přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Nový právní předpis účinný od 1. 2. 2021, část od 1. 4. 2021, část od 1. 7. 2021, část od 1. 1. 2022 a část od 1. 1. 2027

7.12.2020

Novela zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání

Ve Sbírce zákonů byl publikován zákon č. 501/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, který nabývá účinnosti dnem 1. 2. 2021, část dnem 1. 4. 2021, část dnem 1. 7. 2021, část dnem 1. 1. 2022 a část dnem 1. 1. 2027.

Novela zákona provádí transpozici směrnice EU o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely na základě dodatečných požadavků Evropské komise.

V návaznosti na diskuzi týkající se množíren psů novela:

 • zavádí definici množírny, která v sobě spojuje již existující zákaz chovu zvířat v nevhodných podmínkách s akcentovanou otázkou chovu většího počtu psů a koček,
 • výslovně stanoví zákaz chovat nebo rozmnožovat psy nebo kočky v množírně,
 • dále zavádí evidenční a informační povinnosti při prodeji a darování štěňat (evidenční list vrhu štěněte),
 • rozšiřuje okruh subjektů, na které se tyto povinnosti chovatelů vztahují, vedle podnikatelů, chovatelských sdružení a jejich členů i na chovatele 3 a více fen; základní povinnosti při rozmnožování psů a koček platí pro všechny chovatele.

Novela zákona dále stanoví zakázané činnosti s vybranými druhy šelem a lidoopy (zejména mazlení a venčení na veřejném prostranství), zpřísňuje podmínky jejich chovu (zejména velikost a vybavení prostor), zavádí kurzy k péči o tato zvířata.

Novela zákona rovněž zpřísňuje podmínky pro chovatele druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči (v zájmových chovech), na základě rozšířeného zmocnění budou nově ve vyhlášce upraveny také požadavky týkající se péče, požadavky na prostory a vybavení pro chov těchto zvířat.

Dalším cílem novely zákona je zabezpečit, aby obecní úřady obcí s rozšířenou působností neměly zásadní finanční problémy při umisťování týraných zvířat do předběžné náhradní péče nebo náhradní péče. Nově bude MZe hradit účelně vynaložené náklady spojené se zajištěním péče o zvíře na základě žádosti podané obecním úřadem obce s rozšířenou působností za podmínek stanovených zákonem, pokud tyto náklady přesáhnou částku 200 000 Kč.

V rámci

 • úpravu povinností při provádění deratizace,
 • rozšíření možnosti obecním úřadům obcí s rozšířenou působností k uložení správního trestu propadnutí zvířete nebo ochranné opatření zabrání zvířete,
 • úpravu kompenzačního příspěvku pro chovatele kožešinových zvířat,
 • zákaz prodeje nebo předání psa na veřejném prostranství,
 • zákaz usmrcování zvířat zmrazováním, s výjimkou postupného zmrazování u hadů,
 • zpřísnění požadavků na odbornou způsobilost pracovníků pro řádné zacházení se zvířaty při porážení,
 • zákaz drezúry nově narozených volně žijících druhů zvířat, a
 • zákaz klecového chovu nosnic od roku 2027.
 • Tisk stránky
 • Poslat e-mailem