přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v oddělení Ekologického zemědělství v odboru Environmentálním a ekologického zemědělství v Ministerstvu zemědělství

19.9.2022

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
ministerského rady v oddělení Ekologického zemědělství v odboru Environmentálním a ekologického zemědělství
v Ministerstvu zemědělství

 

Č.j.: MZE-54951/2022-11131
V Praze dne 19. 9. 2022

 

Státní tajemník, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerského rady v oboru služby 42 zemědělství a rostlinolékařská péče.

Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. 11. 2022.

Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy.

Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:

 • provádí výkon státní správy v oblasti ekologického zemědělství a v souladu s NR (EU) 2018/848 plní v ČR funkci příslušného orgánu pro ekologické zemědělství

 • koordinuje přípravu a aplikaci legislativy v oblasti ekologického zemědělství,

 • spoluvytváří a implementuje právní předpisy EU v oblasti ekologického zemědělství,

 • zabezpečuje výkon funkce ústředního metodického, kontrolního, správního a svodného orgánu pro ekologické zemědělství v ČR,

 • zabezpečuje výkon státní správy a činnost plynoucí ze zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • koordinuje spolupráci a komunikaci státních i soukromých kontrolních orgánů, pověřených k provádění výkonu kontrol v ekologickém zemědělství dle § 29 zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a provádí dohled nad jejich činností,

 • zajišťuje agendu TRACES a komunikaci s dozorovými organizacemi ohledně dovozu bioproduktů ze třetích zemí,

 • v rámci svěřené agendy zpracovává Akční plán rozvoje ekologického zemědělství v ČR a zodpovídá za jeho plnění,

 • zajišťuje spolupráci s ostatními resorty a Evropskou komisí v oblasti ekologického zemědělství,

 • podílí se na implementaci strategií Green deal a Farm to Fork, zajišťuje jejich zohlednění ve strategických dokumentech (APEZ) i v legislativě,

 • podílí se na přípravě a úpravě podmínek některých opatření SZP,

 • zpracovává monitoring evropských událostí v EZ.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 4.10. 2022, tj. v této lhůtě:

 • zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1,

 • podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese,

 • podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu zamestnani@mzecz, nebo

 • podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky yphaax8.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo ministerského rady v oddělení Ekologického zemědělství“.

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem o státní službě může zúčastnit žadatel, který:

splňuje základní předpoklady stanovené zákonem o státní službě, tj.:

je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona o státní službě dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona o státní službě doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství; uvedenou listinu je žadatel v takovém případě povinen doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;

Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.

dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona o státní službě];

je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona o státní službě];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona o státní službě dokládá písemným čestným prohlášením;

je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona o státní službě];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona o státní službě dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů, není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů.

Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti; 

dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona o státní službě], tj. vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském studijním programu;

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona o státní službě dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání vysokoškolského diplomu získaného studiem v magisterském studijním programu. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona o státní službě doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru; 

má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona o státní službě];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona o státní službě dokládá písemným čestným prohlášením. U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona o státní službě služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách;

Služební orgán vymezí další přílohy, jejichž nedoložení však nemůže být důvodem pro vyřazení žádosti (služební orgán je vyžaduje za účelem snazší orientace v odborném profilu žadatele):

K žádosti dále žadatel přiloží:

 1. strukturovaný profesní životopis,

 2. motivační dopis

Informace pro žadatele:

Omezení některých práv státních zaměstnanců (§ 81 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě)

 • Státní zaměstnanec nesmí být členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob provozujících podnikatelskou činnost, s výjimkou případů, kdy byl do těchto orgánů vyslán služebním orgánem.
 • Státní zaměstnanec může vykonávat jinou výdělečnou činnost než službu podle tohoto zákona pouze s předchozím písemným souhlasem služebního orgánu.
 • Bude-li na základě výsledku výběrového řízení na volné služební místo zařazena osoba, která dosud úspěšně nevykonala úřednickou zkoušku, přijme se tato osoba do služebního poměru na dobu určitou, a to s trváním 12 měsíců.

Ministerstvo zemědělství podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rámci svých služebních a pracovních míst.

Veškeré osobní údaje jsou zpracované v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46ES (tzv. GDPR), popř. příslušná ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Bližší informace ke zpracování osobních údajů jsou na webových stránkách MZe.

Kontaktní osoba pro odborné dotazy:
Ing. Josef Makovský, Ph.D., tel.: 221 812 523, josefmakovsky@mzecz

Kontaktní osoba pro formální dotazy:
Ing. Marcela Novotná, tel. 221 812 036, marcelanovotna@mzecz

 

Přílohy ke stažení:
https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/metodicky-pokyn-c-1-2019.aspx                                              

                                                     

JUDr. Radek Pokorný
v zastoupení státního tajemníka v Ministerstvu zemědělství

 

Zveřejněno na Úřední desce MZe 19. 9. 2022 do 4. 10. 2022

Přílohy

 • Tisk stránky
 • Poslat e-mailem