pověřené osobě (ÚHÚL) do jednoho měsíce od expedice,
  • dodavatel je povinen k vyváženému reprodukčnímu materiálu vystavit průvodní list.
 2. dovoz z členských zemí EU do ČR:
  • dodavatel tento dovoz pověřené osobě nehlásí, vede dovezený reprodukční materiál ve své evidenci a uvede ho v ročním hlášení dodavatele pověřené osobě (ÚHÚL)

b) Dovoz a vývoz se třetími zeměmi:

 1. vývoz z ČR do třetích zemí:
  • vývoz není nijak regulován,
  • podmínky stanovuje země, do které dodavatel vyváží.
 2. dovoz ze třetích zemí do ČR (dovoz probíhá pouze v režimu dvou rozhodnutí):
  • podle rozhodnutí Komise č. 2008/989/ES lze dovážet z Běloruska, Bosny a Hercegoviny, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Nového Zélandu u vyjmenovaných druhů dřevin a kategorií na základě povolení Ministerstva zemědělství
  • podle rozhodnutí Rady č. 2008/971/ES lze dovážet z Kanady, Chorvatska, Norska, Srbska, Švýcarska, Turecka a USA vyjmenované kategorie lesních dřevin bez povolení Ministerstva zemědělství na základě uznání systému OECD; dodavatel zažádá na základě předloženého certifikátu OECD Ministerstvo zemědělství o vystavení potvrzení o původu.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

V případě obchodní výměny nahlásit pověřené osobě vývoz reprodukčního materiálu na předepsaném formuláři.

V případě dovozu ze třetích zemí buď zažádat Ministerstvo zemědělství o povolení k dovozu (podle rozhodnutí Komise č. 2008/989/ES) nebo předložit Ministerstvu zemědělství certifikát OECD a zažádat na předepsaném formuláři o vystavení potvrzení o původu dováženého reprodukčního materiálu.

Na které instituci životní situaci řešit

Ministerstvo zemědělství

 • přijímá žádosti o povolení dovozu reprodukčního materiálu lesních dřevin (podle rozhodnutí Komise č. 2008/989/ES)
 • přijímá na základě předložených certifikátů OECD žádosti o vystavení potvrzení o původu (podle rozhodnutí Rady č. 2008/971/ES)

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

 • přijímá hlášení dodavatele o vývozu do členských zemí EU (podle nařízení Komise č. 1598/2002)

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - Ing. Vlasta Knorová {vlastaknorova@mzecz} tel.: 221 812 351.

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů - Ing. Alžběta Pařízková {parizkovaalzbeta@uhulcz}, tel.: 490 522 238

Jaké doklady je nutné mít s sebou

V informačním dokladu dodavatele musí vývozce uvést:

 • číslo průvodního listu (dokladu dodavatele)
 • datum odeslání reprodukčního materiálu
 • čílo nebo kód potvrzení o původu
 • jméno a adresu dodavatele
 • jméno, adresu a zemi příjemce
 • název dřeviny, typ zdroje, kategorii a množství reprodukčního materiálu
 • odkaz na zdroj v národním rejstříku

V žádosti o povolení dovozu musí dovozce uvést (podle rozhodnutí Komise č. 2008/989/ES):

 • označení dodavatele; u fyzických osob: jméno a příjmení, datum narození, popřípadě název nebo obchodní firmu, adresa místa trvalého pobytu a místo podnikání, liší-li se od místa trvalého pobytu, u právnických osob: obchodní firmu a sídlo,
 • číslo jednotného registru a číslo licence dodavatele,
 • název dřeviny, typ zdroje, kategorii a množství reprodukčního materiálu.

V žádosti o vystavení potvrzení o původu musí dovozce uvést (podle rozhodnutí Rady č. 2008/971/ES):

 • označení dodavatele; u fyzických osob: jméno a příjmení, datum narození, popřípadě název nebo obchodní firmu, adresu místa trvalého pobytu a místo podnikání, liší-li se od místa trvalého pobytu, u právnických osob: obchodní firmu a sídlo,
 • číslo jednotného registru a číslo licence dodavatele,
 • název dřeviny, typ zdroje, kategorii a množství reprodukčního materiálu,
 • přílohou žádosti je certifikát OECD k dováženému reprodukčnímu materiálu.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Vaše záležitost bude při bezchybném podání žádosti vyřízena do 30 dnů, ve složitějších případech do 60 dnů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí lze podle správního řádu podat rozklad ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení k ministru zemědělství ČR podáním učiněným Ministerstvu zemědělství ČR, Těšnov 17, 117 05 Praha 1.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Orgán veřejné správy uloží pokutu až do výše 1 000 000 Kč tomu, kdo nesplní povinnosti uložené zákonem č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

22.10.2012

Popis byl naposledy aktualizován

13.5.2021

Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.

Související životní situace

Související předpisy:

Předpisy, dle kterých se postupuje:

Přílohy

Související legislativa

Novinky

Registry a aplikace

Kalendář