přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
  • 1
15.11.2022

CZECH - Agriculture, Food Sector, Water Management, Forestry PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 12 MB)

Publikace podává ucelený přehled o českém zemědělství, potravinářství, vodním hospodářství a lesnictví. Brožura je dostupná v anglickém jazyce.


11.11.2022

Taste the Czech Republic PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 25 MB)

Publikace s podtitulem "Famous Czech products with Protected Designations of Origin and Protected Geographical Indications" pojednávající o českých produktech nesoucí známku Chráněné zeměpisné označení (CHZO) a Chráněné označení původu (CHOP). Brožura je dostupná v anglickém jazyce.


10.5.2022

Moravian and Bohemian Wine – Cultural Heritage of the Czech Republic PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 5 MB)

Ucelená publikace představující české (zejména bílé) víno, jeho specifičnost, tradiční výrobu a rozmanité odrůdy. Brožura vznikla ve spolupráci se Svazem vinařů České republiky a je dostupná v anglické verzi. V současné době je připravovaná také čínská jazyková varianta.


21.2.2020

Informační přehled dohod se zeměmi mimo Evropskou unii – pomůcka pro podnikatele DOCX Otevírá se do nového okna. (DOCX, 108 KB)

Česká republika, jako členský stát EU, participuje na bilaterálních dohodách, které má EU uzavřeny s mimounijními zeměmi (tzv. třetími zeměmi).


14.1.2021

The Czech Republic – The Largest Producer of Breadseed Poppy

Ucelená publikace se zaměřením na představení jedinečnosti českého máku. Brožura vznikla ve spolupráci s národním zájmovým spolkem Český modrý mák a je dostupná v anglické a ruské verzi.


25.9.2020

Pomáháme exportu za hranice EU PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 3 MB)

Leták podává ucelený přehled proexportních nástrojů, které lze využívat v rámci zvýšení exportu produktů do zemí mimo Evropskou unii.


13.9.2016

Export potential of the Czech traditional agri-food products

Publikace vydaná v anglickém, ruském, čínském a japonském jazyce představuje české tradiční a z hlediska exportního potenciálu klíčové zemědělské a potravinářské produkty.


22.12.2020

Příručka o podmínkách dovozu/vývozu zemědělských výrobků a potravin ve vztahu k zemím mimo EU

Příručku o podmínkách dovozu/vývozu zemědělských výrobků a potravin ve vztahu k zemím mimo EU jsme se rozhodli umístit na naše webové stránky z důvodu stále se opakujících dotazů vztahujících se k podnikání v segmentu vývozu a dovozu zemědělských a potravinářských výrobků. Jedná se o základní zdroje informací a soupis adres, na nichž mohou podnikatelé, kteří hodlají začít vyvážet či dovážet zemědělské a potravinářské položky, získat základní informace nezbytné k zahájení takovéto činnosti.


9.6.2017

Export potential of the Czech traditional agri-food technologies

Brožura vydaná v anglickém, čínském a ruském jazyce představuje české tradiční a z hlediska exportního potenciálu klíčové potravinářské a zemědělské technologie a zemědělskou techniku.


5.1.2015

České pivo – klenot České republiky

Publikace vydávaná ve spolupráci s Českým svazem pivovarů a sladoven je zaměřená na seznámení zahraniční veřejnosti s tradicí výroby piva v České republice.


27.7.2016

Czech Agricultural, Forestry and Veterinary Universities PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 5 MB)

Brožura vydaná v anglickém jazyce pro potřeby zejména zahraniční propagace představuje čtyři české univerzity a jejich jednotlivé fakulty, které jsou zemědělsky, lesnicky a veterinárně zaměřeny. S cílem poskytnout základní přehled o nabídce studia pro zahraniční zájemce, zahrnují jednotlivé texty především informace o daných oborech příslušných fakult, jejich probíhající mezinárodní spolupráci a úspěšném příkladu v oblasti transferu technologií.


4.5.2016

Quality and tradition of the Czech agriculture and food industry sector

Informační letáček v anglickém, ruském a čínském jazyce ve stručné formě představuje vybrané tradiční české zemědělské a potravinářské produkty, které mají ve světě dobré jméno díky své vysoké kvalitě a jedinečnosti. Cílem letáčku je přispět k rozšíření povědomí o těchto výrobcích v zahraničí a je proto vydáván v anglickém jazyce.


5.2.2018

Výzkumné organizace podporované Ministerstvem zemědělství

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s 20 rezortními výzkumnými organizacemi připravilo publikaci o jejich zaměření a činnosti, a to v českém i anglickém jazyce.


22.6.2017

Informační leták World Food Programme PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Leták „Spolupráce s World Food Programme“ navazuje na publikaci „Nebojme se spolupráce s FAO“.


22.6.2017

Leták k odpovědnému fungování zemědělských obchodních řetězců PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Leták "Odpovědné zemědělské dodavatelské řetězce" byl vytvořen v návaznosti na přijetí Doporučení OECD a FAO (tzv. Vodítka OECD-FAO pro odpovědné zemědělské dodavatelské řetězce) a klade si za cíl informovat v této záležitosti zemědělské a potravinářské podniky.


13.12.2012

Za hranice EU PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 8 MB)

Dvojjazyčná česko-anglická publikace je především zaměřena na prezentaci výrobků a druhů zboží české provenience, které se s úspěchem prosazují na trzích mimo Evropskou unii. Dále se věnuje celkovým výsledkům českého agrárního zahraničního obchodu, jeho vývojovým trendům včetně srovnání se sousedními zeměmi a významným změnám podmínek obchodu v zahraničí (např. vstupu Ruska do Světové obchodní organizace).


16.12.2013

Perspektivní mimounijní země pro vývoz potravin a zemědělsko-potravinářských technologií PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 4 MB)

Publikace zaměřená na přiblížení dosažených výsledků zahraničního obchodu se zemědělskými a potravinářskými produkty ve vybraných obchodně zajímavých zemích stojících mimo Evropskou unii, na podrobnější pohled na obchodní a ekonomické podmínky v těchto zemích a na možnosti uplatnění českých produktů na jejich trzích. Příručka má za cíl přispět k rozšíření povědomí českých producentů zemědělských výrobků a potravin a souvisejících technologií o obchodně-zahraničních podmínkách a možnostech exportu za hranice Evropské unie.


7.6.2016

Nebojme se spolupráce s FAO PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 4 MB)

Hlavním cílem publikace je poskytnout českým subjektům (firmám, akademickým a výzkumným organizacím, nevládním subjektům, ale i např. zastupitelským úřadům ČR v mimounijních zemích) prakticky využitelné informace pro účinnou podporu jejich zapojení do dodávek zboží a služeb v rámci realizace projektů Organizace Spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO) v partnerských zemích.

zobrazit po
  • 1