přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Úhrada nákladů na opatření meliorací a hrazení bystřin v lesích prováděná ve veřejném zájmu (§ 35 lesního zákona)

Zodpovědný útvar:

Ministerstvo zemědělství ČR
Odbor koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství

Základní informace k životní situaci

Stát hradí nebo podporuje protipovodňová opatření, protierozní opatření, odstraňování následků živelních pohrom a úpravu vodního režimu lesních půd.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žadatelem může být:

  • vlastník lesa nebo osoba s jeho právy a povinnostmi,
  • určený odborný správce drobných vodních toků - bystřin

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Zpracování a předložení podnětu na opatření, rozhodnutí krajského úřadu, odboru životního prostředí, že akce je opatřením ve veřejném zájmu, žádost o příslib finančních prostředků.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Jednáním s krajským úřadem a podáním podnětu.

Na které instituci životní situaci řešit

Obraťte se na krajský úřad - odbor životního prostředí, orgán státní správy lesů.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadě předložte:

  • podnět k vydání rozhodnutí,
  • úplnou projektovou dokumentaci,
  • stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Přílohou podnětu je doporučená tabulka Lesů ČR, s.p.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny, závisí na počtu žadatelů a finančních limitech Ministerstva zemědělství ČR.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Speciální stavební úřad (státní správa vodního hospodářství)

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Příprava výběrového řízení na zhotovitele.

Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci nelze řešit elektronicky.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravy a doplňky vstupních údajů v podnětu se uplatňují prostřednictvím krajského úřadu, odboru životního prostředí.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Při zjištění, že provedení prací neodpovídá uváděnému rozsahu, účelu nebo kvalitě, došlo k neohlášené změně v projektové dokumentaci nebo uvedení nepravdivých údajů, nařídí příslušný odbor životního prostředí a finanční úřad vrácení poskytnutých finančních prostředků nebo jejich části včetně penále.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.8.2006

Popis byl naposledy aktualizován

10.1.2020

Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.

Související předpisy:

Předpisy, dle kterých se postupuje: