přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v odboru pro vztahy s EU v oddělení koordinace evropských záležitostí v Ministerstvu zemědělství

12.5.2023

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v odboru pro vztahy s EU v oddělení koordinace evropských záležitostí v Ministerstvu zemědělství

 

Č.j.: MZE-32544/2023-11131

Praha 12.05.2023

 

1. Údaje o služebním místě

Státní tajemník, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský rada v Ministerstvu zemědělství, se služebním působištěm/ pracovištěm v Praze/Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1.

Na služebním místě je státní služba (dále jen „služba“) vykonávána v oboru služby:

48. Financování, řízení a sledování Společné zemědělské politiky

Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:

 • celostátní koordinace a metodické usměrňování realizace společné zemědělské politiky Evropské unie,
 • koordinace přípravy a průběhu kontrolních, zjišťovacích a auditních misí vykonávaných orgány EU (EK, EÚD a OLAF) v České republice ve spolupráci s příslušným dozorovým orgánem ČR a zabezpečení kontaktního místa na MZe. Dále pak v přípravě podkladů, posudků a stanovisek za resort zemědělství pro jednání v pracovních orgánech EU (Rada EU, Evropská komise, Evropský parlament), a v přípravě podkladů pro Resortní koordinační skupinu MZe.

2. Údaje o složkách platu

Zveřejnění uvedených údajů o složkách platu nepředstavuje veřejný příslib.

Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 13. platové třídy.

2.1 Platový tarif

Státnímu zaměstnanci přísluší platový tarif od 30.780 Kč do 45.420 Kč.

Státní zaměstnanec se zařadí do platového stupně podle započitatelné praxe a míry jejího zápočtu podle 3 nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.

2.2 Osobní příplatek

Rozpětí od 2.271 Kč do 6.813 Kč odpovídá průměrné výši osobního příplatku při dosahování dobrých výsledků ve služebním hodnocení ve služebních úřadech v České republice.

Osobní příplatek je nenároková složka platu, kterou lze ocenit státního zaměstnance za jeho znalosti, dovednosti, a především za jeho výkonnost. V závislosti na výsledku jeho služebního hodnocení tedy státnímu zaměstnanci přísluší osobní příplatek v rozmezí od 0 Kč do částky odpovídající 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zařazeno služební místo, na kterém státní zaměstnanec vykonává službu, a u tzv. vynikajících, všeobecně uznávaných odborníků do částky odpovídající 100 %.

2.3 Odměny

Státnímu zaměstnanci, který splnil mimořádné nebo zvlášť významné služební úkoly nebo který dobrovolně převzal splnění naléhavých služebních úkolů za nepřítomného státního zaměstnance, lze poskytnout odměnu a státnímu zaměstnanci, který se bezprostředně nebo významně podílel na splnění předem stanoveného mimořádně náročného služebního úkolu, jež je z hlediska působnosti služebního úřadu zvlášť významné, lze poskytnout cílovou odměnu.

3. Údaje o podmínkách výkonu služby

Služba na služebním místě bude vykonávána – na dobu neurčitou.

Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. 7. 2023.

Délka stanovené týdenní služební doby je 40 hodin.

Další údaje o podmínkách výkonu služby naleznete na internetové stránce Ministerstva vnitra.

4. Podání žádosti

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo nebo žádosti o jmenování na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 29. 5. 2023, tj. v této lhůtě:     

 • doručené služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 110 00 Praha 1 nebo
 • podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese nebo
 • podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu zamestnani@mzecz nebo
 • podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky služebního úřadu yphaax8.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo ministerský rada oddělení koordinace evropských záležitostí“.

V žádosti je žadatel povinen uvést ID datové schránky nebo elektronickou adresu, na kterou mu budou doručovány písemnosti ve výběrovém řízení.

5. Podmínky účasti ve výběrovém řízení

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem o státní službě může zúčastnit žadatel, který:

 • je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona o státní službě],
 • dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona o státní službě],
 • je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona o státní službě], 
 • je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona o státní službě],
 • dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona
 • o státní službě], tj. vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském studijním programu,
 • má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona o státní službě].

Požadavky stanovené podle § 25 odst. 5 zákona služebním předpisem služebního orgánu:

(1) splňuje jiný požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. b) zákona o státní službě služebním předpisem – SLUŽEBNÍ PŘEDPIS evidenční číslo 5/2023, kterým státní tajemník v Ministerstvu zemědělství stanovuje systemizaci služebního úřadu účinnou k 1. 3. 2023, a to včetně dalších požadavků pro služební místa, čj.: MZE-10235/2023-11001, kterým je způsobilost mít přístup k utajovaným informacím stupně utajení „Vyhrazené“ v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

6. Další povinné přílohy

K žádosti dále žadatel přiloží:

 • strukturovaný profesní životopis,
 • motivační dopis,

7. Údaje o pohovoru

Se žadateli, jejichž žádost nebyla vyřazena, provede výběrová komise pohovor.

Kontaktní osoba pro odborné dotazy:
MVDr. Monika Lapešová, DiS., Vedoucí odd. koordinace evropských záležitostí, tel. 221 814 570, monikalapesova@mzecz

Kontaktní osoba pro formální dotazy:
Ing. Marcela Novotná, tel. 221 812 036, marcelanovotna@mzecz

Přílohy ke stažení:
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/metodicky-pokyn-1-2023.aspx

 

Mgr. Michal Hutňan
státní tajemník v Ministerstvu zemědělství

 

Zveřejněno na Úřední desce MZe 12.05.2023 do 29.05.2023

 

Poučení služebního orgánu

Poučení o doručování ve výběrovém řízení podle § 24 odst. 11 zákona o státní službě:

V průběhu výběrového řízení se doručuje žadateli do datové schránky nebo na elektronickou adresu pro doručování (e-mail), pokud žadatel nemá datovou schránku zřízenu. Pokud žadatel v žádosti elektronickou adresu pro doručování neuvede a nemá zřízenu datovou schránku, bude jeho žádost vyřazena.

Dokument doručovaný žadateli ve výběrovém řízení na elektronickou adresu je doručen pátým dnem ode dne, kdy byl odeslán, pokud se datová zpráva nevrátila jako nedoručitelná. Pokud nebude možno dokument doručit, protože se datová zpráva vrátí jako nedoručitelná, učiní se neprodleně další pokus o doručení; bude-li i další pokus o doručení neúspěšný, doručí se dokument jiným vhodným způsobem. V takovém případě pak bude platit, že dokument bude doručen pátým dnem ode dne, kdy byl odeslán.

V případě doručování do datové schránky platí, že nepřihlásí – li se do datové schránky osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodané písemnosti, ve lhůtě 5 dnů ode dne, kdy byla písemnost dodána do datové schránky, je písemnost doručena pátým dnem ode dne, kdy byla odeslána.

Poučení o možnosti provedení pohovoru v náhradním termínu podle § 27 odst. 5 zákona o státní službě:

V případě řádné omluvy žadatele z účasti na pohovoru mu může být stanoven náhradní termín pouze se souhlasem služebního orgánu, pokud provedení pohovoru v náhradním termínu nebrání řádnému plnění úkolů služebního úřadu.

Informace pro žadatele:

Omezení některých práv státních zaměstnanců (§ 81 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě)

 1. Státní zaměstnanec nesmí být členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob provozujících podnikatelskou činnost, s výjimkou případů, kdy byl do těchto orgánů vyslán služebním orgánem.
 2. Státní zaměstnanec může vykonávat jinou výdělečnou činnost než službu podle tohoto zákona pouze s předchozím písemným souhlasem služebního orgánu.
 3. Bude-li na základě výsledku výběrového řízení na volné služební místo zařazena osoba, která dosud úspěšně nevykonala úřednickou zkoušku, přijme se tato osoba do služebního poměru na dobu určitou, a to s trváním 12 měsíců.

Ministerstvo zemědělství podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rámci svých služebních a pracovních míst.

Veškeré osobní údaje jsou zpracované v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46ES (tzv. GDPR), popř. příslušná ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Bližší informace ke zpracování osobních údajů jsou na webových stránkách MZe.

Přílohy

 • Tisk stránky
 • Poslat e-mailem