přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR za období leden až září roku 2017

13.11.2017

Český statistický úřad zveřejnil 3. listopadu první předběžná data o zahraničním obchodě za září 2017.

V celkovém českém zahraničním obchodu zaujímalo agrární zboží [1] v lednu až září 2017 na straně vývozu 4,7 % a na straně dovozu 6,1 %, což představuje nejnižší hodnoty za posledních pět let, viz tab. 1. V meziročním porovnání se oba uvedené podíly snížily, a to o 0,4 p. b.

Obrat AZO ČR se za první tři čtvrtletí roku 2017 meziročně téměř nezměnil (vzrostl o pouhou 0,1 %), neboť agrární vývoz z ČR poklesl o 1,6 mld. Kč (tj. o 1,1 %), zatímco agrární dovoz do ČR vzrostl o 1,8 mld. Kč (tj. o 1,1 %). Záporná bilance českého AZO se tak prohloubila o 3,4 mld. Kč na 20,9 mld. Kč a stupeň krytí dovozu vývozem se zhoršil o 1,9 p. b. na 87, 7 %. Bilanční schodek se meziročně zhoršil jak v obchodě s EU 28 (o 3,8 mld. Kč) na 9,6 mld. Kč, tak i v menší míře v obchodě s třetími zeměmi (o 0,5 mld. Kč) na 10,9 mld. Kč. [2] V samotném 3. čtvrtletí roku 2017 došlo u záporné bilance obchodu s Unií k velmi výraznému mezičtvrtletnímu propadu, viz graf 1, k čemuž přispěla změna doposud kladné bilance na zápornou u řepkových semen.

Nejvíce vyváženými českými agrárními položkami [3] byly v lednu až září 2017 cigarety (11,1 %), pšenice (6,2 %), přípravky používané k výživě zvířat (5,2 %), pekařské zboží (5,0 %), nezahuštěné mléko a smetana (4,4 %), z čehož 73 % po meziročním nárůstu podílu o 6 p. b. tvořilo surové mléko [4], potravinové přípravky [5] (4,1 %), řepkový olej (3,9 %), pivo (3,3 %), čokoláda a ostatní kakaové přípravky (3,2 %), dále limonády, sýry a tvaroh, cukrovinky bez kakaa, živý skot, káva, cukr, semena řepky, výtažky a koncentráty z kávy (vč. přípravků na jejich bázi), masné přípravky a konzervy, slad, ječmen, zahuštěné mléko a smetana, uzenky a salámy, vepřové maso, pufované obilné výrobky, corn flakes, müsli apod., živá drůbež, řepkové pokrutiny a slunečnicový olej.

Hlavními dováženými agrárními produkty do ČR byly v prvních třech čtvrtletích roku 2017 vepřové maso (7,2 %), cigarety (4,4 %), pekařské zboží (4,0 %), sýry a tvaroh (3,9 %), čokoláda a ostatní kakaové přípravky (3,8 %), potravinové přípravky (3,5 %), přípravky používané k výživě zvířat (3,2 %), dále maso a droby drůbeže, káva, víno, limonády, hovězí maso, lihoviny, sójové pokrutiny, banány, výtažky a koncentráty z kávy, přípravky z mouky, krupice, škrobu nebo mléka, rajčata, konzervované ovoce a ořechy, citrusové plody, řepkový olej, ryby (čerstvé, chlazené nebo zmrazené), cukrovinky bez kakaa, semena řepky, omáčky, ochucovadla a hořčice a máslo.

Na straně vývozu i dovozu došlo v lednu až září 2017 k nejvýraznějšímu meziročnímu snížení hodnot u stejných položek, a to u kávy, řepkového oleje a čokolády a ostatních kakaových přípravků (s tím, že poklesy exportu byly o něco výraznější než importu). Naopak nárůst hodnoty zaznamenaly v případě vývozu zejména nezahuštěné mléko a smetana (ačkoliv vyvážené množství vzrostlo jen o 1,8 %), dále přípravky používané k výživě zvířat, slunečnicový olej, kukuřice a semena řepky, zatímco v dovozu se zvýšila nejvíce hodnota vepřového masa (jehož importované množství však bylo meziročně vyšší jen mírně – o 2,3 %), cigaret, semen řepky, sýrů a tvarohu, vína a másla (u sýrů a tvarohu a másla navzdory tomu, že množstevní objem dovozu se snížil – o 3,7 %, resp. o 19,8 %).

K meziročnímu zhoršení bilance AZO ČR celkem v komoditním pohledu přispěly zejména nárůst bilančního schodku u vepřového masa (o 1,4 mld. Kč) a pokles bilančního aktiva u cigaret (o 1,1 mld. Kč). V opačném směru působil především nárůst aktivní bilance v obchodě s nezahuštěným mlékem a smetanou (o 1,4 mld. Kč), způsobený vyšším exportem do hlavní odběratelské země této komodity – Německa. V případě vepřového masa se zvýšila především hodnota dovozu z Německa a Španělska (tj. hlavních dvou dodavatelů), nicméně výrazný procentický nárůst byl patrný např. i z Belgie. U netto-vývozních cigaret došlo k relativně vysokému nárůstu dovozu (zejména z menších dodavatelů – Litvy a Řecka) při současně menším poklesu vývozu (ačkoliv do některých zemí hodnota exportu vzrostla).

Agrární zboží směřovalo z ČR v lednu až září 2017 tradičně největší měrou na  Slovensko (z 21,6 %), do Německa (19,6 %), Polska (10,7 %), Itálie (9,4 %), Rakouska (5,6 %) a Maďarska (4,5 %). V rámci uvedených zemí byl zaznamenán meziroční nárůst hodnoty vývozu pouze do Německa a Rakouska, do ostatních zemí export v různé míře poklesl. Z třetích zemí zůstalo naším hlavním partnerem Rusko (s 1,3 %) a dále se změnou v pořadí oproti předchozímu roku Japonsko (0,7 %), Turecko (0,6 %) a Švýcarsko (0,6 %).

Český agrární dovoz pocházel v lednu až září 2017 zejména z Německa (21,5 %), Polska (16,6 %), Nizozemska (7,3 %), Slovenska (6,4 %), Španělska (5,7 %) a Itálie (5,6 %). Pořadí uvedených zemí se počínaje 3. místem v posledních třech letech mírně pozměnilo. K nejvýraznějšímu meziročnímu poklesu hodnoty dovozu, a to v rámci všech zemí, došlo v prvních třech čtvrtletích roku 2017 z Polska a Maďarska, zatímco nejvýraznější nárůst byl vykázán z Německa. Z mimounijních zemí byly našimi hlavními dodavateli Čína (s 1,3 %), Turecko (1,1 %), USA (1,0 %), Norsko (0,9 %) a teprve na pátém místě, zejména v důsledku poklesu importu masa a drobů drůbeže a kávy, Brazílie (0,8 %).

Meziroční vývoj celkové bilance AZO ČR v teritoriálním pohledu ovlivnily největší měrou pokles netto-vývozu na Slovensko, pokles netto-dovozu z Polska a změna v posledních třech letech aktivní bilance na pasivní v obchodě s Maďarskem. V případě Maďarska ke změně přispěly mj. nárůst hodnoty dovozu denaturovaného lihu a pokles hodnoty vývozu čokolády a ostatních kakaových přípravků, kávy a živého skotu.

1

Graf 1 – Vývoj bilance AZO ČR v roce 2012 až září 2017 podle čtvrtletí (mld. Kč)

Pozn.: EU 15 – původní členové EU, EU 13 – noví členové EU (od 2004), TZ - třetí (mimounijní) země.

Zdroj: Databáze zahraničního obchodu ČSÚ, listopad 2017

Údaje o zahraničním obchodu za celé období ledna až září 2017 zveřejnil Český statistický úřad 3. listopadu 2017. Tato data jsou předběžná, zatímco za rok 2016 již definitivní.

Podrobnější data o agrárním zahraničním obchodě za leden až září 2017 naleznete v příloze.

 

 


[1] Vymezené kapitolami 1 až 24 celního sazebníku.

[2] Součet bilancí obchodu s EU 28 a třetími zeměmi se nerovná přesně celkové bilanci, neboť některé obchodní operace nejsou v databázi přiřazeny ani jedné ze skupin.

[3] Řazeno dle hodnoty vývozu ve finančním vyjádření, a to nejen na základě 4-místných, ale i podrobnějších kódů celní nomenklatury.

[4] Přibližně vymezeno KN 0401 20 99 „mléko o obsahu tuku > 3 % a ≤ 6 % v balení > 2 litry“.

[5] Potravinové přípravky jiné HS 2106.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem

Novinky

Strategické cíle resortu do roku 2030

  • Zvýšení exportu produktů s vyšší přidanou hodnotou
  • Hledání nových odbytišť mimo EU

Více informací

Registry a aplikace

Kalendář